ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğretmenlik Pedagojik Formasyon Programı Yönergesi

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRETMENLİK PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Adnan Menderes Üniversitesinde belirli koşulları taşıyan öğrencilere, Öğretmenlik Pedagojik Formasyon Programı derslerinin verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

                MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, Öğretmenlik Pedagojik Formasyon Programı derslerinin açılacağı yarıyılların belirlenmesine, ders programları ile içeriklerinin düzenlemesine ve dersleri yürütecek öğretim elemanlarının görevlendirilme esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

                MADDE 3 - (1) Bu Yönerge; 4/11/1981 tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine ve 28/01/2010 tarih ve 3317 Sayılı Yükseköğretim Genel Kurul Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;

a)       Dersler: Öğretmenlik Pedagojik Formasyon Programı derslerini,

b)       Eğitim-Öğretim: Öğretmenlik Pedagojik Formasyon Programı çerçevesinde verilen eğitim-öğretimi,

c)        Fakülte: Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesini,

ç)     Fakülte Yönetim Kurulu:  Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulunu,

d)       Lisans Öğretimi: Lisans düzeyinde eğitim-öğretim veren birimlerde verilen eğitim-öğretimi,

e)       Mezun: Adnan Menderes Üniversitesinde lisans düzeyinde eğitim-öğretim veren programdan mezun olan öğrenciyi,

f)         Rektör:  Adnan Menderes Üniversitesi Rektörünü,

g)       Senato:  Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunu,

ğ)     Üniversite:  Adnan Menderes Üniversitesini,

h)       Yönetim Kurulu:  Adnan Menderes Üniversitesi Yönetim Kurulunu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Genel Esaslar 

Öğretmenlik pedagojik formasyon programı

MADDE 5 - (1) Öğretmenlik Pedagojik Formasyon Programı; Üniversitemizde lisans düzeyinde eğitim-öğretim gören öğrencilere, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü tarafından verilir.

(2) Öğretmenlik Pedagojik Formasyon Programı, öğrenim görmekte olan öğrencilere  5 inci yarıyıldan başlayarak dört yarıyıl, mezun durumda olan öğrencilere ise iki yarıyıl olarak uygulanır.

(3) Pedagojik Formasyon Programı, Yükseköğrenim Kurulunun izni alınarak açılır.  

Başvuru ve kabul koşulları

MADDE 6 - (1) Öğrenimine devam eden öğrenciler için Öğretmenlik Pedagojik Formasyon Programına başvuru ve kabul koşulları şunlardır:

a)       Söz konusu programa Üniversitemizde lisans öğrenimi görmekte olan öğrenciler başvurabilir.

b)       4 üncü yarıyıl/yaz okulu sonu itibariyle ağırlıklı not ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 veya 100 üzerinden 65 olanlar ile en fazla iki başarısız dersi olmakla birlikte belirlenen not ortalamasını sağlayan öğrenciler başvuruda bulunabilir

c)        Başvurular, 4 üncü yarıyılın sonunda yapılır.

d)       Başvurular, Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosuna yazılı olarak yapılır.

(2) Mezun durumda olanlardan, akademik ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 veya 100 üzerinden 65 olanlar da Öğretmenlik Pedagojik Formasyon Programına başvuruda bulunabilir.

Dersler  

MADDE 7 - (1)   Öğretmenlik Pedagojik Formasyon Programı, öğrenimine devam eden öğrenciler için EK 1, mezun olanlar için EK 2’de belirlenen derslerden oluşur. 

Kayıt yenileme

MADDE 8 - (1) Öğretmenlik Pedagojik Formasyon Programı derslerini almakta olan öğrenciler, Akademik Takvimde belirlenen süre içerisinde kayıt yenileme işlemini Eğitim Fakültesinde yapar.

Derslere devam, başarı notunun hesaplanması ve sınavlar 

MADDE 9 - (1) Derslere devam zorunluluğu, başarı notunun hesaplanması ve sınavlar, Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Eğitim Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili hükümlerine göre yapılır. 

(2) Öğretmenlik Pedagojik Formasyon Programı derslerinin notları mevcut lisans programı notlarını ve mezuniyet notunu etkilemez.

(3) Öğretmenlik Pedagojik Formasyon Programı dersleri ve notları ayrı bir not dökümü cetveli (transkript) olarak Öğretmenlik Pedagojik Formasyon Programı Sertifikası ile birlikte verilir.

Başarı-başarısızlık durumu ve ders bırakma

MADDE 10 - (1) Üniversitemizde lisans programlarına devam eden ve aynı zamanda Öğretmenlik Pedagojik Formasyon Programı derslerini almış bir öğrencinin Öğretmenlik Pedagojik Formasyon Programı Sertifikası alabilmesi için kayıtlı olduğu lisans programının ve Öğretmenlik Pedagojik Formasyon Programı derslerinin tamamını başarması gerekir.

(2) Lisans öğreniminden mezuniyet durumuna gelen ancak Öğretmenlik Pedagojik Formasyon Programı derslerinin tamamını başaramamış öğrencinin, Öğretmenlik Pedagojik Formasyon Programıyla ilişiği kesilir ve istediği takdirde kendisine sadece başarılı olduğu dersleri gösterir bir not dökümü cetveli (transkript) verilebilir. Ancak bu not dökümü cetveli, Öğretmenlik Pedagojik Formasyon Programı Sertifikası yerine geçmez.

Öğretmenlik pedagojik formasyon programı sertifikası

MADDE 11 - (1) Öğretmenlik Pedagojik Formasyon Programı derslerinin tamamını başaran öğrenciye “Öğretmenlik Pedagojik Formasyon Programı Sertifikası” verilir.

                (2) Öğretmenlik Pedagojik Formasyon Programı derslerinin tamamının başarı ile verilmesi, öğrenciye sadece  öğretmenliğe başvuru için gerekli belgeyi sağlar.  

        Öğretmenlik pedagojik formasyon programı komisyonu

        MADDE 12-  (1) Öğretmenlik Pedagojik Formasyon Programı Komisyonu, Üniversitemizin eğitim-öğretimden sorumlu Rektör Yardımcısı başkanlığında ilgili birim yöneticilerinden oluşur.

        (2) Bu komisyonun amacı; ilgili birimler, kişiler ve uygulamalar arasında işbirliğini/koordinasyonu sağlamak, Öğretmenlik Pedagojik Formasyon Programı ile ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmektir.

        Ücret

        MADDE 13-  (1) Öğrencilerden her eğitim-öğretim yılı için alınacak ücret, Öğretmenlik Pedagojik Formasyon Programı Komisyonunun önerisi üzerine Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

                Hüküm bulunmayan haller

                MADDE 14 - (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Ekler

MADDE 15 -  (1) Bu Yönerge ekinde bulunan  EK 1 ve EK 2   Yönergenin ayrılmaz parçasıdır.

Geçici Hükümler

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 2010–2011 eğitim-öğretim yılı itibariyle, lisans programlarının son sınıflarına kayıtlı öğrencilerden, Öğretmenlik Pedagojik Formasyon Programına başvuranların, azami öğrenim süreleri dolmadan önce EK 2’de yer alan Öğretmenlik Pedagojik Formasyon Programı derslerini tamamlayabilecek durumda olmaları gerekir.

Yürürlük

MADDE 16 - (1) Bu Yönerge, 2010-2011 eğitim-öğretim yılı başından itibaren uygulanmak üzere Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

ÖĞRETMENLİK PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI

DERSLERİ VE YARIYILLARI

 

3. SINIF

 

5. Yarıyıl (Güz)

Dersin Kodu

Dersin Adı

U

K

ÖMB 301                   

Eğitim Bilimine Giriş

2

0

2

ÖMB 303 

Gelişim Psikolojisi

2

0

2

 

 

 

6. Yarıyıl (Bahar)

Dersin Kodu

Dersin Adı

U

K

ÖMB 302 

Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları

2

0

2

ÖMB 304 

Program Geliştirme ve Öğretim

2

0

2

ÖMB 306 

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı    

2

2

3

 

 

4.SINIF

 

7. Yarıyıl (Güz)

Dersin Kodu

Dersin Adı

U

K

ÖMB 401 

Özel Öğretim Yöntemleri              

3

2

4

ÖMB 403 

Sınıf Yönetimi                                        

2

0

2

ÖMB 405 

Ölçme ve Değerlendirme                      

2

0

2

 

 

 

8. Yarıyıl (Bahar)

Dersin Kodu

Dersin Adı

U

K

ÖMB 402  

Rehberlik

2

0

2

ÖMB 404  

Öğretmenlik Uygulaması                 

2

6

5

 

 

ÖĞRETMENLİK PEDAGOJİK FORMASYON ROGRAMI

DERSLERİ VE YARIYILLARI

 

1. Yarıyıl (Güz)

Dersin Kodu

Dersin Adı

U

K

ÖMB 301 

Eğitim Bilimine Giriş                 

2

0

2

ÖMB 302 

Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları      

2

0

2

ÖMB 303 

Gelişim Psikolojisi                        

2

0

2

ÖMB 304 

Program Geliştirme ve Öğretim

2

0

2

ÖMB 306 

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

2

2

3

 

 

 

2. Yarıyıl (Bahar)

Dersin Kodu

Dersin Adı

U

K

ÖMB 401 

Özel Öğretim Yöntemleri              

3

2

4

ÖMB 402  

Rehberlik

2

0

2

ÖMB 403 

Sınıf Yönetimi                                        

2

0

2

ÖMB 404  

Öğretmenlik Uygulaması                 

2

6

5

ÖMB 405 

Ölçme ve Değerlendirme                       

2

0

2