ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Mezun Öğrencilere Verilecek Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge

MEZUN ÖĞRENCİLERE VERİLECEK BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Adnan Menderes Üniversitesi’ne bağlı Enstitü, Fakülte, Konservatuvar, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarına kayıtlı iken bulundukları programın eğitim düzeyinin öngördüğü bütün ders, uygulama, staj ve benzeri çalışmaları başarıyla tamamlayanlara verilen Doktora, Ortak Doktora, Yüksek Lisans (Tezli/Tezsiz), Lisans, Önlisans diploması ve geçici mezuniyet belgesi ile diğer belgelerin düzenlenmesi ve ilgililere teslimine ilişkin esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge; Adnan Menderes Üniversitesine bağlı birimlerden mezun olanlara verilecek olan diploma ve diğer belgelerin düzenlenmesi ve ilgililere teslimine ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge; Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliği, Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik, Yabancı Diller Yüksekokulu Yönergesi, Pedegojik Formasyon Yönergesi ile Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik temel alınarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

 a) Birim: Öğrencinin öğrenim gördüğü enstitü/fakülte/konservatuvar/yüksekokul/meslek yüksekokulunu,

b) Birim Yöneticisi: Fakültelerde dekanı, enstitü/ konservatuvar/yüksekokul/meslek yüksekokullarında müdürü,

c) Çift Ana Dal Diploması: Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programda eğitimini

tamamlayan öğrenciye verilen diplomayı,

ç) Diploma Eki: Mezunlara almış oldukları derecelerin, akademik ve mesleki tanınırlığını tüm dünyada kolaylaştırmak üzere İngilizce olarak düzenlenen ve diploma ile birlikte verilen belgeyi,

d) Diş Hekimliği Diploması: Beş yıl (on yarıyıl) süreli diş hekimliği fakültesi eğitimi programını başarıyla tamamlayanlara verilen diplomayı,

e) Doktora Diploması: Lisansüstü öğrenimde doktorasını başarıyla tamamlayanlara verilen diplomayı,

f) Geçici Mezuniyet Belgesi: Diploması henüz düzenlenmemiş mezunlara istekleri üzerine birim tarafından verilen geçici nitelikteki diploma yerine geçen belgeyi,

g) Hazırlık Sınıfı Eğitimi Başarı Belgesi: İsteğe bağlı hazırlık sınıfı eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilere düzenlenen belgeyi,

ğ) Hologram: Üniversitenin ambleminin bulunduğu sadece optik okuyucu ile okunabilen şifreleri nedeniyle taklit edilmesi oldukça güç bir nitelik taşıyan etiketi,

h) İkinci Nüsha Diploma/Geçici Mezuniyet Belgesi: Diploma veya Geçici mezuniyet Belgesini kaybeden mezuna, başvurusu halinde kaybolan belge yerine düzenlenen belgeyi,

ı) Lisans Diploması: Dört yıl (sekiz yarıyıl) süreli lisans programlarını başarıyla tamamlayanlara verilen diplomayı,

i) Not Durum Çizelgesi (Transkript): Öğrencinin öğrenim gördüğü süre içerisinde aldığı, başardığı ve başka bir yükseköğretim kurumunda başarılı olarak saydırdığı dersleri içeren, dönem ve genel akademik not ortalaması ile AKTS kredisi bilgilerini gösteren, durum bilgileri, varsa staj ve disiplin bilgileri ile not sisteminin açıklama tablosunun yer aldığı belgeyi,

j) Ortak Program Diploması: Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik gereğince, lisansüstü eğitimi programını başarı ile tamamlayanlara verilen diplomayı,

k) Onur Belgesi: Genel akademik not ortalaması 3.00-3.49 aralığında olan öğrencilere verilen belgeyi,

l) Öğretmenlik Pedagojik Formasyon Programı Sertifikası: Öğretmenlik pedagojik formasyon programını başarıyla tamamlayanlara verilen belgeyi,

m) Ön Lisans Diploması: İki yıl (dört yarıyıl) süreli ön lisans programlarını başarıyla tamamlayan veya en az dört yıl (sekiz yarıyıl) süreli lisans programlarının ilk iki yılının (dört yarıyılının) derslerinin tümünü başaran ve daha sonra yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğrencilere verilen diplomayı,

n) Sanata Yeterlik Diploması: Lisansa dayalı en az on, yüksek lisansa dayalı en az sekiz yarıyılık programı kapsayan ve orijinal bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora düzeyinde lisansüstü bir yükseköğretimi başarıyla tamamlayanlara verilen diplomayı,

o) Soğuk Mühür: Üniversitenin adının tersine kazılı bulunduğu, yazılı belgenin doğruluğunu, kurum tarafından düzenlendiğinin kabul ve onayını belirtmek amacı ile belgeye basılan metalden yapılmış aracı,

ö) Tıp Doktoru Diploması: Altı yıl (on iki yarıyıl) süreli tıp fakültesi eğitimi programını başarıyla tamamlayanlara verilen diplomayı,

p) Veteriner Hekimliği Diploması: Beş yıl (on yarıyıl) süreli veteriner fakültesi eğitimi programını başarıyla tamamlayanlara verilen diplomayı,

r) Yüksek Onur Belgesi: Genel akademik not ortalaması 3.50- 4.00 aralığında olan öğrencilere düzenlenen belgeyi,

s) Yan Dal Sertifikası: Yan Dal programını tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda verilen belgeyi,

ş) Yüksek Lisans Diploması: Yüksek lisans düzeyindeki lisansüstü eğitimi programını başarıyla tamamlayanlara verilen diplomayı, ifade eder.

 

Mezuniyet ve ilişik kesme

MADDE 5- (1) Öğrencinin mezun olabilmesi için; öğretim programında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları GANO’su en az 2.00 olacak şekilde başarı ile tamamlaması gerekir.

(2) Programı ile ilgili mezuniyet koşullarını sağlayan öğrencilerin mezuniyet işlemlerinin tamamlanabilmesi için aşağıdaki işlemlerin sırasıyla gerçekleştirilmesi gereklidir.

a) İlgili birim tarafından sistem (OBİS) üzerinden mezuniyet ve ilişik kesme işlemleri ile ilgili gerekli kontroller yapılarak “birim sistem onayı” verilir. Birim sistem onayının verilebilmesi için sistem üzerinden sırasıyla; birim öğrenci işleri bürosu mezuniyet ve ilişik kesme işlemleri ile ilgili kontrollerini yaparak birimin ilk onayını, sonra danışmanı ile bölüm başkanı ve en son olarak da

enstitü/fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu sekreteri onaylarını verirler. Böylece birimin sistem onayı verilmiş olur ve değişikliklere kapatılır.

 b) Birim sistem onayı verilen mezun edilecek öğrenci listesinin sistem üzerinden çıktısı alınarak birim yönetim kuruluna sunulur.

 c) İlgili birim yönetim kurulu kararı alındıktan sonra, enstitü/fakülte/yüksekokul/konservatuvar/

meslek yüksekokulu sekreteri tarafından sistem üzerinden birim yönetim kurulu kararının tarih ve sayısı girilerek birim tarafından mezuniyet ve ilişik kesme işlemleri tamamlanmış olur. Aynı anda sistem tarafından, mezuniyetine karar alınan öğrencilerin bilgisi birim öğrenci işleri bürosu ve  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına açılır.

ç) Mezuniyetine karar alınanlara ilişkin yönetim kurulu kararı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına doküman olarak da gönderilir.

d) Birim öğrenci işleri tarafından mezun öğrenci listesinde yer alan öğrencilerden Geçici Mezuniyet Belgesi talebinde bulunanlara, belgesi hazırlanarak yetkililerin imzasına sunulur. İşlemi tamamlanan belge, imzası karşılığında öğrenciye teslim edilir.

e) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ekranına açılan listede yer alan mezun öğrencilere, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Merkez Öğrenci İşleri Diploma Numarası verilerek diploma basımı yapılır. Sistem üzerinden “diploma imzaya hazırlandı” onayı verilir ve yetkililerin imzasına sunulur.

 

f) İmzaları tamamlanan diplomalarla birlikte ilgililerin  Diploma Eki, Not Durum Çizelgesi (Transkript), varsa Onur/Yüksek Onur Belgesi hazırlanarak mezun dosyası oluşturulur ve bu dosyalar ilgili birime gönderilir.

Mezun dosyası oluşturulan öğrenciler için “mezun dosyası tamamlandı” onayı verilir ve liste Birim Öğrenci İşleri ekranına açılır. Liste, birim öğrenci işleri tarafından kabul edildiği anda “mezun dosyanız hazır” bilgisi öğrenci ekranına düşer.

g) Belgesini teslim almak üzere başvuran mezun için, birim tarafından mezuniyet belgesinin teslim edildiğine ilişkin sisteme bilgi girişi yapılır. Teslim edilecek belge, geçici mezuniyet belgesi ise giden evrak defterinden tarih ve sayı verilerek, diploma ise diploma defterine mezunun imzası alınarak belgesi teslim edilir.

 

(3) Tüm ilişik kesme işlemlerinde ilgili birim tarafından bu maddenin 2 nci fıkrasının a bendi hükümleri uygulanır ve ayrıca belge düzenlenmez.

(4) İlişik kesme işlemi tamamlanan öğrenciye, talep etmesi halinde, lise diploması iade edilir.

 

Geçici mezuniyet belgesi

MADDE 6- (1) Geçici Mezuniyet Belgesi aşağıdaki esaslara göre düzenlenir:

a) Geçici Mezuniyet Belgesi, ilgili birim yönetim kurulunca mezuniyetine karar verilen ve mezuniyet ve ilişik kesme bilgisi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilen öğrencilere, Öğrenci Bilgi Sistemine dayanılarak birim tarafından hazırlanır.

b) Geçici Mezuniyet Belgesi, Diploması henüz düzenlenmemiş mezunlara yazılı istekleri üzerine, bu yönergenin 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen mezunlara ise yazılı istekleri beklenmeksizin bir defaya mahsus olmak üzere düzenlenir. Tıp Fakültesi mezunları için Geçici Mezuniyet Belgesi düzenlenmez.

c) Geçici Mezuniyet Belgesi, diploma metni esas alınarak, bir nüsha halinde düzenlenir.

ç) Geçici Mezuniyet Belgesi, öğrencinin bağlı olduğu birim yöneticisi tarafından imzalanır ve mühürlenir.

d) Geçici Mezuniyet Belgesi, tarih ve sayı verildikten sonra, mezunun kendisine ya da noterden vekalet verdiği kişiye teslim edilir.

e) Diplomanın mezuniyetinden kısa bir süre sonra hazırlanması durumunda Geçici Mezuniyet Belgesi düzenlenmeden de diploma verilebilir.

 

(2) Geçici Mezuniyet Belgesinin ön yüzünde, evrakın hangi tarihte kim tarafından hangi bilgisayardan basıldığını gösteren barkod, mezun olan öğrencinin adı soyadı, baba adı, ana adı, doğum yeri ve yılı, öğrenci numarası, birim adı, bölüm/program adı, diploma derecesi, mezuniyet tarihi (gün, ay, yıl olarak), diploma numarası, geçici mezuniyet belgesi seri numarası, kimlik numarası, uyruğu, birim yöneticisinin imzası ile birimin mühürü ve hologram bulunur.

(3) Geçici Mezuniyet Belgesinin arka yüzünde “kayıtlarımıza uygundur” ifadesi ile düzenleyenin ve Enstitü, Fakülte, Konservatuvar, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Sekreterinin imzası bulunur.

(4) Geçici Mezuniyet Belgesi A4 boyutunda 135 gram ağırlığında mat kuşe kağıda basılır.

 

Diploma

MADDE 7- (1) Diploma aşağıdaki esaslara göre düzenlenir:

a) Diplomalar, ilgili birim yönetim kurulunca mezuniyetine karar verilen ve mezuniyet ve ilişik kesme bilgisi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilen öğrenciler için, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Öğrenci Bilgi Sistemine dayanılarak hazırlanır.

b) Diploma öğrencinin mezun olduğu dönemdeki nüfus bilgileri esas alınarak düzenlenir.

c) Sağlık Bakanlığının ilgili mevzuatı gereğince, hekim, uzman hekim, diş hekimi, uzman diş hekimi, eczacı ile yurtdışından mezun olan Türk vatandaşı, sonradan Türk vatandaşlığına geçen veya yabancı

uyruklu sağlık personeli diploma tescil ve denklik işlemlerinin Sağlık bakanlığı tarafından yapılması nedeniyle; söz konusu mezunların diplomaları mezuniyet tarihinden itibaren bir ay içinde düzenlenerek tescil edilmek üzere Sağlık Bakanlığına gönderilir.

ç) Bu fıkranın (c) bendinde sözü edilen mevzuat gereğince, “Diploma Tescil İşlemi Gerçekleştirilecek Yardımcı Sağlık Personeli Branş Listesi”nde yer alan programlardan mezun olan öğrencilerin diplomaları düzenlendikten sonra, tescil edilmek üzere İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilir.

d) İkinci öğretim uygulaması yapılan bölüm/ programlardan mezun olanların diplomalarında ikinci öğretim programından mezun oldukları belirtilmez.

e) Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilere; 18.03.1989 tarihli ve 2012 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, “Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik” uyarınca Ön Lisans Diploması verilir.

 

 (2) Diplomanın ön yüzünde mezun olan öğrencinin adı ve soyadı, diploma tarihi (gün, ay, yıl olarak), diploma numarası, üniversitenin adı ve logosu, birim adı, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde bölümü /programı, diploma derecesi, fakültelerde dekan ve rektörün,enstitü/konservatuvar/yüksekokul/meslek yüksekokullarında müdür ve rektörün adı, soyadı imzaları ile bu bilgilerin İngilizce metinleri, hologram ve soğuk mühür bulunur.

 

(3) Diplomanın arka yüzünde mezun olan öğrencinin Kimlik Paylaşım Sisteminden alınan güncel kimlik bilgileri (adı-soyadı, baba adı, ana adı, doğum yeri ve tarihi, uyruğu, kimlik numarası), öğrenci numarası, diplomanın düzenlendiği tarih, Öğrenci İşleri Daire Başkanının adı, soyadı, imzası ve bu bilgilerin İngilizce metinleri ile sol alt köşede diploma seri numarası bulunur.

(4) Ortak diploma programı diplomasının ön yüzünde her iki üniversitenin adı ve logosu, ortak diploma programının adı, mezun olan öğrencinin adı ve soyadı, diploma tarihi (gün, ay, yıl olarak), diploma numarası, diploma derecesi, ortak programın yürütüldüğü her iki enstitü müdürü ve her iki üniversite rektörünün adı, soyadı, imzası, bu bilgilerin İngilizce metinleri ile hologram ve soğuk mühür bulunur; arka yüzünde ise diğer diplomalarda bulunan bilgiler yer alır.

 

Mahkeme kararına dayalı nüfus kaydı değişikliği

MADDE 8- Mahkeme kararına dayalı nüfus kaydı değişikliğinin yapılabilmesi için vukuatlı nüfus kayıt örneği, nüfus cüzdanı ve mahkeme kararının onaylı sureti dilekçeye eklenerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurulur. Nüfus kaydı değişiklikleri, diplomanın arkasına gerekli açıklama ile şerh düşülüp tarih konularak öğrenci işleri daire başkanı tarafından imzalanır ve mühürlenir. Diploma defterinde değişikliğe ilişkin gerekli düzenleme yapılır.

 

Çift anadal diploması

MADDE 9- Lisans programı öğrencilerinden kendi programı ile eş zamanlı ikinci bir programdan diploma almaya hak kazananlara çift anadal diploması düzenlenir. Çift anadal diplomasının ön yüzünde mezun olan öğrencinin adı ve soyadı, diploma tarihi (gün, ay, yıl olarak), diploma numarası, üniversitenin adı ve logosu, birim adı, lisans düzeyinde anadalı, ikinci anadalı, diploma derecesi, fakültelerde dekan ve rektörün, konservatuvar ve yüksekokullarda müdür ve rektörün adı, soyadı imzaları ile bu bilgilerin İngilizce metinleri, hologram ve soğuk mühür bulunur; arka yüzünde ise diğer diplomalarda bulunan bilgiler yer alır.

 

Yandal sertifikası

 MADDE 10- Lisans programı öğrencilerinden gerekli şartları sağlayanların, ilgi duydukları ikinci bir alanda sınırlı sayıda ders alarak kendi programının yanı sıra başka bir programı tamamlayanlara yandal sertifikası düzenlenir. Yandal sertifikasının ön yüzünde mezun olan öğrencinin adı ve soyadı, sertifika tarihi (gün, ay, yıl olarak), sertifika numarası, üniversitenin adı ve logosu, birim adı, program adı bilgileri yer alır. Fakültelerde dekan ve rektörün, konservatuvar ve yüksekokullarda müdür ve rektörün adı, soyadı imzaları ile bu bilgilerin İngilizce metinleri, hologram ve soğuk mühür bulunur; arka yüzünde ise diğer diplomalarda bulunan bilgiler yer alır.

 

Mezuniyet tarihi

MADDE 11- (1) Kayıtlı olduğu programın bütün gereklerini yerine getiren öğrencilerin mezuniyet tarihi, ilgili dönem sınavlarının bitimini izleyen iş günüdür. Staj gerektiren birimlerde staj son sınıfı takiben yapılıyorsa mezuniyet tarihi staj bitimini izleyen iş günü olur. Bunun dışında hazırlık eğitimi zorunluluğu olan ön lisans/lisans programlarında, eğitimini tamamlayıp sadece yabancı dil hazırlık sınıfı sorumluluğu bulunanlar için bu sorumluluğun yerine getirildiği sınavın tarihini izleyen iş günü mezuniyet tarihi olarak belirlenir.

 

Diploma eki

MADDE 12- (1) Mezun olan öğrencilere almış oldukları derecelerin, akademik ve mesleki tanınırlığını tüm dünyada kolaylaştırmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının öngördüğü biçimde hazırlanan Diploma Eki, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenir.

(2) Diploma Eki, Öğrenci İşleri Daire Başkanı tarafından imzalanır, mühürlenir ve güvenlik hologramı yapıştırılarak birimine, mezuna Diploma ile birlikte verilmek mezun dosyası içerisinde teslim edilir.

 

Onur ve yüksek onur belgesi

MADDE 13- (1) Mezuna, Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliğine göre, disiplin cezası almamak ve öğrenimini normal öğrenim süresinde yada daha kısa sürede tamamlamak şartı ile mezuniyet ortalaması esas alınarak onur veya yüksek onur öğrencisi olduğunu belirten belge düzenlenir. Onur/Yüksek Onur Belgesinde, Üniversitenin adı, mezun olan öğrencinin adı ve soyadı, kimlik numarası, bitirilen bölüm/programın adı, mezun olduğu akademik yıl ile genel akademik not ortalaması yer alır.

 

(2) Onur/Yüksek Onur Belgesi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanır ve birim yöneticisi tarafından imzalanır.

(3) Onur/Yüksek Onur Belgesi, mezuna Diploma ile birlikte verilir.

 

 

Not Durum Çizelgesi (Transkript)

MADDE 14- (1) Mezun Öğrenci transkriptinde; öğrencinin adı soyadı, öğrenci numarası, kimlik numarası, fakülte/yüksekokulu, bölüm/programı, kayıt tarihi, mezuniyet tarihi, mezuniyet yıl/yarıyılı, diploma numarası, onur/yüksek onur derecesi ve program birincisi, ikincisi, üçüncüsü olduğuna ilişkin bilgi, varsa Uzmanlık Spor Dalı, Çift Anadalı, Yandalı ile öğrencinin öğrenim gördüğü süre içerisinde aldığı, başardığı ve başka bir yükseköğretim kurumunda başarılı olarak saydırdığı dersleri ve varsa yabancı dil hazırlık programını başarıyla tamamladığı bilgisini içeren, dönem ve genel akademik not ortalaması ile AKTS kredisi bilgilerini gösteren, durum bilgileri, varsa staj bilgileri ile not sisteminin açıklama tablosunun yer aldığı belgedir. Talep edilmesi halinde öğrenciye onaylı öğretim programı verilir. Yine talep edilmesi halinde öğrencinin disiplin cezasına ilişkin bilginin yer aldığı Transkript düzenlenir.

 

 (2) Lisansüstü program öğrencilerinin transkriptinde; öğrencinin adı soyadı, öğrenci numarası, kimlik numarası, enstitü/anabilim dalı/programı, kayıt tarihi, mezuniyet tarihi, mezuniyet yıl/yarıyılı, diploma numarası ile tez başlığı ve tez danışmanı bilgileri ile öğrenim gördüğü süre içerisinde öğrencinin aldığı, başardığı dersleri ile ilgili bilgileri ve genel akademik not ortalaması, toplam kredisi, toplam AKTS kredisi yer alır.

 

(3) Öğrenim görmekte olan, öğrenimini tamamlamadan ayrılan öğrencilerin Transkriptleri, öğrenim gördüğü/ayrıldığı birim tarafından düzenlenir. Enstitü/Fakülte/Konservatuvar/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Sekreteri tarafından imzalanır ve mühürlenerek öğrenciye verilir.

 

(4) Mezun olanların Transkripti, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenir, imzalanır ve mühürlenerek mezuna verilmek üzere mezun dosyası içerisinde ilgili birime teslim edilir.

 

Diploma ve diploma ekinin verilmesi

MADDE 15- (1) Diplomasını almak üzere birimine başvuran mezuna, belgesini teslim aldığına ilişkin sisteme bilgi girişi yapılıp Diploma Defterine imzası alındıktan sonra mezun dosyası içerisinde verilir.

 

(2) Diploma ve Diploma Eki, öğrencinin bizzat kendisine ya da noterden vekalet verdiği kişiye verilir. Vefat eden öğrencinin Diploması, istekleri halinde kanuni mirasçılarına verilir.

(3) Diploma ve Diploma Eki sahibinin yurt dışında bulunması halinde, vereceği vekâletnamenin T.C. Konsolosluklarından alınmış olması gerekir.

 

Geçici mezuniyet belgesi, diploma ve diploma ekinin kaybedilmesi

MADDE 16- (Değişiklik 22.04.2015 tar. ve 2015-09 say. Ünv. Senatosu)(1) Geçici Mezuniyet Belgesini kaybedene başvurması halinde hazır ise Diploması teslim edilir. Diploması henüz düzenlenmemiş ise, ikinci nüsha olduğu belirtilen yeni bir Geçici Mezuniyet Belgesi verilir.

(2) Diplomasını kaybedenler, 100 TL ikinci belge ücretinin ilgili bankaya yatırıldığına ilişkin dekont ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurur.

(3) Bu şekilde başvuran öğrenciye ikinci nüsha olduğu belirtilen yeni bir diploma düzenlenir.

(4) İkinci nüsha olduğu belirtilerek düzenlenen geçici mezuniyet belgesi veya diplomanın, ön sol üst köşesinde ve arka sağ alt köşesinde “İKİNCİ NÜSHA” ibaresi yer alır.

 

 

Diploma defteri

MADDE 17- (1) Diploma Defteri diplomada yer alan bilgilerin kaydedildiği defterdir.

(2) Diploma numarası, o diplomanın diploma defterine kayıt numarasıdır, verilen ilk numaradan başlamak üzere seri halinde devam eder, diploma defteri bitiminde yeni deftere veya her eğitim-öğretim yılına yeni bir numara ile başlanmaz. 

(3) Hazırlanan diplomalar, diploma defterine kaydedilir ve aldığı tarih belirtilerek imza karşılığı mezuna teslim edilir.

(4) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında “Seri A” olarak basımı yapılan henüz teslimi gerçekleşmemiş olan diplomalar, birimlere göre ayrımı yapılarak, diploma defteri ile birlikte ilgili birime gönderilir.

(5) 2015-2016 eğitim yılı güz yarıyılı mezunlarından başlamak üzere diplomalar, “Seri B” ifadesi  kullanılarak hem birim hem de merkez öğrenci işleri  diploma numarası 01 den başlamak üzere numaralandırılarak basılır.

(6) Diploma defterleri, sistemdeki bilgilere göre diploma numara sırasına göre basılır, sayfa numarası da sistem üzerinden otomatik olarak verilir, birim tarafından mühürlenir, son sayfa birim yetkilisi tarafından imzalanır, ciltletilir ve süresiz saklanır.

 

Yürürlük

MADDE 18- (1) Bu Yönerge, Adnan Menderes Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 19- (1) Bu Yönerge hükümlerini, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

*Üniversitemiz senatosunun 28/10/2015 tarih ve 2015-19 sayılı oturumunda alınan II nolu kararı ile kabul edilmiştir.