ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

6353 Sayılı Kanunun Uygulama Esasları

 
1.      6353 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 11. Maddesi İle 2547Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 63. Madde ile tanınan haklardan yararlanacak olanlardan;
 
a)      Doğrudan Üniversitemize Başvurabilecek Olanlar
 
04.07.2012 tarih ve 6353 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 11. Maddesi ile 2547Sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 63. maddesine göre, terör suçundan hüküm giyenler hariç, 25.02.2011 tarihine kadar yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden (Uluslararası Ortak Lisans Programları çerçevesinde öğrenim gören öğrenciler dahil);
 
i)    Üniversitemizden kendi isteğiyle ilişiği kesilenler,
ii)    Üniversitemizden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler,
iii)   Yurtdışındaki üniversitelerden yatay geçiş yaptıktan sonra yatay geçişleri iptal edilenler,
iv)   Bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar,
v)    25.02.2011 tarihinde askerlik görevini yapıyor olması nedeniyle Geçici 58. madde hükümlerinden yararlanamayanlar,
vi)   Tutuklu veya hükümlü olup da 25.07.2011 tarihine kadar başvuramamış olanlar,
vii)  Bir başka üniversitenin bünyesinde iken Üniversitemiz bünyesine bağlanan birimlerden ilişiği kesilenler,
viii) Üniversitemiz Lisansüstü programlarından kaydı silinmiş olup halen başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programına kayıtlı olanlar,
 
b)      Yükseköğretim Kurulu Tarafından Üniversitemize Yerleştirilebilecek Olanlar
 
Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı eğitim kurumları ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarında, tıpta uzmanlık, ön lisans veya lisans düzeyinde öğrenim görürken 22.10.2008 tarihinden 25.02.2011 tarihine kadar terör suçundan hüküm giyenler hariç, her ne sebeple olursa olsun kurumları ile ilişiği kesilenlerden Yükseköğretim Kurulu tarafından Üniversitemiz birimlerine yerleştirilenler;
 
 
c)      Birden Fazla Kurumdan İlişiği Kesilmiş Olanlar
 
Birden fazla kurumdan ilişiği kesilmiş olanlar, ilişiklerinin kesilmiş olduğu kurumlardan istediklerinden birine başvurabilir.
 
 
 
 
2.      Başvuru Süresi
 
a)      Başvuruların, 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında eğitimine başlamak isteyenler için 24.08.2012 Cuma günü saat  17:00’ye kadar; Üniversitemiz fakülte dekanlıklarına, enstitü, konservatuvar, yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürlüklerine yapılmış olması gerekmektedir.
b)      Halen askerlik görevini yapmakta olanlar terhis tarihini izleyen iki ay içerisinde başvurabilir.
c)      Başvuru süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılır.
d)      Başvurusunu 25.08.2012 tarihinden sonra, bir sonraki eğitim-öğretim yılı akademik takviminde yer alan kayıt yenileme tarihinden bir hafta öncesine kadar yapan öğrencilerden başvurusu uygun bulunanlar ise bir sonraki eğitim-öğretim yılında eğitimlerine başlayabileceklerdir.
 
3.      Birimlerin Yapması Gereken İşlemler
 
a)     Fakülte Dekanlıkları ile Enstitü/Konservatuvar/Yüksekokul/MeslekYüksekokulu Müdürlükleri tarafından başvuruları değerlendirmek ve her öğrencinin intibak programını düzenlemek üzere bir Af-İntibak Komisyonu oluşturulmalıdır.
 
b)     Söz konusu maddeden yaralanmak üzere başvuranlarla ilgili her türlü işlem Af-İntibak Komisyonu raporu esas alınarak ilgili birim Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanmalıdır.
 
c)   Birimler, 24.08.2012 Cuma günü saat 17:00’ye kadar başvurularını yapmış olan ön lisans ve lisans programı öğrencilerinin durumlarını, Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği; lisansüstü öğrencilerinin durumlarını ise Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre, 31.08.2012 Cuma gününe kadar değerlendirmelidir.
 
d)Alınan kararların bir sureti birim öğrenci işleri bürosuna, bir sureti de Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilmelidir.
 
e)   Eğitime başlaması uygun görülen öğrencilere hesaplanacak katkı payı/öğrenim ücreti yatırtılmalı, kesin kayıt sırasında alınması gereken belgeler alınarak                   03.09.2012-07.09.2012 tarihleri arasında öğrencilik ve ders kaydı tamamlanmalı ve kimlik, nüfus, ders ve not bilgileri OBİS/ENSBİS’e işlenmelidir.
 
f)       Başvurusunu 25.08.2012 tarihinden sonra, bir sonraki eğitim-öğretim yılı akademik takviminde yer alan kayıt yenileme tarihinden bir hafta öncesine kadar yapan öğrencilerin değerlendirmesi, akademik takvimlerine uygun olarak birimlerce yapılmalı ve söz konusu öğrencilerin kayıt işlemleri yeni öğrenci kayıt tarihleri arasında yapılmalıdır.
 
g)      Öğrencilerin eğitim süreleri, önceki döneme ait eğitim süresi dikkate alınmaksızın yerleştirildiği yarıyıla/sınıfa göre, azami eğitim süresi de göz önünde bulundurularak belirlenmelidir.
 
h)Kapatılmış öğretim programlarından ilişiği kesilmiş ancak bu maddeden yararlanmak üzere başvuran öğrenciler, eşdeğer programlara; kapatılmış ikinci öğretim programlarından ilişiği kesilmiş öğrenciler ise ikinci öğretim programına ait öğrenim ücretini ödemek koşuluyla eşdeğer normal öğretim programlarına devam edeceklerdir.
 
i)        Bir başka üniversitenin bünyesinde iken Üniversitemiz bünyesine bağlanan birimlerden ilişiği kesilen ve bu maddeden yararlanmak üzere başvuran öğrenciler bu programların devamı niteliğindeki eşdeğer öğretim programlarına devam edeceklerdir.
 
j)        Halen bir lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler başvurmaları halinde, 22.09.2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu kararı gereğince aynı anda iki lisansüstü programda eğitime devam edilebileceklerdir.
 
k)     Başarısız olunan derslerin programdan çıkarılmış olması halinde bu derslerin yerine, ilgili birim tarafından eşdeğer başka dersler belirlenmelidir.
 
4.      Hakların Kullanımı
 
a)      Bu maddenin tanıdığı haklardan yararlanmak üzere ön lisans ve lisans düzeyinde başvuranlar, Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine; lisansüstü düzeyde başvuranlar ise Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine tabidir.
 
b)      Entegre sistem esasına göre öğretimin sürdürüldüğü programlarda ders/staj kurullarındaki derslerin, kuramsal veya uygulama/staj oluşu dikkate alınarak ilgili birim yönetim kurulunca öğrencinin tabi olacağı program belirlenir.
 
c)      Ders yükümlülüklerini yerine getirip sadece staj yapması gerekenlere, 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılından itibaren birim staj kurulunun uygun göreceği tarihlerde staj yapma ve dosya teslim etme süresi verilir.
 
d)      Ders yükümlülüklerini yerine getirip sadece hazırlık sınıfından başarısız olanların mezun olabilmesi için, hazırlık sınıfının devamını almak şartıyla başarmaları gerekmektedir.
 
e)     Mezuniyeti için başarması gereken uygulamasız ya da uygulaması başarılmış tek dersi bulunan öğrenciler, derse devam koşulunu daha önce yerine getirmişlerse dersin yarıyılı gözetilmeksizin akademik takvimde yer alan tarihlerde birimince açılacak tek ders sınavına katılabilir.
 
f)       Bu maddeden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırdıktan sonra, işi veya ikametinin Aydın ilinde bulunduğunu belgelemesi halinde, lisansüstü programlara yatay geçiş için ilgili lisansüstü programların öğrenci kabul koşullarını sağlamaları; ön lisans ve lisans programlarına yatay geçiş için ise üniversiteye giriş yılı itibariyle geçmek istediği programın taban puanını sağlaması, ayrıldığı kurumdaki genel not ortalamasının 100 puan üzerinden en az 60 puan olması, geçmek istediği programda öğrenci mevcudu 50’ye kadar olanlarda 2, 51 ile 100 arası olanlarda 3, 101 ve üzeri olanlarda 4 kişilik kontenjanı aşmamak şartıyla 24.08.2012 Cuma günü saat 17:00’ye kadar başvurması halinde, başvurular 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı için ilgili birim Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek öğrencinin yatay geçişine karar verilebilir.
 
Başvurusunu 25.08.2012 tarihinden sonra, bir sonraki eğitim-öğretim yılı akademik takviminde yer alan kayıt yenileme tarihinden bir hafta öncesine kadar yapan öğrencilerden başvurusu uygun bulunanlar ise bir sonraki eğitim-öğretim yılında eğitimlerine başlayabileceklerdir.
 
g)    Yükseköğretim kurumlarına Dikey Geçiş Sınavı ile yerleştirilenlerden, kayıt yaptırmayanların veya intibak programından ilişiği kesilen öğrencilerden yatay geçiş yapmak isteyenlerin durumu, Dikey Geçiş puanı da dikkate alınarak (f) bendindeki kriterlere göre değerlendirilecektir.
 
5.      Katkı Payı/Öğrenim Ücreti
 
a)      Bu maddeden yararlanmak üzere başvuranlar, 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı için belirlenen katkı payını/öğrenim ücretini ödeyeceklerdir.
 
b)      Öğrencilerden ilişiğinin kesilmesinden önceki yıllara ve dönemlere ait ödenmemiş katkı payı/öğrenim ücreti borcu var ise talep edilmeyecektir.
 
6.      Öğrenci Kimlikleri
 
Başvuruları kabul edilen ve kaydı yapılan öğrencilere 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı itibariyle öğrenci kimlik kartı verilecektir. Sistemde resmi bulunmayan öğrencilerin resimlerinin, birimlerince taranarak gerekli bilgileri ile birlikte OBİS/ENSBİS’e yüklenmesi gerekmektedir.