ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Daire Başkanı Görev Tanımı

 

1.              GÖREV ADI

Daire Başkanı

 

2.              GÖREV KAPSAMI                                                                                                                               

      Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 31. maddesi kapsamında ve Adnan Menderes Üniversitesi Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde; birimin yönetimini; kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, plan, program ve emirler doğrultusunda planlamak, organizasyon, koordinasyon görevlerini yerine getirmek, astlarına yetki ve sorumluluk devrederek, işlerin daha rasyonel yürümesini ve astlarının ihtiyaç duyulan alanlarda yetişmelerini sağlamak, personelin performansını değerlendirerek, yüksek verim elde etmek için tedbirler almak görev kapsamındadır.

3.                GÖREV DETAYI

3.1.                 Birimin vizyon ve misyonunu geliştirmek.

3.2.                 YÖK tarafından belirlenen temel ilke ve amaçlar doğrultusunda çalışma planlarını yapmak, uygulanmasını sağlamak.

3.3.                 Eğitim-öğretim ve yönetimin verimliliğini artırmak, sürekli gelişimi sağlamak için gerekli araştırmaları yapmak, araştırmalara dayalı iyileştirme projeleri hazırlayarak üst yönetimin onayına sunmak, onaylanan projeleri uygulamak ve sonuçlarını değerlendirmek.

3.4.                 Müdürlerin görevlendirilmesinde görev tanımlarına uygunluk esasını göz önünde bulundurmak.

3.5.                 İlgili Müdürlüğün eğitim-öğretim dönemlerine ait programların hazırlanma sürecinde ve diğer çalışmalarda da personeline rehberlik etmek, çalışmalarını denetlemek.

3.6.                 Personelin görevleriyle ilgili alanlarda yetişmeleri hususunda destek olmak.

3.7.                 Gerektiğinde astlarına yetki devri yaparak, işlerin daha süratli yürütülmesini sağlamak.

3.8.                 Personelin yeteneklerini göz önünde bulundurarak istihdam etmek.

3.9.                 Personelin performansını sürekli gözetip değerlendirmek; olumsuz öngörüde gerekli önlemleri almak, olumlu öngörüde ise daha üst kademeye hazırlanmalarına destek olmak ve üst yönetime öneride bulunmak.

3.10.              Birimin ayniyat işlemlerinin mevzuatına göre yürütülmesini sağlamak.

3.11.              İlgili mevzuatta Daire Başkanı olarak tanımlanmış diğer görevleri yapmak.

3.12.              Üst yönetim tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

3.13.              Kalite politikasının ve kalite hedeflerinin Daire Başkanlığına bağlı Şube Müdürlüklerine iletilmesini, anlaşılmasını ve benimsenmesini sağlamak/sağlattırmak.

 

4.              GÖREVDE ARANAN NİTELİKLER

4.1.                  657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre atanmış olmak.

 

5.              SORUMLULUK

Genel Sekreter’e birinci derecede sorumludur