ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Dil Eğitimi Yönergesi

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

YABANCI DİL EĞİTİMİ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı; Adnan Menderes Üniversitesine bağlı enstitü, fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen yabancı dil eğitiminde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge; Adnan Menderes Üniversitesine bağlı enstitü, fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen yabancı dil eğitimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1)Bu  Yönerge,  04/11/1981 tarihli ve 2547  Sayılı  Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 44 üncü  ve  49uncu maddeleri ile “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak  Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümlerine ve “Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliği” ne dayanılarak  hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen:

a)     Akademik takvim: Eğitim yılının başlama ve bitiş tarihleri ile sınav tarihleri gibi önemli tarihleri içeren takvimi,

b)     Birim: Adnan Menderes Üniversitesine bağlı enstitü, fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,

c)     Dönem: Bir dersin işlendiği süreye bağlı olarak bir veya birden fazla yarıyıl (güz ve/veya bahar yarıyılı) veya yaz okulu olabilen zaman dilimini,

ç)   Hazırlık programı: YDYO tarafından yürütülen yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim programını,

d)     Hazırlık sınıfı: YDYO tarafından yürütülen yabancı dil hazırlık sınıfını,

e)     İlgili kurul: Adnan Menderes Üniversitesine bağlı enstitü, fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokulu kurullarını ve yönetim kurullarını,

f)      Kur: Öğrencilerin hazırlık sınıfında dersleri takip edecekleri yabancı dil seviyesini,

g)     Program: Adnan Menderes Üniversitesine bağlı enstitü, fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen lisansüstü, lisans ve önlisans eğitim-öğretim programlarını,

ğ)   Rektör: Adnan Menderes Üniversitesi Rektörünü,

h)   Senato: Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunu,

ı)    Şube: Öğrencilerin hazırlık sınıfında dersleri takip edecekleri sınıfları,

i)    Üniversite: Adnan Menderes Üniversitesini,

j)    Yabancı Dil Yeterlik Sınavı (YDYS): Yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olmak için ve/veya hazırlık sınıfında başarı seviyesini belirlemeye yönelik olarak eğitim yılının başında, güz ve bahar yarıyılları sonunda Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan Yabancı Dil Yeterlik Sınavını,

k)   Yabancı Dil Muafiyet Sınavı: Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendine göre verilen ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muafiyet durumlarını belirlemeye yönelik olarak, Adnan Menderes Üniversitesi 5 ı Dersleri Koordinatörlüğü tarafından, güz yarıyılı başında yapılan sınavı,

l)    Yarıyıl: Dönem içi sınavları ve resmi tatiller dahil en az on altı hafta olarak tanımlanan güz veya bahar dönemini,

m)  Yaz okulu: Güz ve bahar yarıyılları dışında yaz tatilini kapsayan aylar içinde uygulanan eğitim dönemini,

n)   YDYO: Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

o)   Zorunlu yabancı dil dersleri: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendine göre verilen ortak zorunlu yabancı dil derslerini,

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM

Yabancı Dil Öğretimi Genel Esasları

Yabancı dil öğretiminin amacı

MADDE 5 – (1) Yabancı dil öğretiminin amacı, öğrenciye aldığı yabancı dilin temel kurallarını öğretmek, yabancı dil kelime bilgisini geliştirmek,  yabancı dilde okuduğunu ve duyduğunu anlayabilmesini ve kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilmesini sağlamaktır.

Öğretim elemanları

MADDE 6 – (1) Aşağıdaki şartlardan birini taşıyan öğretim elemanları yabancı dille ders verebilirler:

a) Öğretim dilinin, öğretim elemanının ana dili olması.

b) Öğretim elemanının lisans, yüksek lisans veya doktora öğrenimini bu dilin anadili olarak konuşulduğu ülkede ya da Türkiye’deki bir üniversitede derslerin sadece bu dille verildiği bir programda tamamlamış olması.

c) Son üç yılda, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavından (YDS), yüz tam puan üzerinden en az seksen puan veya Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından (YDS) ye eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarında, son üç yılda yüz tam puan üzerinden eşdeğer puanı almış olması.

Yabancı dil dersleri

MADDE 7 – (1) Zorunlu ve seçmeli yabancı dil dersleri “Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliği” hükümlerine göre yürütülür.

(2) Yatay veya dikey geçiş yoluyla Üniversiteye gelen öğrencilerin zorunlu veya seçmeli yabancı dil derslerinin intibak, muafiyet ve eşdeğerlikle ilgili işlemleri, girmeye hak kazandıkları birimin Yönetim Kurulu tarafından “Adnan Menderes Üniversitesi Ders Eşdeğerlik ve İntibak Esasları” uyarınca yapılır.

Zorunlu Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II dersleri                                                                        

MADDE 8 - (1)2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendinde yazılı dersler kapsamındaki zorunlu yabancı dil derslerinin öğretimiyle ilgili esaslar, “Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliği” hükümlerine göre düzenlenir.

(2) Zorunlu hazırlık sınıfı bulunmayan programlara ilk defa  kayıt yaptıran öğrenciler, Üniversitenin 5ı Dersleri Koordinatörlüğünün güz yarıyılı başında düzenleyeceği yabancı dil muafiyet sınavına tabi tutulurlar. Bu sınavdan yüz tam puan üzerinden en az elli puan alan öğrenciler Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerinden başarılı olmuş sayılırlar. Bu sınava girmeyen ya da başarısız olan öğrenciler, mezun oluncaya kadar zorunlu Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerini almak ve başarmak  zorundadırlar.

(3) Senato tarafından geçerliliği kabul edilen ve bu Yönergenin sonunda verilen tabloda yer alan, ulusal veya uluslararası sınavların birinden son üç yıl içinde yeterli puanı aldığını gösteren belgenin aslını veya hazırlık sınıfı başarı belgesinin aslını kayıtlı oldukları birim yönetimine sunan öğrenciler, öğretim programında yer alan zorunlu Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerinden, ilgili Birim Yönetim Kurulu tarafından başarılı ve muaf olmuş sayılırlar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hazırlık Programı Genel Esasları

 

                Hazırlık programının amacı

MADDE 9- (1) Hazırlık programının amacı, hazırlık sınıfına kayıtlı öğrencilerin girmeye hak kazandıkları programların öngördüğü yabancı dillerdeki (Almanca, Fransızca, İngilizce) dil bilgi ve becerilerini, sözlü ve yazılı iletişim yetkinliklerini derslerini takip edebilecek düzeye getirmektir.

                İsteğe bağlı hazırlık sınıfı

MADDE 10- (1)Programında isteğe bağlı hazırlık sınıfı bulunan birimlerin Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran ve isteğe bağlı hazırlık sınıfına devam etmek isteyen öğrencileri, kayıt formunda hazırlık sınıfına yerleştirilmek istediklerini beyan ederler ve YDYO tarafından düzenlenen yabancı dil yeterlik sınavına girerler. Bu öğrenciler YDYO Yönetim Kurulu kararıyla isteğe bağlı hazırlık sınıfına yerleştirilirler. Aynı eğitim yılının sonunda başarılı ve başarısız öğrencilerin hazırlık sınıfı eğitimleri biter. Bu öğrenciler girmeye hak kazandıkları birimlerinde öğrenimlerine başlarlar.

(2) İsteğe bağlı hazırlık sınıfına kayıtlı öğrenciler, girmeye hak kazandıkları birimlerin bahar yarıyılı ders başlama tarihinden önceki on iş günü içerisinde talep etmeleri halinde YDYO Yönetim Kurulu kararıyla hazırlık sınıfı eğitimleri biter; bu öğrenciler ilgili birim yönetim kurulu kararıyla girmeye hak kazandıkları birimlerinde öğrenimlerine başlayabilirler.

                Zorunlu hazırlık sınıfı

Madde 11-  (1) Öğretim dili tamamen veya en az yüzde otuz oranında kısmen yabancı dil olan programlarda, hazırlık sınıfı eğitimi zorunludur. Bu programların öğrencileri hazırlık sınıfında başarılı olmadan girmeye hak kazandıkları birimlerinde öğrenimlerine başlayamazlar.

Ortak hükümler

                Madde 12- (1) Hazırlık sınıfında alınan dersler, öğrencinin mezuniyeti için gerekli kredi hesabında sayılmaz. Hazırlık sınıfı başarı notu, öğrencinin Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) hesabında dikkate alınmaz.

(2) Öğrencinin hazırlık sınıfı eğitimi süresi, kayıtlı olduğu eğitim programı süresine dahil değildir.

(3) Hazırlık sınıfında dersler öğrenciye etkin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri kazandırma odaklı olarak yapılır.

                (4) Tüm hazırlık sınıfları Üniversitenin merkez yerleşkesinde, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülür.

(5) Hazırlık programı sonunda başarılı olan öğrencilere, talep ettikleri takdirde YDYO Müdürlüğü tarafından başarı belgesi verilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru, Muafiyet, Kayıt

 

Hazırlık sınıfına başvuru

MADDE 13– (1) Hazırlık sınıfları için başvuru takvimi ve koşulları eğitim yılı başında Üniversitenin akademik takvimi ile duyurulur ve başvurular internet üzerinden yapılır. 

 

Muafiyet

MADDE 14- (1) Zorunlu hazırlık sınıfı bulunan programlara ÖSYM tarafından yerleştirme veya yatay/dikey geçiş yoluyla ilk kez kaydolan öğrencilerden, aşağıdaki koşullardan herhangi birini yerine getirenler hazırlık sınıfından muaf sayılırlar ve girmeye hak kazandıkları programlarda öğrenimlerine başlarlar. Bu koşullar:

a)     YDYS’nda önlisans programına kayıtlı öğrenciler için yüz tam puan üzerinden en az elli puan, lisans programına kayıtlı öğrenciler için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan ve lisansüstü programa kayıtlı öğrenciler için kayıtlı oldukları Enstitü tarafından yüz tam puan üzerinden istenen asgari puanı almış olmak.

b)     Öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlamak.

c)     Senato tarafından geçerliliği kabul edilen ve bu yönergenin sonunda verilen tabloda yer alan, ulusal veya uluslararası sınavların birinden son üç yıl içinde YDYS karşılığı asgari başarı puanını almış olmak, 

ç)   YDYO Yönetim Kurulu oluruyla, Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş bir yükseköğretim kurumunun hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamış olmak.

(2) Öğrenciler YDYS’nda başarılı olmaları hariç, hazırlık sınıfından muaf olmalarıyla ilgili talep dilekçelerini ve belgelerini, girmeye hak kazandıkları birimin yarıyıl ders başlama tarihinden önceki on iş günü içerisinde YDYO Müdürlüğüne teslim ederler. Bu öğrencilerin hazırlık sınıfı muafiyet durumları YDYO Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

(3) Yukarıda belirtilenlerden farklı bir gerekçeye dayalı olarak başvuran öğrencilerin hazırlık sınıfı muafiyet durumları YDYO Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

(4) Muafiyet koşullarından en az birini sağlayamayan öğrenciler hazırlık sınıfına devam ederler.

(5) Hazırlık sınıfından muaf olan öğrenciler aynı zamanda 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendinde yazılı dersler kapsamındaki zorunlu Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerinden de muaf sayılırlar ve öğrencilerin transkriptlerine bu derslerin her ikisi için de Muaf (M) notu işlenir.

                Hazırlık sınıfına kayıt

MADDE 15- (1) Hazırlık sınıfına kayıt eğitim yılının başında yıllık olarak yapılır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Hazırlık Sınıfı Eğitimi

 

Öğretim süresi ve dönemleri

MADDE 16 - (1) Hazırlık sınıfı eğitimi, en az on altı haftalık iki yarıyıldan oluşur ve yıllıktır. Hazırlık sınıfında bir haftada yirmi saatten az ders verilemez.

(2) Hazırlık sınıfı eğitimi, kurları yeniden belirlemek amacıyla, her yarıyıl sekiz haftalık dönemler halinde de yapılabilir. Bu durumda dönemler arasında eğitime ara verilmez.

(3) Güz ve bahar yarıyılları arasında en az iki en fazla üç haftalık dönem arası verilir.

Şube oluşturma

MADDE 17 – (Değişiklik 25/05/2016 tarih ve 2016-06 sayılı Üniv. Sen.) (1) Her ne şekilde olursa olsun, Üniversiteye ilk kez kaydolan ve bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası hükümleri uyarınca hazırlık sınıfından muaf olamayan hazırlık sınıfı öğrencileri için, eğitim yılı başında ve güz yarıyılı sonunda yapılan YDYS’ndan aldıkları puana göre, başlangıç, orta ve ileri düzey kur sistemine dayalı olarak şubeler oluşturulur.

(2) Eğitim yılı başında yapılan YDYS’na girmeyen öğrenciler en alt kura ait şubelere ve güz yarıyılı sonunda yapılan YDYS’na girmeyen öğrenciler ise güz yarıyılında öğrenim gördükleri kura ait şubelere yerleştirilirler.

(3) Güz ve bahar yarıyıllarının sekizinci haftalarında kurlar yeniden belirlenebilir ve bu durumda şubeler yeniden oluşturulur.

(4) Güz yarıyılı sonunda yapılan yabancı dil yeterlik sınavı (YDYS) sonucuna göre bir üst kura geçmeye hak kazanan öğrencilerin üst kura ait şubelere geçişi, bahar yarıyılı ders başlama tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde talep etmeleri halinde yapılır.  

(5) Şubeler, girmeye hak kazanılan program farkı gözetilmeksizin, önlisans, lisans ve lisansüstü programların öğrencileri için ayrı ayrı oluşturulabilir.

(6) Her şubede aktif olarak en fazla otuz öğrenci öğrenim görebilir.

Devam zorunluluğu

MADDE 18- (1) Hazırlık sınıfı öğrencilerinin öğretim yılı boyunca okutulan derslerin yüzde seksenine devam etmeleri zorunludur. Hangi nedenle olursa olsun derslere bu oranda devam etmemiş olanlar, dönem sonu sınavına alınmazlar ve hazırlık sınıfında başarısız sayılırlar.

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 19- (1)Hazırlık sınıfında her yarıyılda en az iki ara sınav,  iki adet kısa sınav, eğitim yılı sonunda da dönem sonu sınavı yapılır. Ayrıca, her yarıyılda öğrencilere en az bir proje çalışması yaptırılır. Sınav ve proje çalışmaları yazılı, sözlü veya hem yazılı hem de sözlü olarak yapılabilir. Bu sınav ve çalışmaların hazırlık sınıfı başarı notuna etki oranları YDYO tarafından eğitim yılı başında dağıtılacak “YDYO Öğrenci El Kitapçığında” öğrencilere ilan edilir.

(2) Eğitim yılı başında, güz ve bahar yarıyılları sonunda yabancı dil yeterlik sınavı (YDYS) yapılır. Hazırlık sınıfına kayıtlı tüm öğrencilerin katılabileceği bu sınavdan önlisans programına kayıtlı öğrencilerden yüz tam puan üzerinden en az elli puan, lisans programına kayıtlı öğrencilerden yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan ve lisansüstü programa kayıtlı öğrencilerden kayıtlı oldukları Enstitü tarafından yüz tam puan üzerinden istenen asgari puanı alanlar başarılı sayılırlar.

(3) Hazırlık sınıfı süresince yapılacak, kısa sınavlar hariç, sınav ve çalışmalar yapılacakları tarihten en az on beş gün önce YDYO tarafından öğrencilere ilan edilir.

(4) Yabancı dil yeterlik sınav tarihleri Üniversitenin akademik takviminde yer alır.

(5) Hazırlık sınıfında bütünleme sınavı yapılmaz.

Mazeret sınavı

MADDE 20- (1)Yabancı dil yeterlik sınavına, kısa sınavlara ve dönem sonu sınavına herhangi bir nedenle giremeyen öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz.

(2) Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti nedeni ile ara sınava katılamayan öğrencilere, mazeretlerinin bitiminden itibaren beş iş günü içinde başvurdukları takdirde, mazeret sınavı hakkı verilir. Bu sınav YDYO Sınav Hazırlama Uygulama ve Değerlendirme Birimince uygun tarih ve saatte yapılır.

Sınav sonuçlarının ilanı ve sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 21 – (1) Sınav sonuçları; sınav tarihini izleyen bir hafta içinde YDYO Sınav Hazırlama Uygulama ve Değerlendirme Birimi Sorumlusu tarafından YDYO Müdürlüğüne teslim edilir ve sonuçlar YDYO Müdürlüğü tarafından ilan edilir.

(2) Öğrenciler sınav sonuçlarına itirazlarını sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü içinde YDYO Müdürlüğüne yazılı olarak yaparlar. Müdür, itirazı, Sınav Hazırlama, Uygulama ve Değerlendirme Birimi Sorumlusunun da içinde olduğu üç kişilik bir komisyona inceletir. Komisyon kararı Yüksekokul Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.

Başarı

MADDE 22- (1) Hazırlık sınıfından muaf olan öğrenciler başarılı sayılırlar.

(2) Hazırlık sınıfı başarı notu veya Yabancı Dil Yeterlik Sınavı notu, önlisans programına kayıtlı öğrencilerden yüz tam puan üzerinden en az elli puan, lisans programına kayıtlı öğrencilerden yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan ve lisansüstü programa kayıtlı öğrencilerden kayıtlı oldukları Enstitü tarafından yüz tam puan üzerinden istenen asgari puanı olanlar başarılı sayılırlar.

(3) Başarılı sayılan öğrenciler yarıyıl başında girmeye hak kazandıkları programa ders kaydı yaptırarak öğrenimlerine başlarlar.

Başarısızlık

MADDE 23- (1) Zorunlu hazırlık sınıfına kayıtlı öğrencilerden hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayamayan, YDYS’ndan yeterli puanı alamayan, Üniversite tarafından YDYS’na eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan yeterli puan aldığını belgelemeyenler yabancı dil yeterlik şartını sağlayıncaya kadar girmeye hak kazandıkları öğretim programına başlayamazlar.

(2) Bir yıllık zorunlu hazırlık sınıfını başarısız olarak tamamlamış ve YDYS’ndan yeterli puanı alamamış öğrenciler ikinci yılda hazırlık sınıfı derslerine devam ederler veya güz yarıyılı ders başlama tarihinden itibaren on iş günü içerisinde talep etmeleri halinde YDYO Yönetim Kurulu tarafından izinli sayılarak, yalnızca yabancı dil yeterlik sınavlarına girerler.

(3) Zorunlu hazırlık sınıfının ikinci yılında da başarılı olamayan, bahar yarıyılı sonunda yapılacak YDYS veya yaz okulu sonunda yapılacak YDYS’ndan, başarılı olamayan öğrencilerin girmeye hak kazandıkları programdan ilişiği kesilir. İlişiği kesilen söz konusu öğrenciler, Üniversitemizde öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, Üniversitemizde eşdeğer program bulunmaması hâlinde talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

(4) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, hazırlık sınıfı başarı koşullarını yerine getiremediği için üniversite ile ilişiği kesilen öğrenciler, takip eden üç yıl içersinde yapılacak üç YDYS’ndan birinde başarılı olmaları halinde girmeye hak kazandıkları programlarda öğrenimlerine başlarlar.

(5) Bir yllık isteğe bağlı hazırlık sınıfı eğitiminde başarısız olan öğrencilerin hazırlık sınıfı eğitimleri biter. Bu öğrenciler girmeye hak kazandıkları programlarda öğrenimlerine başlarlar.

Yaz okulu

MADDE 24- (1) YDYO Yönetim Kurulu kararı ile hazırlık sınıfı yaz okulu açılabilir. Yaz okulunun süresi sınavlar dahil sekiz haftadır ve haftalık ders saati yirmi saatten az olamaz. İlişiği kesilme durumunda olanlar hariç, yaz okulunda öğrenci olmayanlar, yaz okulu sonunda yapılan YDYS’na katılamazlar.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönergede hüküm bulunmayan haller

MADDE 25 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” ve  “Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliği” hükümleri ile YDYO Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

(2) Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”te yapılacak değişikliklerden doğrudan uygulanabilir nitelikte olanlar, bu Yönergede değişiklik yapılmadan uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönergeler

MADDE 26 – (1) 28/08/2013 tarih ve 2013-14 sayılı Senato toplantısında alınan I sayılı karar ile kabul edilen “Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönergesi” ile 27/11/2013 tarih ve 2013/17 sayılı Senato toplantısında alınan V sayılı kararla kabul edilen “Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri Ve Edebiyatları Bölümü Hazırlık Sınıfı Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 27 - (1) Bu Yönerge, Senatoda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme                                           

MADDE 28 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

YABANCI DİL SINAVLARI EŞDEĞERLİK TABLOSU

 

ADÜ

YABANCI DİL

YETERLİLİK SINAVI

(YDYS)

YDS

ÜDS

KPDS

 

 

TOEFL

IBT

PTE

Akademik

DELF

DALF

 

 

TELC

Deutsch

Goethe

Institut

 

 

50-54

40-44

48-53

30-37

 

 

55-59

45-49

54-59

38-44

60-64

50-54

60-65

45-49

65-69

55-59

66-71

50-54

70-74

60-64

72-77

55-66

DELF B2

B2 / Sehr Gut

75-79

65-69

78-83

67-70

C1

80-84

70-74

84-89

71-74

85-89

75-79

90-95

75-77

90-94

80-84

96-101

78-80

DALF C1

95-100

85-89

102-107

81-83

C2

90-100

108-120

84-90

DALF C2

 

                              

Bu eşdeğerlilik tablosunda listelenmeyen diğer sınavlar ve eşdeğerlilik bilgileri ÖSYM Yabancı Dil Eşdeğerlikleri dokümanındadır.