ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Planlama Şube Müdürlüğü Şube Müdürü Görev Tanımı

1. GÖREV ADI
Planlama Şube Müdürü

2. GÖREV KAPSAMI        
Planlama Şube Müdürlüğü, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 31. maddesi kapsamında, Öğrenci İşleri  Daire Başkanlığı’nın kontrol ve koordinesinde, Adnan Menderes Üniversitesi Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde;
Daire Başkanı ile birlikte birim yönetimini; kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, plan, program ve emirler doğrultusunda planlamak, organizasyon, koordinasyon görevlerini yerine getirmek, uygulamasını sağlamak ve denetimini yapmak görev kapsamındadır.

3.   GÖREV DETAYI
3.1. Yönetim fonksiyonlarını kullanarak şubenin/bağlı birimlerinin etkin ve uyumlu bir biçimde çalışmasını sağlamak.
3.2. Daire Başkanı ile birlikte planlamayla ilgili bütün çalışmaların ilgililerle işbirliği yapılarak düzenlenmesine yardımcı olmak.
3.3. Gelecek Eğitim-Öğretim Yılına ait Çalışma Takvimi oluşturmak ve ilgili birimlere dağıtımını yaptırmak.
3.4. Görev alanına giren konularda, Çalışma Takviminde belirtilen işlerin zamanında ve eksiksiz bir biçimde yapılmasını sağlamak.
3.5. Daire Başkanlığının stratejik planını hazırlamak.
3.6. Her yıl Daire Başkanlığı Faaliyet Raporunu hazırlamak.
3.7. Her yıl Daire Başkanlığı Brifing Dosyasını hazırlamak/güncellemek.
3.8. Başarı oranlarının derlenmesi ve arşivlenmesini sağlamak.
3.9. Araştırma-Planlama ve Koordinasyon çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.
3.10. Kanun ve yönetmelikler doğrultusunda idari yapılanma değişikliklerini takip etmek ve uygulanmasını sağlamak.
3.11. Eğitim-öğretim ve yönetimin verimliliğini artırmak, sürekli gelişimi sağlamak için gerekli araştırmaları yapmak, araştırmalara dayalı iyileştirme projeleri hazırlayarak Daire Başkanının onayına sunmak, onaylanan projeleri uygulamak.
3.12. Taşınır Mal Yönetmeliğinin uygulanmasını sağlamak.
3.13. Daire Başkanlığı kadrosunda bulunan personelin maaş/mesai işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
3.14. Öngörülmesi durumunda yapılacak mesai dışı çalışmaların organizasyonunu sağlamak.
3.15. Daire Başkanlığına ait haber niteliği taşıyan bilgilerin ADÜ Haber Dergisi Sorumlusuna aktarılmasını sağlamak.
3.16. Yazı İşleri Servisinin sorumluluğunda bulunan dosyalama ve arşivleme işlerinde koordinatörlük yapmak.
3.17. ÖSYM istatistikleri, YÖKSİS veritabanı ve öğrenci bilgi sistemi bilgi girişlerinin yapılması, çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen öğrenci sorgulama ile gelen yazışmalar, Üniversitemizde okumakta olan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine ait sayıların aylık olarak belirlenmesini sağlamak ve istenen istatistikî bilgileri hazırlamak.
3.18. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının hizmet alanları kapsamında yer alacak her tür bilginin WEB sayfasında yayınlanmasını sağlamak.
3.19. Şube Müdürlüğü içerisinde uyumlu çalışma düzenini kurmak.
3.20. Görev alanına giren konularda gerektiğinde karar-destek unsuru olarak üst yönetimi bilgilendirmek, görüş ve  önerilerde bulunmak.
3.21. Şube Müdürlüğü personelinin görev alanına giren konularda uzmanlaşması için gerekli eğitimlere/kurslara katılımını sağlamak.
3.22. Şube Müdürlüğünün görev alanına giren konularda üst yönetimin de onayıyla, birim idari personeline hizmet içi eğitimler düzenlemek.
3.23. Kalite politikasının ve kalite hedeflerinin Planlama Şube Müdürlüğü içerisinde iletilmesini, anlaşılmasını ve benimsenmesini sağlamak/sağlattırmak.
3.24. Kalite politikası, kalite hedefleri ve ilgili prosedürler uyarınca, kalite yönetim sisteminin kurulması, geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmalarda bulunmak, destek sağlamak. Üst yönetimin, Kalite Yönetim Sistemini Gözden Geçirme Toplantılarına (çağırıldığında) katılmak.
3.25. Görevi ile ilgili süreçleri Adnan Menderes Üniversitesi Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, kalite  hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek.
3.26. Kalite Çalışma Grubu temsilciliği.

4. GÖREVDE ARANAN NİTELİKLER
4.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre atanmış olmak.

5. SORUMLULUK
5.1. Öğrenci İşleri Daire Başkanına birinci derecede sorumludur.