ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Kayıt Kabul Şube Müdürlüğü Şef Görev Tanımı

1. GÖREV ADI
Kayıt-Kabul Şube Şefi

2. GÖREV KAPSAMI        
  Kayıt-Kabul Şube Müdürlüğü, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 31.maddesi kapsamında, Öğrenci İşleri  Daire Başkanlığı’nın kontrol ve koordinesinde,  Adnan Menderes Üniversitesi  Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde;
Daire Başkanı ile birlikte birim yönetimini; kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, plan, program ve emirler doğrultusunda planlamak, organizasyon, koordinasyon görevlerini yerine getirmek, uygulamasını sağlamak ve denetimini yapmak görev kapsamındadır.

3. GÖREV DETAYI
3.1. Yönetim fonksiyonlarını kullanarak şubenin/bağlı birimlerinin etkin ve uyumlu bir biçimde çalışmasını sağlamak.
3.2. Şube Müdürü ile birlikte öğrenci kayıt kabul işlemleri ilgili esasların belirlenmesine ait bütün çalışmaların ilgililerle işbirliği yapılarak planlanmasına ve düzenlenmesine yardımcı olmak.
3.3. Görev alanına giren konularda, Çalışma Takviminde belirtilen işlerin zamanında ve eksiksiz bir biçimde yerine getirilmesini takip etmek.
3.4. ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alacak yükseköğretim programları için genel kontenjan ve koşulların bildirilmesini sağlamak hususunda görev almak/vermek.
3.5. Lisansüstü programlar için kontenjan ve koşulların bildirilmesinde görev almak/vermek.
3.6. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan birimler için kontenjan ve koşulların bildirilmesinde görev almak/vermek
3.7. Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü açma/kapama ile ilgili teklifleri değerlendirmek ve gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak hususunda görev almak/vermek. 
3.8. Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı işlemlerinin yürütülmesi için gerekli işlemleri takip etmek hususunda görev almak/vermek.
3.9. Eğitim-Öğretim Komisyonu sekretaryalığının yürütülmesinde görev almak/vermek.
3.10. Gelecek Eğitim-Öğretim yılına ait Akademik Takvimin oluşturulmasında görev almak/vermek.
3.11. Yatay ve dikey geçişlerde kontenjan ve kabul esaslarının belirlenmesi hususunda görev almak/vermek
3.12. Birimlerin kesin kayıt işlemlerinin doğru ve eksiksiz biçimde yürütmesini sağlamak hususunda görev almak/vermek.
3.13. Birimlerin kayıt yenileme işlemlerini doğru ve eksiksiz biçimde yürütmesini sağlamak hususunda görev almak/vermek.
3.14. Birimlerin kayıt silme işlemlerini doğru ve eksiksiz biçimde yürütmesini sağlamak hususunda görev almak/vermek.
3.15. Öğrenci Burs/Kredi işlemlerinin yürütülmesinde görev almak/vermek.
3.16. Yabancı Uyruklu öğrencilerin kontenjan, başvuru ve kabul esaslarının belirlenmesi hususunda görev almak/vermek
3.17. Yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru ve kayıt işlemlerinin yürütülmesi hususunda görev almak/vermek.
3.18. Üniversitemize yeni kayıt yaptıran veya kayıt yenileyen öğrencilerin ödeyecekleri katkı payı/öğrenim ücreti işlemlerinin mevzuat hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak hususunda görev almak/vermek.
3.19. Kayıt-Kabul Şube Müdürlüğündeki evrakların dosyalama ve arşivleme işlerini yapmak hususunda görev almak/vermek.
3.20. Şube Müdürünün verdiği işleri yapmak.
3.21. Görev alanına giren konularda gerektiğinde karar-destek unsuru olarak üst yönetimi bilgilendirmek, görüş ve  önerilerde bulunmak.
3.22. Hizmet alanların, istek ve şikayetlerini geri bildirimler yoluyla alabilecek ve geri bilgilendirilmelerini sağlayacak gerekli iletişim yöntem ve mekanizmalarını kullanarak çözümünü üretmek hususunda görev almak/vermek.  
3.23. Şube Müdürlüğü personelinin görev alanına giren konularda uzmanlaşması için gerekli eğitimlere/kurslara katılımını sağlamak hususunda görev almak/vermek. 
3.24. Şube Müdürlüğünün görev alanına giren konularda üst yönetimin de onayıyla, birim idari personeline hizmet içi eğitimler düzenlemek hususunda görev almak/vermek.
3.25. Kalite politikasının ve kalite hedeflerinin Kayıt-Kabul Şube Müdürlüğü içerisinde iletilmesini, anlaşılmasını ve benimsenmesini sağlamak/sağlattırmak.

4. GÖREVDE ARANAN NİTELİKLER
4.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre atanmış olmak.

5. SORUMLULUK
5.1. Planlama Şube Müdürüne birinci derecede sorumludur. 
5.2. Öğrenci İşleri Daire Başkanına ikinci derecede sorumludur.