ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Planlama Şube Müdürlüğü Şefi Görev Tanımı

1. GÖREV ADI
Planlama Şube Şefi

2. GÖREV KAPSAMI        
Planlama Şube Müdürlüğü,  124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 31. maddesi kapsamında, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın kontrol ve koordinesinde,  Adnan Menderes Üniversitesi Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde;
Daire Başkanı ile birlikte birim yönetimini; kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, plan, program ve emirler doğrultusunda planlamak, organizasyon, koordinasyon görevlerini yerine getirmek, uygulamasını sağlamak ve denetimini yapmak görev kapsamındadır.

3. GÖREV DETAYI
3.1. Yönetim fonksiyonlarını kullanarak şubenin/bağlı birimlerinin etkin ve uyumlu bir biçimde çalışmasını sağlamak hususunda görev almak.
3.2. Şube Müdürü ile birlikte planlamayla ilgili bütün çalışmaları ilgililerle işbirliği yaparak düzenlemek.
3.3. Gelecek Eğitim-Öğretim Yılına ait Çalışma Takvimi oluşturmak ve ilgili birimlere dağıtımını yaptırmak.
3.4. Görev alanına giren konularda, Çalışma Takviminde belirtilen işlerin zamanında ve eksiksiz bir biçimde yerine getirilmesini takip etmek hususunda görev almak/vermek.
3.5. Şube Müdürü ile birlikte Daire Başkanlığının stratejik planını hazırlamak.
3.6. Her yıl Daire Başkanlığına ait Faaliyet Raporunu Şube Müdürü ile birlikte hazırlamak.
3.7. Her yıl Daire Başkanlığına ait Brifing Dosyasını Şube Müdürü ile birlikte hazırlamak.
3.8. Başarı oranlarının derlenmesi ve arşivlenmesi konularında görev almak/vermek.
3.9. Araştırma-Planlama ve Koordinasyon çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.
3.9.1. Kanun ve yönetmelikler doğrultusunda idari yapılanma değişikliklerini takip etmek ve uygulanabilirliğini sağlamak.
3.10. Taşınır Mal Yönetmeliğinin uygulanmasını sağlamak hususunda görev almak/vermek.
3.11. Daire Başkanlığı kadrosunda bulunan personelin maaş/mesai işlemlerinin yapılmasını sağlamak hususunda görev almak/vermek.
3.11.1. Öngörülmesi durumunda yapılacak mesai dışı çalışmaların organizasyonunu sağlamak hususunda görev almak/vermek.
3.12. Daire Başkanlığına ait haber niteliği taşıyan yeniliklerin ve olaylarla ilgili bilgilerin ADÜ Haber Dergisi Sorumlusuna aktarılmasını sağlamak hususunda görev almak/vermek.
3.13. ÖSYM istatistikleri, YÖKSİS veritabanı ve öğrenci bilgi sistemi bilgi girişlerinin yapılması, çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen öğrenci sorgulama ile gelen yazışmalar Üniversitemizde okumakta olan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine ait sayıların aylık olarak belirlenmesini sağlamak ve istenen istatistiki bilgileri hazırlama hususunda görev almak/vermek.
3.14. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının hizmet alanı kapsamında yer alacak her tür bilginin WEB sayfasında yayınlanmasını sağlamak hususunda görev almak/vermek.
3.15. Yazı İşleri Servisinin sorumluluğunda bulunan dosyalama ve arşivleme işlerinde Şube Müdürü ile birlikte koordinatörlüğü yürütmek.
3.16. Görev alanına giren konularda gerektiğinde karar-destek unsuru olarak Şube Müdürü ile birlikte üst yönetimi bilgilendirmek, görüş ve önerilerde bulunmak.
3.17. Hizmet alanların, istek ve şikayetlerini geri bildirimler yoluyla alabilecek ve geri bilgilendirilmelerini sağlayacak gerekli iletişim yöntem ve mekanizmalarını kullanarak çözümünü üretmek. 
3.18. Şube Müdürlüğü personelinin görev alanına giren konularda uzmanlaşması için gerekli eğitimlere/kurslara katılımını sağlamak hususunda Şube Müdürüne bilgi vermek.
3.19. Şube Müdürlüğünün görev alanına giren konularda üst yönetimin de onayıyla, birim idari personelinin hizmet içi eğitimler almasını sağlamak.
3.20. Şube Müdürünün verdiği işleri yapmak.
3.21. Kalite politikasının ve kalite hedeflerinin Planlama Şube Müdürlüğü içerisinde iletilmesini, anlaşılmasını ve benimsenmesini sağlamak/sağlattırmak.
3.22. Kalite politikası, kalite hedefleri ve ilgili prosedürler uyarınca, kalite yönetim sisteminin kurulması, geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmalarda bulunmak, destek sağlamak.
3.23. Görevi ile ilgili süreçleri Adnan Menderes Üniversitesi Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek.

4. GÖREVDE ARANAN NİTELİKLER
4.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre atanmış olmak.

5. SORUMLULUK
5.1. Planlama Şube Müdürüne birinci derecede sorumludur. 
5.2. Öğrenci İşleri Daire Başkanına ikinci derecede sorumludur.