ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğü Memuru Görev Tanımı

1. GÖREV ADI
Eğitim-Öğretim Şube Memuru

2. GÖREV KAPSAMI        
Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğü,  124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 31. maddesi kapsamında, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın kontrol ve koordinesinde,  Adnan Menderes Üniversitesi Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde;
Bağlı bulunduğu şube müdürlüğünün hizmet alanına giren konularda kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, plan, program, emirler doğrultusunda ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek görev kapsamındadır.

3. GÖREV DETAYI
3.1.  Görev alanına giren konularda, Çalışma Takviminde belirtilen işleri zamanında ve eksiksiz bir biçimde yerine getirmek.
3.2. Gelecek eğitim-öğretim yılına ilişkin Eğitim-Öğretim Rehberini hazırlamak hususunda görev almak.
3.3. Gelecek eğitim-öğretim yılına ilişkin Eğitim-Öğretim Yönetmeliği/Yönerge/ders programı değişiklik çalışmalarında görev almak.
3.4. Birimlerin kayıt dondurma işlemlerini doğru ve eksiksiz biçimde yürütmesini sağlamak hususunda görev almak.
3.5. Eşdeğerlik ve kredi aktarımında uyulacak esasların uygulanabilirliğini sağlamak hususunda görev almak.
3.6. Derslere devam zorunluluğu ve derslerin izleme esasların uygulanabilirliğini sağlamak hususunda görev almak.
3.7. Seçmeli Ders Havuzu Koordinatörlüğü Sekretaryalığının yürütülmesinde görev almak.
3.8. Seçmeli Ders Havuzu derslerinin yürütülmesinde görev almak.
3.9. Sınavlar ve değerlendirme esaslarının uygulanabilirliğini sağlamak hususunda görev almak. 
3.10. Notlar ve değerlendirme esaslarının uygulanabilirliğini sağlamak hususunda görev almak. 
3.11. Adnan Menderes Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliği esaslarının uygulanabilirliğini sağlamak hususunda görev almak. 
3.12. İlgili eğitim-öğretim yılı sonunda mezun olmaya hak kazanan öğrencilerin mezuniyet işlemlerinin yürütülmesinde görev almak.
3.13. Mezun öğrenciler için düzenlenmesi gereken belgeleri, Mezun Öğrencilere Verilecek Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge esasları doğrultusunda düzenlemek.
3.14. Adnan Menderes Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi esasları doğrultusunda uygulamada görev almak.
3.15. Adnan Menderes Üniversitesi Öğrenci Staj Yönetmeliği esasları doğrultusunda uygulamada görev almak.
3.16. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği esasları doğrultusunda uygulamada görev almak.
3.17. Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğündeki evrakların dosyalama ve arşivleme işlerini yapmak hususunda görev almak.
3.18. Şube Şeflerinin verdiği işleri yapmak.
3.19. Şube Müdürlüğünün görev alanına giren konularda uzmanlaşmak amacıyla Şube Müdürü ve Şefin öngördüğü eğitimlere/kurslara katılmak.
3.20. Kalite politikasını ve kalite hedeflerini Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğü içerisinde benimseyerek uygulamak.

4. GÖREVDE ARANAN NİTELİKLER
4.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre atanmış olmak.

5. SORUMLULUK
5.1. Eğitim-Öğretim Şube Şefine birinci derecede sorumludur.
5.2. Eğitim-Öğretim Şube Müdürüne ikinci derecede sorumludur. 
5.3. Öğrenci İşleri Daire Başkanına üçüncü derecede sorumludur.