ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Kayıt Kabul Şube Müdürlüğü Şube Müdürü Görev Tanımı

1. GÖREV ADI
Kayıt-Kabul Şube Müdürü

2. GÖREV KAPSAMI        
  Kayıt-Kabul Şube Müdürlüğü, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 31. maddesi kapsamında, Öğrenci İşleri  Daire Başkanlığı’nın kontrol ve koordinesinde,  Adnan Menderes Üniversitesi  Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde;
Daire Başkanı ile birlikte birim yönetimini; kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, plan, program ve emirler doğrultusunda planlamak, organizasyon, koordinasyon görevlerini yerine getirmek, uygulamasını sağlamak ve denetimini yapmak görev kapsamındadır.

3.   GÖREV DETAYI
3.1. Yönetim fonksiyonlarını kullanarak şubenin/bağlı birimlerinin etkin ve uyumlu bir biçimde çalışmasını sağlamak.
3.2. Daire Başkanı ile birlikte öğrenci kayıt kabul işlemleri ilgili esasların belirlenmesine ait bütün çalışmaların ilgililerle işbirliği yapılarak planlanmasına ve düzenlenmesine yardımcı olmak.
3.3. Görev alanına giren konularda, Çalışma Takviminde belirtilen işlerin zamanında ve eksiksiz bir biçimde yapılmasını sağlamak.
3.4. ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alacak yükseköğretim programları için genel kontenjan ve koşulların bildirilmesini sağlamak.
3.5. Lisansüstü programlar için kontenjan ve koşulların bildirilmesini sağlamak.
3.6. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan birimler için kontenjan ve koşulların bildirilmesini sağlamak.
3.7. Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü ve Bölüm/ Program/ Anabilim Dalı açma ile ilgili teklifleri derlemek ve değerlendirilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak.
3.8. Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı işlemlerinin yürütülmesi için gerekli işlemleri takip etmek.
3.9. Eğitim-Öğretim Komisyonu sekretaryalığı işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
3.10. Gelecek Eğitim-Öğretim yılına ait Akademik Takvimin oluşturulmasını sağlamak.
3.11. Yatay ve dikey geçişlerde kontenjan ve kabul esaslarının belirlenmesini sağlamak.
3.12. Birimlerin kesin kayıt işlemlerini doğru ve eksiksiz biçimde yürütmesini sağlamak.
3.13. Birimlerin kayıt yenileme işlemlerini doğru ve eksiksiz biçimde yürütmesini sağlamak.
3.14. Birimlerin kayıt silme işlemlerini doğru ve eksiksiz biçimde yürütmesini sağlamak.
3.15. Öğrenci Burs/Kredi işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
3.16. Yabancı Uyruklu öğrencilerin kontenjan, başvuru ve kabul esaslarının belirlenmesini sağlamak.
3.17. Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru ve kayıt işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
3.18. Üniversitemize yeni kayıt yaptıran veya kayıt yenileyen öğrencilerin ödeyecekleri katkı payı/öğrenim ücreti işlemlerinin mevzuat hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak. 
3.19. Şube Müdürlüğü içerisinde uyumlu çalışma düzenini kurmak.
3.20. Görev alanına giren konularda gerektiğinde karar-destek unsuru olarak üst yönetimi bilgilendirmek, görüş ve  önerilerde bulunmak.
3.21. Hizmet alanların, istek ve şikâyetlerini geri bildirimler yoluyla alabilecek ve geri bilgilendirilmelerini sağlayacak gerekli iletişim yöntem ve mekanizmalarını kullanarak çözümünü üretmek. 
3.22. Şube Müdürlüğü personelinin görev alanına giren konularda uzmanlaşması için gerekli eğitimlere/kurslara katılımını sağlamak.
3.23. Şube Müdürlüğünün görev alanına giren konularda üst yönetimin de onayıyla, birim idari personeline hizmet içi eğitimler düzenlemek.
3.24. Kalite politikasının ve kalite hedeflerinin Kayıt-Kabul Şube Müdürlüğü içerisinde iletilmesini, anlaşılmasını ve benimsenmesini sağlamak/sağlattırmak.
3.25. Kalite Çalışma Grubu temsilciliği.

4. GÖREVDE ARANAN NİTELİKLER
4.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre atanmış olmak.


5. SORUMLULUK
5.1. Öğrenci İşleri Daire Başkanına birinci derecede sorumludur.