ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Adnan Menderes Üniversitesi Yüzde On Başarı Değerlendirme Yönergesi

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

YÜZDE ON BAŞARI DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu yönerge; Adnan Menderes Üniversitesinde ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim gören ikinci öğretim programı öğrencilerinden bir dönemde ilk yüzde on’a giren öğrencilerin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu yönerge; Adnan Menderes Üniversitesinde ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim gören ikinci öğretim programı öğrencilerini kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesinin (h) ve (ı) bentleri, 01/03/2012 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Kararı ve Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu yönergede geçen;

a)     Asgari dersler: Üniversite Senatosunca ilgili dönem için kabul edilen zorunlu ve seçmeli derslerin sayısını,

b)     Bölüm/Program öğrenci sayısı: Bir bölüm/program için sadece o bölümde kayıtlı toplam öğrenci sayısını,

c)     Değerlendirmeye alınmayacak öğrenciler;

·         İlgili dönemde herhangi bir dersten başarılı olamayan,

·         Yabancı uyruklu olan,

·         Hazırlık sınıfında okuyan,

·         Azami öğrenim süresini dolduran,

·         Önceki öğrenimin tanınmasından dolayı muaf dersi bulunan,

·         İlgili dönem için belirlenen asgari dersleri almayan,

·         Yatay/dikey geçişle gelen ve en az bir dönem öğrenim görmeyen,

·         Kayıt yenilemeyen,

·         Değerlendirmeye esas dönemde kayıt donduran,

·         Disiplin cezası alan,

·         Değerlendirmeye esas döneme ait herhangi bir dersini yaz okulunda alan öğrencileri,

ç)   Değerlendirmeye alınacak öğrenci sayısı: Bölüm/program öğrenci sayısından (c) bendindeki öğrenciler çıkarıldıktan sonra elde edilen öğrenci sayısını,    

d)   Dönem: Akademik takvimde belirtilen güz ve bahar dönemini,

e)   Katkı payı: Cari hizmet maliyetlerine öğrenci katkısı olarak alınacak miktarı,

f)    Öğrenci: Adnan Menderes Üniversitesi’nde ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim gören ikinci öğretim programı öğrencisini,

g)    Öğrenim ücreti: Her yıl Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen ikinci öğretim programı öğrencilerinin ödeyecekleri miktarı;

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Şartlar, Uygulama

 

Genel şartlar

MADDE 5 –(1) Öğrencilerin yüzde on hesabına dâhil olabilmesi için;

a)      Değerlendirmenin yapılacağı yıl veya yarıyıl sonunda daha önceki dönemlerden başarısız olduğu dersi bulunmaması,

b)      Değerlendirmenin yapılacağı yıl veya yarıyıla ait olup, alması gereken asgari dersleri almış olması,

c)      Dönem Akademik Ortalamasının (DANO) en az 2.00 ve üzeri olması,

ç)      Azami öğrenim süresini doldurmaması,

koşulları aranır.

(2)     İlgili yıl veya yarıyılda kayıt donduranlar veya izinli sayılanlar, yüzde ona girme işlemine yeni sınıflarında tabi tutulurlar.

(3)     İlgili yıl veya yarıyıl sonuna kadar alınması gereken en az AKTS kredisi toplamını sağlayamayan öğrenciler değerlendirmeye dahil edilmez.(Örneğin birinci yarıyıl sonunda 30 AKTS, üçüncü yarıyıl sonunda 90 AKTS, dördüncü yarıyıl sonunda 120 AKTS kredisini tamamlamış olması gerekir.)

(4)  Öğrencinin Üniversitemizin açtığı sınav sonucunda muaf olduğu ya da başardığı 5ı dersleri asgari ders hesabında dikkate alınmaz.

(5)  Staj dersi asgari ders hesabında dikkate alınmaz.

(6)  İlk yüzde on sıralamasında alt veya üst yarıyıllardan alınan dersler hesaplamaya dahil edilmeksizin sadece ilgili dönemin öğretim programında yer alan dersler dikkate alınır.

(7)  Çift Anadal/Yandal Programlarında kayıtlı öğrencilerin bu programlardan aldığı dersler, kayıtlı bulundukları Çift Anadal/Yandal programlarında değerlendirilir.

 (8) İlk yüzde on sıralamasına giren ikinci öğretim programı öğrencileri bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri katkı payını öderler.

(9)  İlk yüzde ona girerek katkı payı ödeyecek öğrencilerin tespiti, bölüm/programlar bazında yapılan bütünleme sınavı notlarının sisteme girilmesi sonrasında yapılır. Yaz okulu sonuçlarına göre ayrıca değerlendirme yapılmaz.

(10) Öğrenim ücreti indiriminden yararlanacak (katkı payı ödeyecek) öğrenci kontenjanı, değerlendirmeye esas öğrenci sayısının yüzde onu alınarak tespit edilir. Sonuçlarda, ondalık noktadan sonraki iki sayı 0-49 arası ise alta, 50-99 arası ise üste yuvarlanır. Değerlendirmeye girecek sınıf öğrenci sayısı 5’ten az olması halinde değerlendirme yapılmaz.

(11)   İlgili dönemde öğrenim ücreti indiriminden yararlanacak (katkı payı ödeyecek) öğrenci sayısının hesaplanmasında her bir sınıfın tüm şubelerindeki birim  öğrenci sayısı toplamı dikkate alınır.

(12)   Hazırlık sınıfı öğrencileri ve özel öğrenci statüsünde ders alan öğrenciler yüzde on hesaplamasında değerlendirmeye alınmaz.

(13)   İsteğe bağlı hazırlık sınıfı eğitiminden başarısız olan öğrenciler yüzde on hesaplamasına dahil edilir.

(14)   Kurumlararası ve kurum içi yatay geçiş esaslarına göre yatay geçiş yapan öğrenciler, en az bir dönem eğitim aldıktan sonra yüzde on hesaplamasına dâhil edilir.

(15)   Değerlendirmeye esas öğrencilerin dönem sonu itibariyle dönemlik başarı ortalamaları sıralanır ve ortalaması en yüksek olan öğrenciden başlayarak ayrılan kontenjan kadar öğrenci tespit edilir.

(16)   İlgili dönemde, yüzde ona giren son öğrencinin ortalaması ile aynı ortalamaya sahip olan öğrenciler kontenjan sınırlaması olmadan listeye dâhil edilir.

 

Uygulama

MADDE 6 – (1) Güz yarıyılı sonunda yüzde ona giren öğrencilerin listesi bahar yarıyılı başlangıcından itibaren bir ay içerisinde tespit edilir. Öğrencinin bahar yarıyılında ödemiş olduğu öğrenim ücreti iadeleri bahar yarıyılı içerisinde yapılır

(2) Bahar yarıyılı sonunda yüzde ona giren öğrencilerin listesi bahar yarıyılı bütünleme sınavı notlarının sisteme girilmesinden itibaren bir ay içerisinde tespit edilir ve bu öğrencilerin öğrenim ücretleri, takip eden güz yarıyılında indirimli olarak (katkı payı kadar) hesaplanır.

(3) Yüzde ona giren öğrencilerle ilgili birim yönetim kurulu kararı alınır ve kesinleşen listeler birim öğrenci işleri bürosunca ilan edilir.

(4) Yüzde on hesaplamaları ilan edildikten sonra itirazı olan öğrenciler 10 iş günü içerisinde birim öğrenci işleri bürolarına yazılı olarak başvurabilirler.  Yapılan başvurular birim yönetim kurulunca karara bağlanır. 10 iş günü sonrasında yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

(5) Kesinleşen yüzde ona giren öğrenci bilgileri bir ay içerisinde birimler tarafından OBİS’e girilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönerge, 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılından itibaren uygulanır.

 

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.