ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğü Şube Müdürü Görev Tanımı

1. GÖREV ADI
Eğitim-Öğretim Şube Müdürü

2. GÖREV KAPSAMI        
  Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğü,  124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin  31. maddesi kapsamında, Öğrenci İşleri  Daire Başkanlığı’nın kontrol ve koordinesinde,  Adnan Menderes Üniversitesi  Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde;
Daire Başkanı ile birlikte birim yönetimini; kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, plan, program ve emirler doğrultusunda planlamak, organizasyon, koordinasyon görevlerini yerine getirmek, uygulamasını sağlamak ve denetimini yapmak görev kapsamındadır.

3. GÖREV DETAYI
3.1.  Yönetim fonksiyonlarını kullanarak şubenin/bağlı birimlerinin etkin ve uyumlu bir biçimde çalışmasını sağlamak.
3.2. Daire Başkanı ile birlikte eğitim-öğretim yılına ait işlemlerle ilgili esasların belirlenmesine ve çalışmaların ilgililerle işbirliği yapılarak planlanmasına, düzenlenmesine yardımcı olmak.
3.3. Görev alanına giren konularda, Çalışma Takviminde belirtilen işlerin zamanında ve eksiksiz bir biçimde yapılmasını sağlamak.
3.4. Gelecek eğitim-öğretim yılına ilişkin Eğitim-Öğretim Rehberini hazırlamak.
3.5. Gelecek eğitim-öğretim yılına ilişkin Eğitim-Öğretim Yönetmeliği/Yönerge/ders programı değişiklik önerilerini değerlendirmek.
3.6. Eğitim-öğretim sürecine ilişkin esasların belirlenmesini ve uygulanmasını sağlamak.
3.7. Seçmeli Ders Havuzu Koordinatörlüğü sekretaryalığını yapmak.
3.8. Seçmeli Ders Havuzu derslerinin yürütülmesini sağlamak.
3.9. Birimlerin kayıt dondurma işlemlerini doğru ve eksiksiz biçimde yürütmesini sağlamak.
3.10. Ders kredilerinin ve ders değişikliklerinin birimlerde uygulanmasını sağlamak.
3.11. Eşdeğerlik ve kredi aktarımında uyulacak esasların uygulanmasını sağlamak.
3.12. Sınavlar ve değerlendirme esaslarının uygulanmasını sağlamak.
3.13. Notlar ve değerlendirme esaslarının uygulanmasını sağlamak.
3.14. Adnan Menderes Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliği esaslarının uygulanmasını sağlamak.
3.15. İlgili eğitim-öğretim yılı sonunda mezun olmaya hak kazanan öğrencilerin mezuniyet işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
3.16. Mezun Öğrencilere Verilecek Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge esaslarının uygulanmasını sağlamak. 
3.17. Adnan Menderes Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi esaslarının uygulanmasını sağlamak. 
3.18. Adnan Menderes Üniversitesi Öğrenci Staj Yönetmeliği esaslarının uygulanmasını sağlamak ve Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu sekretaryalığını yapmak.
3.19. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği esaslarının uygulanmasını sağlamak.
3.20. Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğündeki evrakların dosyalama ve arşivleme işlerini yürütmek.
3.21. Şube Müdürlüğü içerisinde uyumlu çalışma düzenini kurmak.
3.22. Görev alanına giren konularda gerektiğinde karar-destek unsuru olarak üst yönetimi bilgilendirmek, görüş ve  önerilerde bulunmak.
3.23. Hizmet alanların, istek ve şikâyetlerini geri bildirimler yoluyla almak ve çözümünü üretmek. 
3.24. Şube Müdürlüğü personelinin görev alanına giren konularda uzmanlaşması için gerekli eğitimlere/kurslara katılımını sağlamak.
3.25. Şube Müdürlüğünün görev alanına giren konularda üst yönetimin de onayıyla, birim idari personeline hizmet içi eğitimler düzenlemek.
3.26. Kalite politikasının ve kalite hedeflerinin Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğü içerisinde iletilmesini, anlaşılmasını ve benimsenmesini sağlamak/sağlattırmak.
3.27. Kalite Çalışma Grubu temsilciliği.

4. GÖREVDE ARANAN NİTELİKLER
4.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre atanmış olmak.

5. SORUMLULUK
5.1. Öğrenci İşleri Daire Başkanına birinci derecede sorumludur.