ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Adnan Menderes Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ *

 

BİRİNCİ KISIM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

               

Amaç

                Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Adnan Menderes Üniversitesine kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını gözetmek; ulusal çıkarlar konusunda duyarlı olmalarını sağlamak; Adnan Menderes Üniversitesi yönetim organları ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek ve öğrencilerin eğitim-öğretim konusundaki kararlara katılımını sağlamak amacıyla oluşturulacak Adnan Menderes Üniversitesi Öğrenci Konseyinin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

                Kapsam

                Madde 2- Bu Yönerge, Adnan Menderes Üniversitesi ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerini temsil etme yetkisiyle kurulacak olan Öğrenci Konseyinin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

                Dayanak

                Madde 3- Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 20 Eylül 2005 tarih ve 25942 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği hükümleri gereğince hazırlanmıştır.

                Tanımlar

                Madde 4- Bu Yönergede geçen;

a)     Adnan Menderes Üniversitesi Öğrenci Konseyi: Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerinin kendi aralarında demokratik usullerle kurdukları öğrenci birliğini,

b)     Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi: Adnan Menderes Üniversitesinin fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitülerindeki her bir bölüm/program/anabilim dalı veya anasanat dalı öğrencilerinin, kendi aralarından, bulundukları bölüm/program/anabilim dalı veya anasanat dalı öğrencilerini, öğrenci konseyinde temsil etmesi için seçtiği öğrenciyi,

c)     Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu: Adnan Menderes Üniversitesinin fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitülerindeki bölüm/program/anabilim dalı veya anasanat dalı öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu,

d)     Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisi: Adnan Menderes Üniversitesinin fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitülerindeki bölüm/program/anabilim dalı veya anasanat dalı öğrenci temsilcilerinin, kendi aralarından, bulundukları fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu veya enstitü öğrencilerini öğrenci konseyinde temsil etmesi için seçtiği öğrenciyi,

e)     Öğrenci Konseyi Genel Kurulu: Adnan Menderes Üniversitesindeki fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu ve enstitü öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu,

f)      Öğrenci Konseyi Kurultayı: Adnan Menderes Üniversitesinin fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu ve enstitü öğrenci temsilcilerinin katılımıyla her yıl kasım ayında gerçekleştirilen öğrenci konseyinin genel kurul toplantısını,

g)     Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu: Öğrenci Konseyi Kurultayında gündem maddelerinin Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri Yönetmeliği ve Adnan Menderes Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi için öğrenci konseyi genel kurulunca seçilen kurulu,

h)     Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu: Öğrenci Konseyinin yönetim organını,

i)       Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu: Öğrenci Konseyinin denetleme organını,

j)       Öğrenci Konseyi Başkanı: Öğrenci Konseyinin ve Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu’nun başkanını,

k)     Seçim Kurulu: Her fakülte ve yüksekokulda dekan / müdür yardımcısının başkanlığında aynı kurumda görevli 5 idari ve akademik personelden oluşan ve dekan / müdür tarafından görevlendirilen kurulu,

l)       Sandık Kurulu: Biri seçim yapılan sınıfın danışmanı olmak üzere 3 akademik personelden oluşan ve Seçim Kurulu tarafından görevlendirilen kurulu,

m)   Seçim Komisyonu: Rektör yardımcılarının birinin başkanlığında Rektörün belirlediği 2 öğretim üyesinden oluşan komisyonu,

ifade eder.

 

İKİNCİ KISIM

ÖĞRENCİ KONSEYİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

               

Seçim Kurulu ve Sandık Kurulu       

Madde 5- Seçim kurulu ilgili fakülte / yüksekokul / konservatuvar / meslek yüksekokulu ve enstitüde dekanlık / müdürlük ile işbirliği yaparak, öğrenci temsilciliği seçimine ilişkin tüm işlemleri yürütmekle sorumludur. Bu bağlamda seçmen listelerini, oy pusulalarını, seçim sandıklarını hazırlayarak sandık kuruluna verir. Gerekli duyuruları yapar, seçim yerlerini belirler ve güvenlik önlemlerini alır. Sandık kurulları seçimlerin yürütülmesinden, seçimin bitiminde oyların hemen sayılmasından ve sonucun bir tutanakla belirlenerek ilgili seçim kuruluna iletilmesinden sorumludur.

               

Öğrenci Temsilcileri Seçimlerine İlişkin Genel Esaslar

                Madde 6- (Değişiklik 27.10.2010 tarih 6 sayılı Üniv.Sen.) Adnan Menderes Üniversitesi Öğrenci Konseyi üyelerinin belirlenmesi ve organlarının oluşturulması için yapılacak seçimler, Rektörlük tarafından belirlenen bir süre ve program içerisinde ilgili yılın kasım ayında gerçekleştirilir. “bölüm / program / anabilim dalı / anasanat dalı öğrenci temsilcisi”, “bölüm / program / anabilim dalı / anasanat dalı öğrenci temsilcileri kurulu”, “fakülte / yüksekokul / konservatuvar / meslek yüksekokulu / enstitü öğrenci temsilcisi” seçim tarihleri dekanlık/müdürlük tarafından belirlenir, sonuçları Rektörlüğe bildirilir. “Öğrenci Konseyi Genel Kurulu”, “Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu”, “Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu”, “Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu” ve “Öğrenci Konseyi Başkanı” seçim tarihi Rektörlükçe belirlenir ve seçim komisyonu tarafından gerçekleştirilir. Bu süre ve program içerisinde yapılan seçimlerde, bir birimde herhangi bir nedenle sonuç alınamaz ise, o birimde  temsilci seçilmemiş olur.

Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrenciler, seçim tarihinden en az bir hafta önce adaylıklarını ilan ederler ve seçimlerin yapılacağı tarihten bir önceki günün mesai bitimine kadar seçim kampanyasını yürütebilirler.

               

Öğrenci Temsilci Adaylarında Aranacak Nitelikler

                Madde 7- Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır :

a)       İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitünün kayıtlı öğrencisi olması,

b)       Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

c)        Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç işlememiş olması,

d)       Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,

e)       Yıl geçme sistemini uygulayan okullarda sene kaybı olmaması, ders geçme sistemi uygulayan okullarda alt sınıftan 3’ten fazla dersi olmaması.

 

İKİNCİ BÖLÜM

ÖĞRENCİ KONSEYİ ORGANLARI

               

Öğrenci Konseyi Organları

                Madde 8- Öğrenci konseyi organları, “bölüm / program / anabilim dalı / anasanat dalı öğrenci temsilcisi”, “bölüm / program / anabilim dalı / anasanat dalı öğrenci temsilcileri kurulu”, “fakülte / yüksekokul / konservatuvar / meslek yüksekokulu / enstitü öğrenci temsilcisi”, “öğrenci konseyi genel kurulu”, “öğrenci konseyi kurultayı divan kurulu”, “öğrenci konseyi yönetim kurulu”, “öğrenci konseyi denetleme kurulu” ve “öğrenci konseyi başkanı”ndan oluşur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BÖLÜM, PROGRAM, ANABİLİM DALI, ANASANAT DALI

 ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ

               

                Öğrenci Temsilcisi Seçimi

                Madde 9- (Değişiklik 27.10.2010 tarih 6 sayılı Üniv.Sen.) Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcisi, Adnan Menderes Üniversitesinin;

a)     Fakülte, yüksekokul veya konservatuvarlarındaki her bir bölüm,

b)     Meslek yüksekokullarındaki her bir program,

c)     Enstitülerindeki her bir anabilim dalı/anasanat dalı,

d)     Bölümlerindeki program/anabilim dalı/anasanat dalına öğrenci alınan fakülte, yüksekokul veya konservatuvarlarda ise, her bir program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerince, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl için seçilir.

        Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcilikleri seçimlerinde, seçimin yapılabilmesi için birinci tur seçimlerde seçimin yapıldığı bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalına kayıtlı normal öğrenim süresini aşmayan öğrencilerin (varsa ikinci öğretim öğrencileri dahil) en az %60’ının, ikinci turda ise en az %50’sinin seçime katılması şarttır. İlk iki turda seçim yapılamaz ise üçüncü turda salt çoğunluk aranmaz.

                Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalında bir ay içerisinde aynı usulle yeni bir temsilci seçilir.

               

Öğrenci Temsilcisinin Görevleri

                Madde 10- Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcisinin görevleri şunlardır:

a)     Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalında öğrenci konseyi çalışmalarını yürütmek,

b)     Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları temsil ettiği birimde duyurmak ve uygulamalarını izlemek,

c)     Fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitülerin bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcileri kurulu toplantılarına katılmak ve bu toplantılarda kendi bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerini temsil etmek,

d)     Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalındaki öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için Öğrenci Konseyinin ve Adnan Menderes Üniversitesinin ilgili yönetim organlarına iletmek,

e)     Kendi bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,

f)      Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalındaki öğrencilerle bu birimlerin yönetim organları arasında iletişimi geliştirmek,

g)     Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalındaki öğrenci etkinliklerini koordine etmek,

h)     Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalının akademik toplantılarına katılmak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

BÖLÜM, PROGRAM, ANABİLİM DALI, ANASANAT DALI

ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ KURULU

 

Öğrenci Temsilcileri Kurulu

Madde 11- Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcileri kurulu, Adnan Menderes Üniversitesinin;

a)     Fakülte, yüksekokul veya konservatuvarlarında bölüm,

b)       Meslek Yüksekokullarında program,

c)        Enstitülerinde anabilim dalı/anasanat dalı,

d)       Bölümlerindeki program/anabilim dalı/ anasanat dalına öğrenci alınan fakülte, yüksekokul veya konservatuvarlarında ise, program/anabilim dalı /anasanat dalı öğrenci temsilcilerinden oluşur ve Adnan Menderes Üniversitesinin ilgili akademik birimlerinde Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütür. Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Bölüm/program/Anabilim Dalı/Anasanat dalı öğrenci Temsilcileri Kurulu, ilgili fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu veya enstitü öğrenci temsilcilerinin başkanlığında ayda en az bir defa toplanır. Toplantı gündemi, yeri ve tarihi en az yedi gün önce kurul başkanı tarafından öğrenci temsilcilerine duyurulur. Kurulun toplanabilmesi için temsilci üye sayısının salt çoğunluğunun katılımı, karar alabilmesi için de yapılacak açık oylamada katılanların salt çoğunluğunun oyu gereklidir. Oyların eşitliği durumunda başkanın oyu belirleyicidir.

               

Öğrenci Temsilcisi Kurulunun Görevleri

                Madde 12- Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci -temsilcileri kurulunun görevleri şunlardır:

a)     Öğrenci Konseyinin aldığı kararların, temsilcilerce birimlerinde duyurulması için çalışmalar yapmak ve uygulamalarını izlemek,

b)     Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dallarının sorunlarını tartışmak ve karara bağlamak,

c)     Bulundukları fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu ve enstitülerde ortak öğrenci etkinlikleri oluşturmak ve koordine etmek,

d)     Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalları öğrencileri arasında iletişimi geliştirmek için çalışmalar yapmak,

e)     Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalları öğrencileri ile ilgili birimlerin akademik ve yönetim organları arasındaki iletişimi geliştirmek için çalışmalar yapmak,

f)      Çalışmaları ile ilgili raporlar hazırlamak ve arşiv oluşturmak.

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL, KONSERVATUVAR, MESLEK YÜKSEKOKULU, ENSTİTÜ

ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ

               

 

Öğrenci Temsilcisi

                Madde 13- (Değişiklik 27.10.2010 tarih 6 sayılı Üniv.Sen.) Fakülte / yüksekokul / konservatuvar / meslek yüksekokulu / enstitü öğrenci temsilcisi, Adnan Menderes Üniversitesinin;

a)       Fakülte, yüksekokul veya konservatuvarındaki bölüm,

b)       Meslek yüksekokullarındaki program,

c)        Enstitülerindeki anabilim dalı/ anasanat dalı,

d)       Bölümlerindeki program / anabilim dalı / anasanat dalı bulunan fakülte / yüksekokul / konservatuvarlarda ise program/anabilim dalı / anasanat dalı öğrenci temsilcilerince,  kendi aralarından seçime katılanların salt çoğunluğu ile ve iki yıl için seçilir.

                Fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu/enstitü öğrenci temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, Adnan Menderes Üniversitesinin ilgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitüsünde bir ay içerisinde aynı usulle yeni bir temsilci seçilir. Yeni temsilci seçilinceye kadar, fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitü öğrenci temsilciliğine, Adnan Menderes Üniversitesinin ilgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitüsündeki bölüm/program, anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcileri kurulu üyelerinin kendi aralarından seçeceği bir üye vekalet eder.

               

Öğrenci Temsilcisinin Görevleri

                Madde 14- Fakülte / yüksekokul / konservatuvar / meslek yüksekokulu / enstitü öğrenci temsilcisinin görevleri şunlardır:

a)       Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitüde Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütmek,

b)       Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları, temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitüde duyurmak ve uygulamaları izlemek,

c)        Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitüde öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için Öğrenci Konseyi’nin ve Adnan Menderes Üniversitesinin ilgili yönetim organlarına iletmek,

d)       Bulunduğu fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitünün öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,

e)       Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitüde öğrenci etkinliklerini koordine etmek,

f)         Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitüdeki Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu toplantılarına başkanlık etmek ve kurulda alınan kararları Adnan Menderes Üniversitesinin ilgili yönetim organlarına iletmek,

g)       Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında, temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitünün yönetim kurulu ve akademik kurul toplantılarına katılmak.

 

ALTINCI BÖLÜM

ÖĞRENCİ KONSEYİ GENEL KURULU

               

Öğrenci Konseyi Genel Kurulu

                Madde 15- Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, Adnan Menderes Üniversitesinin fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu ve enstitülerinin öğrenci temsilcilerinden oluşur ve Öğrenci Konseyinde en yüksek karar organıdır.

                Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun toplanabilmesi için üyelerinin salt çoğunluğunun toplantıya katılması gerekir.

                Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, her yıl en az bir kere ve birincisi kasım ayında olmak üzere “ Adnan Menderes Üniversitesi Öğrenci Konseyi Kurultayı ” adıyla olağan olarak toplanır ve Öğrenci Konseyi organlarını oluşturur.

                Öğrenci Konseyi Kurultayı ve gündemi, Öğrenci Konseyi Başkanı tarafından en az onbeş gün önce üyelere yazılı olarak bildirilir. Yapılan duyuru üzerine bu yönergede belirtilen toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde duyuru işlemi aynı şekilde tekrarlanır.

                Öğrenci Konseyi Genel Kurulunda organların oluşturulması kararları, toplantıya katılanların salt çoğunluğu, gizli oylama ve açık sayım ile; bunların dışındaki kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ve açık oylama ile alınır.

                Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun kararı veya Genel Kurul üyelerinin ¼’ünün yazılı başvurusu üzerine Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Bu durumlarda Genel Kurul toplantısı en geç onbeş gün içerisinde gerçekleştirilir. Öğrenci Konseyinin olağanüstü yapılan Genel Kurul toplantılarını ve gündemini Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu belirler ve yürütür.

               

Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun Görevleri

                Madde 16- Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun görevleri şunlardır :

a)     Öğrenci Konseyi Başkanını seçmek,

b)     Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyelerini seçmek,

c)     Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu üyelerini seçmek,

d)     Öğrenci Konseyinin ve bağlı bulunduğu Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerinin sorunlarını tartışmak ve karara bağlamak,

e)     Öğrenci Konseyinin dönem hedeflerini belirlemek.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

ÖĞRENCİ KONSEYİ KURULTAYI DİVAN KURULU

               

Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu

                Madde 17- Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu her yıl olağan olarak Kasım ayında düzenlenen Öğrenci Konseyi Kurultayında Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin, üyelerini, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla seçtiği bir başkan ve iki başkan yardımcısından oluşur. Divan Kurulu üyeleri, Öğrenci Konseyi Yönetim ve Denetleme Kurulu seçimlerinde aday olamazlar.

               

Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulunun Görevleri

                Madde 18- Öğrenci Konseyi Divan Kurulunun görevleri şunlardır:

a)       Öğrenci Konseyi Kurultayında gündemi yürütmek,

b)       Öğrenci Konseyi başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerine aday olacaklar için ayrı ayrı seçim pusulası hazırlamak,

c)        Öğrenci Konseyi başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerinin gizli oylama ve açık sayım ile gerçekleştirilmesini sağlamak,

d)       Öğrenci Konseyi Başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerinin oylama sonuçlarını ve seçilenleri, Öğrenci Konseyi Kurultayında ilan etmek, Kurultayı, yeni seçilen Öğrenci Konseyi Başkanının konuşması ile kapatıp, kapanış bildirgesini hazırlayarak Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğüne sunmak.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETİM KURULU

               

Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu

                Madde 19- (Değişiklik 27.10.2010 tarih 6 sayılı Üniv.Sen.) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin, üyelerini, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve iki yıl için seçtiği; başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman, halkla ilişkiler ve bilişim sorumlusu, dış ilişkiler sorumlusu, çalışma grupları sorumlusu, eğitim sorumlusu ve sağlık spor ve kültür sorumlusu olmak üzere toplam dokuz öğrenciden; Öğrenci Konseyi Genel Kurulunda bu sayıyı oluşturacak yeterli temsilci olmaması durumunda başkan, genel sekreter, sayman, eğitim sorumlusu ve sağlık, spor ve kültür sorumlusu olmak üzere beş öğrenciden oluşur. Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kuruluna karşı sorumludur.

                Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu Başkanının yönetiminde ayda en az bir kez toplanır. Kurulun toplantı gündemi, yeri ve tarihi en az yedi gün önce başkan tarafından Yönetim Kurulu üyelerine duyurulur. Kurulun toplanabilmesi için kurul üye sayısının salt çoğunluğunun katılımı, karar alabilmesi için de yapılacak açık oylamada katılanların salt çoğunluğunun oyu gereklidir. Başkanın toplantılara katılamadığı durumlarda başkan yardımcısı, başkan yardımcısının olmadığı hallerde başkanın belirleyeceği bir Yönetim Kurulu üyesi bu görevi yürütür ve oy kullanabilir. Oylarda eşitlik durumunda başkanın oyu, başkanın olmadığı toplantılarda bu görevi yürüten başkan yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyesinin oyu belirleyicidir.

               

Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun Görevleri

                Madde 20- Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a)     Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun aldığı kararların uygulanmasını sağlamak,

b)     Adnan Menderes Üniversitesindeki öğrencilerin sorunlarını belirlemek, görüş ve düşüncelerini Adnan Menderes Üniversitesinin ilgili yönetim organlarına iletmek,

c)     Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak, toplumsal duyarlılık projeleri geliştirme ve bu projelere Adnan Menderes Üniversitesi içerisinde öğrenci katılımını teşvik etmek,

d)     Ulusal ve uluslararası “eğitim ve gençlik programları”na öğrenci katılımına yönelik çalışmalar yapmak,

e)     Ulusal ve uluslararası öğrenci birlikleri ve organizasyonları ile ilişkileri geliştirmek,

f)      Yemek, ulaşım, barınma, kafeterya, kulüp, burs, eğitim, sanat, kültür ve spor alanlarında çalışma grupları oluşturmak ve bunların işlerliğini sağlamak,

g)     Çalışmaları hakkında Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerini bilgilendirmek,

h)     Ulusal Öğrenci Konseyinin kararlarını bağlı bulunduğu Adnan Menderes Üniversitesinde duyurmak ve izlemek,

i)       Gerçekleştirilen çalışmaların raporlarını hazırlamak ve arşiv oluşturmak.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

ÖĞRENCİ KONSEYİ DENETLEME KURULU

               

                Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu

                Madde 21- (Değişiklik 27.10.2010 tarih 6 sayılı Üniv.Sen.) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu tarafından, görev süresi bitmekte olan ve öğrenciliği en az iki yıl daha devam edecek olan Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyeleri arasından, yeterli Yönetim Kurulu üyesi olmaması durumunda, aynı şartlarda, Genel Kurul üyeleri arasından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve iki yıl için seçilir. Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu, bir başkan ve iki üyeden oluşur.

               

Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulunun Görevleri

                Madde 22- Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulunun görevleri şunlardır :

a)     Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği hükümlerine, Adnan Menderes Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesine ve Öğrenci Konseyi Genel Kurulu kararlarına göre çalışıp çalışmadığını denetlemek,

b)     Yaptığı çalışmalar hakkında Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünü ve Öğrenci Konseyi Genel Kurulunu bilgilendirmek.

 

ONUNCU BÖLÜM

ÖĞRENCİ KONSEYİ BAŞKANI

               

Öğrenci Konseyi Başkanı

                Madde 23- (Değişiklik 27.10.2010 tarih 6 sayılı Üniv.Sen.) Öğrenci Konseyi Başkanı, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu tarafından, birinci sınıf ve son sınıf öğrencileri dışındaki kurul üyeleri arasından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl için seçilir.

                Konsey Başkanının seçilme niteliklerini kaybetmesi veya herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle bir ay içinde yeni bir başkan seçilir. Yeni başkan seçilinceye kadar Öğrenci Konseyi Başkanlığına Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyelerinin kendi aralarından seçeceği bir üye vekalet eder.

               

Öğrenci Konseyi Başkanının Görevleri

                Madde 24- Öğrenci Konseyi Başkanının görevleri şunlardır:

a)     Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerini ulusal ve uluslararası öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,

b)     Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirlemek ve bu toplantılara başkanlık yapmak,

c)     Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunca alınan kararların duyurulmasını sağlamak ve uygulanmasını izlemek,

d)     Görev süresi bitiminde bir yıllık faaliyet raporunu bir sonraki Öğrenci Konseyi Kurultayında sunmak,

e)     Öğrenciler ile ilgili konuların görüşülmesi sırasında Adnan Menderes Üniversitesinin Senato ve Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak.

                Başkanın katılamadığı durumlarda başkan yardımcısı veya başkanın belirleyeceği bir yönetim kurulu üyesi toplantılara katılır.

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

ULUSAL ÖĞRENCİ KONSEYİ

BİRİNCİ BÖLÜM

ULUSAL ÖĞRENCİ KONSEYİ ORGANLARI

               

Ulusal Öğrenci Konseyi Organları

                Madde 25- Ulusal Öğrenci Konseyi organları; “Ulusal Öğrenci Konseyi Genel Kurulu”, “Ulusal Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu”, “Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu”, “Ulusal Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu” ve “Ulusal Öğrenci Konseyi Başkanı”ndan oluşur.

                Adnan Menderes Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı aynı zamanda Ulusal Öğrenci Konseyi üyesidir ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının hazırlamış olduğu Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliğine tabidir.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

               

Öğrenci Konseylerinde Görev Yapan Öğrencilerin Yol Giderlerinin Karşılanması

                Madde 26- Adnan Menderes Üniversitesi Öğrenci Temsilcisi Başkanının bu Yönerge ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği esasları doğrultusunda yurt içi, bütçe olanakları ölçüsünde de yurt dışı görevlendirilmeleri, Adnan Menderes Üniversitesi tarafından yapılır. Harcırahları, varsa katılım ücretleri “Adnan Menderes Üniversitesi Öğrenci Sosyal Hizmetler Bütçesi”nden karşılanır.

                Madde 27- Adnan Menderes Üniversitesi Öğrenci Konseyi Organları çalışmalarını diğer Yükseköğretim Kurumları ile koordine etmek ve gerektiğinde Adnan Menderes Üniversitesinin onayını almak suretiyle T.C. Anayasasına ve yürürlükteki diğer mevzuata uygun olarak yürütmek zorundadır.

               

Öğrenci Temsilciliklerinin ve Organlardaki Görevlerinin Süresi

                Madde 28-(Değişiklik 27.10.2010 tarih 6 sayılı Üniv.Sen.)  Ulusal Öğrenci Konseyinin ve Öğrenci Konseylerinin tüm organlarındaki öğrenci temsilciliklerinin ve görevlerinin süresi iki yıldır.

                Öğrenci Temsilciliği Görevinin Sona Ermesi

                Madde 29- Mezuniyet veya başka bir nedenle Adnan Menderes Üniversitesinden ilişiği kesilen ya da yürürlükte olan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre haklarında uzaklaştırma veya çıkarma cezası kesinleşen Ulusal Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Konseyleri temsilcilerinin, öğrenci temsilciliği üyeliği ve buna bağlı tüm görevleri sona erer.

               

Öğrenci Konseylerine Oda, Araç ve Gereç Tahsisi

                Madde 30- Öğrenci Konseyine bu Yönergede yer alan görevleri gerçekleştirmek amacıyla Adnan Menderes Üniversitesinin ilgili birimlerince kurum içinde uygun görülen bir oda tahsis edilir ve çalışmaları için gerekli araç ve gereç sağlanır.

               

Ulusal Öğrenci Konseyi Üyeliğinin Sona Ermesi

                Madde 31- Öğrenci Konseyi Başkanlığı sona eren öğrencinin Ulusal Öğrenci Konseyi üyeliği de sona erer.

               

Yürürlükten Kaldırma

                Madde 32- Adnan Menderes Üniversitesi Senatosu’nun 13 Mayıs 2003 tarih ve 2003/7 sayılı oturumunda alınan            4 sayılı kararı ile kabul edilen Adnan Menderes Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

                Yürürlük

                Madde 33- Bu Yönerge, Adnan Menderes Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer ve            2005–2006 eğitim-öğretim döneminden itibaren uygulanır.

                Yürütme

                Madde 34- Bu Yönerge hükümlerini, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

* Bu Yönerge, Üniversitemiz Senatosunun 21.12.2005 tarih ve 2005/16 sayılı oturumunda alınan 01 sayılı karar ile kabul edilmiştir.