ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Bir Dönemde %10'a giren Öğrenci Belirlenmesinde Dikkate Alınacak Hususlarla İlgili 01.03.2012 Tarihli YÖK Genel Kurul Kararı

Sayı    : B.30.0.EÖB-104-
Konu : İlkeler
I
                Üniversiteler tarafından görüş istenen 6111 sayılı Kanun 173. maddesi ile değiştirilen 2547 sayılı Kanun’un 46. maddesinin (h) ve (ı) bentleri uyarınca bir dönemde yüzde ona giren öğrencilerin belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar 01/03/2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve söz konusu maddeler uyarınca yüzde ona giren öğrencilerin belirlenmesinde aşağıdaki hususların dikkate alınması uygun görülmüştür.
Bilindiği üzere, 6111 sayılı Kanun 173. maddesi ile değiştirilen 2547 sayılı Kanun’un 46. Maddesinin h ve ı bentlerinde
“h. Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.
ı. Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren birinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde ödeyecekleri öğrenci katkı payının yarısını öder.”
hükümleri yer almaktadır. Bu çerçevede,
       a) Adı geçen kanun maddelerinde de yer aldığı üzere hazırlık sınıfı öğrencilerinin değerlendirmeye alınmaması,
       b) Bir bölüm için sadece o bölümde kayıtlı öğrencilerin her dönem için belirlenen asgari dersi alan öğrenci sayısının (erasmus, değişim, özel öğrenci vb öğrenciler hariç) dikkate alınması gerektiği,
      c) Asgari ders hesabında senato tarafından ilgili dönem için belirlenen zorunlu ve seçmeli derslerin dikkate alınması, bunun dışında alınan derslerin dikkate alınmaması,
                d) Bir bölümdeki öğrencilerin ilgili dönemindeki toplam öğrenci sayısının dikkate alınması, gruplara (şube veya sınıf) ayrılmış ise gruplara göre değerlendirme yapılmayarak tüm grup toplamına göre işlem yapılması,
       e) d maddesine göre yapılan hesaplamada, ilgili bölüme devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapan ve en az bir dönem eğitimi bitiren öğrencilerin de dikkate alınması,
       f) Bu hesaplamada daha üst dönemde olup, başarısız dersleri nedeniyle daha önceki dönemlerden ders alan öğrencilerin ile azami öğretim süresini dolduran öğrencilerin dikkate alınmaması, bu durumdaki öğrenciler adı geçen kanunun (h) ve (ı) bentlerinde yer alan öğrenim ücreti ödemelerinden yararlanamayacakları,
         g) Yıllık eğitim sistemi uygulayan programlarda yarıyıllık dönemlere göre değerlendirilme yapılması mümkün olmadığından, yılsonunda değerlendirmenin yapılması ve yüzde ona giren öğrencilerde bir sonraki yıl için işlem yapılması,
         h) Dönem hesabında bütünleme sınavı varsa, bütünleme sınavı sonuçları da dikkate alınarak işlem yapılması,
         ı) İki dönem eğitim uygulayan yükseköğretim kurumlarında yaz öğretiminin dikkate alınmaması,  ancak bir yılda üç dönem uygulayan yükseköğretim kurumlarında üçüncü dönem eğitiminde yüzde ona giren öğrencilerin belirlenmesi,
         i) Yüzde ona giren son öğrenci ile aynı akademik ortalamaya sahip olan diğer öğrencilerin de bu kapsamda değerlendirilmesi,
         j) İlgili dönem için belirlenen asgari dersleri alan tüm öğrencilerin başarı ortalamasına göre sıralanması; bu sıralamada ilk yüzde ona giren öğrencilerin belirlenmesi ve sadece dersi alıp başarılı olan öğrencilere söz konusu kanunun maddelerinin uygulanması, ilk yüzde on içinde olsa bile herhangi bir dersten başarılı olamayan öğrencilere uygulanmaması.
                Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.
                                                                                                                                                             Mehmet ÖZVEREN
                                                                                                                                                             Genel Sekreter V.
DAĞITIM
Gereği                                                                                                    Bilgi
- Üniv. Rek.ne                                                                                         - ÜAK Başk.na
- Yük. Tek. Enst. Rek.ne                                                           - Yükseköğretim Dent. Krl. Başk.na
- Vakıf MYO Müd. ne                                                               - YÖK Strateji Geliştirme Dai. Başk.na
                                                                                                              - YÖK Vakıf Yükseköğretim Kurumları
                                                                                                                 Koordinasyon Birimine
06/03/2012
Uzman                     G. E. AKIN
Şube Md.                 O. N. ÇEÇEN
Dai. Başk.                S. İRKEY
Gen. Sek. Yrd.         F. N. GÜMÜŞSOY UN