ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Adnan Menderes Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Yönergesi

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

ÇİFT ANADAL ve YANDAL YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almalarına yönelik çift anadal ve/veya ilgi duydukları bir alanda sertifika almalarına yönelik yandal programlarında uyulması gereken usul ve esasları düzenlemektir. 

 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, ADÜ’deki çift anadal ve yandal programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Kanunun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” maddelerine ve ADÜ Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Yönergede geçen;

a) ADÜ: Adnan Menderes Üniversitesini,

b) Birim kurulu: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, konservatuvarlarda konservatuvar kurulunu,

c) Çift anadal programı: Bir lisans programı öğrencisinin kendi programı ile eş zamanlı ikinci bir programdan diploma alabilmesini sağlayan programı,

ç) Diploma programı: Fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya bölümlerin belirlenen yeterlilikleri sağlayan öğrencilere lisans diploması düzenlenen yükseköğretim programlarını,

d) Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO): Öğrencinin hazırlık sınıfı hariç, geçiş yapmak istediği döneme kadar almış olduğu tüm derslerin kredilerine göre ağırlıklandırılmış not ortalamasını,

e) Kontenjan: Önceden belirlenip ilan edilen öğrenci sayısını,

f) Öğretim programı: Eğitim süresince alınması ve başarılması gereken eğitim faaliyetlerinin tümünü gösteren planı,

g) Senato: ADÜ senatosunu,

ğ)  Yandal programı: Bir lisans programı öğrencisinin, kendi programının yanı sıra başka bir alanın temel bilgilerini öğrenmek için takip ettiği programı

h) Yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, konservatuvarlarda konservatuvar yönetim kurulunu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Çift Anadal Programı

 

Çift anadal programı

MADDE 5  – (1) ADÜ’de yürütülen lisans diploma programları arasında, ilgili bölümlerin önerisi ve birim kurullarının kabulü üzerine Senatonun onayı ile çift anadal programı açılabilir.

(2) Çift Anadal programı kontenjanları, ilgili bölümlerce belirlenir. Başvuru ve değerlendirme işlemleri, Senato tarafından kabul edilen takvime göre yapılır.

(3) Öğrencilerin ikinci anadal diploma programına kabulü, o programın yürütüldüğü ilgili bölümün önerisi üzerine Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır.

(4) Aynı anda birden fazla ikinci anadal diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda ikinci anadal diploma programı ile yandal programına kayıt yapılabilir.

(5) İkinci anadal diploma programındaki öğrenci, anadal diploma programında kurum içi geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ikinci anadal diploma programına yatay geçiş yapabilir.

(6) Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

(7) Eğitim Fakültesi öğretmen yetiştirme programlarıyla diğer fakültelerin programları arasında çift anadal programı açılamaz. Ancak Eğitim Fakültesi bünyesindeki iki ayrı öğretmen yetiştirme programı arasında çift anadal programı, Yükseköğretim Kurulunun onayı alınmak suretiyle açılabilir.

 

 

 

Başvuru ve değerlendirme

MADDE 6(Değişiklik 05/06/2014 tarih ve 2014-09 sayılı Üniv. Sen.) (1) Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal diploma programının en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında başvurabilir.

(2) Başvuru anında anadal diploma programındaki GANO’su 4.0 üzerinden en az 2.80 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst yüzde 20’sinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler.

Ayrıca aşağıdaki şartlar uyarınca birimler, senatonun onayı ile kontenjan belirleyebilir ve öğrenciler de bu şartlar kapsamında başvuru yapabilir:

a) Çift anadal yapacak öğrencilerin kontenjanı, anadal diploma programındaki GANO’su 4.0 üzerinden en az 2.80 olmak şartıyla, anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması %20 oranından az olmamak üzere senato tarafından belirlenir.

b) Hukuk, tıp ve sağlık programları ile mühendislik programları hariç olmak üzere, çift anadal yapılacak programların kontenjanları da programların kontenjanlarının %20 ‘sinden az olmamak üzere senato tarafından belirlenir.

c) Anadal diploma programındaki GANO’su 4.0 üzerinden en az 2.80 olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.

(3) Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin, başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.

(4) Bu Yönergedeki koşulları sağlayan öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde başvuru formu ve transkriptleri ile birlikte çift anadal yapmak istedikleri programın bağlı olduğu birime başvururlar.

(5) Aynı anda birden fazla çift anadal programına başvurulabilir.

(6) Başvuruda bulunan öğrencilerin sıralaması GANO esas alınarak yapılır. GANO eşitliği durumunda öğrencinin yüzdelik dilimi içındeki sırası dikkate alınır.

(7) Çift anadal programına kabul işlemi, başvurulan birimin yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Asıl adayların belirtilen sürede kaydını yaptırmaması durumunda sırasıyla yedek adaylar alınır.

 

Çift anadal öğretimiyle ilgili esaslar

MADDE 7(Değişiklik 05/06/2014 tarih ve 2014-09 sayılı Üniv. Sen., 25/05/2016 tarih ve 2016-06 say. Unv. Sen.) (1) Öğrencinin çift anadal programındaki intibak çizelgesi, her iki öğretim programının mezuniyet kredilerini sağlayacak şekilde hazırlanır.

(2) Öğrenciden ikinci anadal lisans öğretimi için ayrıca öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz. Ancak, birinci anadal lisans programını tamamlayıp ikinci anadal lisans programını sürdüren öğrenciler, ikinci anadal lisans programındaki öğrenim süresine göre katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler.

(3) Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için GANO’sunun 4.0 üzerinden en az 2.80 olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin GANO’su bir defaya mahsus olmak üzere 2.60’a kadar düşebilir. GANO’su ikinci kez 2.60’ın altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.

(4) İkinci anadal lisans programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği birinci anadal diploma programından mezun olması halinde verilebilir.

(5) Çift anadal ikinci diploma programında öğrenim gören öğrencinin anadal programında almış olduğu ve eşdeğerlikleri kabul edilen dersler, not çizelgesinde gösterilir.

(6) Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 sayılı kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süredir.

(7) Öğrenciye, ikinci anadal programı için, ilgili bölüm başkanlığınca ayrı bir danışman atanır. 

(8) Birinci anadal programında - eğitim süresinden sayılarak ve/veya sayılmayarak - izinli sayılan öğrenci, ikinci anadal programında da aynı statü ile izinli sayılır.

(9) Çift anadal programı öğrencilerinin, değişim programında geçirdiği süre, öğretim süresine dahildir.

(10) Birinci anadal programından ilişiği kesilen öğrencinin, ikinci anadal programından da ilişiği kesilir.

(11) Öğrenci, ikinci anadal programını, kendi isteği ile dilediği zaman bırakabilir.

(12) Çift anadal öğrenimi gören ve birinci anadal programından mezun olan öğrencinin öğrencilik işlemleri, ikinci anadal programına bağlı olarak devam eder.

(13) Bir çift anadal lisans programında en az bir yarıyıl okuduktan sonra, bu programı bırakarak başka bir çift anadal lisans programına kayıt yaptıran öğrencilerin ilk programda başarılı oldukları dersler ve kredileri, yeni kaydoldukları programda yer alması veya ilgili yönetim kurulu tarafından eşdeğer kabul edilmesi koşuluyla geçerli sayılabilir.

(14) Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.

(15) Öğrenci çift anadal programından ayrıldığında, başarısız olduğu çift anadal programı derslerini, anadal ile ortak olanlar hariç, tekrarlamak zorunda değildir. Bu durumdaki öğrencinin başarılı olduğu dersler, öğrencinin başvurusu durumunda, bağlı bulunduğu birimin yönetim kurulu kararıyla kayıtlı olduğu lisans programındaki uygun derslere eş değer sayılabilir. Öğrencinin anadal programında kabul edilmeyen ikinci anadal programında başarılı olduğu dersler, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yandal Programı

Yandal programı

MADDE 8 – (1) İlgili bölümlerin ve birim kurullarının önerisi üzerine Senatonun onayı ile yandal programı açılabilir.

(2) Yandal programını tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda yandal sertifikası düzenlenir. Bu belge diploma yerine geçmez.

(3) Yandal programlarının kontenjanları, ilgili programın açılmasına karar veren birimin yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(4) Başvurular, o programın yürütüldüğü birimin yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.

(5) Eğitim Fakültesi öğretmen yetiştirme programlarıyla diğer fakülte programları arasında yandal programı açılmaz. Eğitim Fakültesi bünyesindeki iki ayrı öğretmen yetiştirme programı arasında yandal programı, Yükseköğretim Kurulundan onay alınmak suretiyle açılabilir.

 

 

 

Başvuru süresi

MADDE 9 – (1) Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılının başında başvurabilir.

(2) Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.

(3) Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki GANO’sunun en az 4.0 üzerinden 2.60 olması gerekir.

 

Krediler

MADDE 10(Değişiklik 05/06/2014 tarih ve 2014-09 sayılı Üniv. Sen., 25/05/2016 tarih ve 2016-06 sayılı Ünv. Sen.) (1) Yandal programına başvurusu kabul edilen öğrenci, yandal programı kapsamında, Senato onayından geçmiş olan dersleri almak ve bu dersleri başarmak zorundadır. Bu dersler ilgili bölümler arasında kararlaştırılır, ilgili birim kurullarınca kabul edilir ve Senatonun onayına sunulur.

(2) Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki not ortalamasının en az 4.0 üzerinden 2.40 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir. Öğrencinin başarılı olduğu ve anadal programına sayılmayan dersler, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır.

(3) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını bitiremeyen öğrencilere yandal programının yürütüldüğü birimin yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır.

(4) Öğrenciden yandal için ayrıca öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz. Ancak, anadal programını tamamlayıp yandal programını sürdüren öğrenciler, yandal programındaki öğrenim süresine göre katkı payı/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler.

(5) Anadal programından ilişiği kesilen öğrencinin, yandal programından da ilişiği kesilmiş sayılır.

 

Mezuniyet

MADDE 11  – (1) Öğrencinin yandal programındaki başarı durumu, anadal programındaki mezuniyetini etkilemez.

(2) Yandal programı öğrencisi, öğrenim sürecinin herhangi bir yarıyılında programı kendi isteğiyle bırakabilir. Yandal programından kayıt sildiren öğrenci, aynı yandal programına tekrar kayıt yaptıramaz.

(3) Yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan kaydı silinir.

(4) Öğrenci yandal programından ayrıldığında, başarısız olduğu yandal programı derslerini, anadal ile ortak olanlar hariç, tekrarlamak zorunda değildir. Bu durumdaki öğrencinin başarılı olduğu dersler, öğrencinin başvurusu durumunda, bağlı bulunduğu birimin yönetim kurulu kararıyla kayıtlı olduğu lisans programındaki uygun derslere eşdeğer sayılabilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yürürlükten kaldırılan yönerge

MADDE 12 – (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girmesiyle, 21.07.2010 tarihli “Adnan Menderes Üniversitesi Kurumiçi ve Kurumlararası Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı, Yandal Programı Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönerge, Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.  

 

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

*Bu Yönerge, Senatonun 29/01/2014 tarih ve 2014-02 sayılı oturumunda kabul edilen XI  sayılı kararla kabul edilmiştir.