ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Tıp Fakültesi Eğitim Yönergesi

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesinde kayıt, eğitim ve sınavlarda uygulanacak esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge; Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen lisans düzeyindeki eğitime ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönerge; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 44 üncü maddesine ve Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;

a)     Dekan: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

b)     Ders/Staj Kurulu: Tıbbın belirli bir alanına ilişkin bilgi ve becerilerin bütünleşmiş biçimde öğrencilere kazandırılması amacıyla değişik tıp disiplinlerinden öğretim elemanlarının bir araya gelerek oluşturdukları kurulu ve bu kurulun çalışmalarının ürünü olan ders/staj programını,

c)     Fakülte: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesini,

ç)   Fakülte Kurulu: Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,

d)     TEAD: Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

e)     TEKOK: Tıp Eğitimi Koordinasyon Kurulunu,

f)      Yönetim Kurulu: Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitimle İlgili Esaslar

 

Eğitim esasları

MADDE 5 - (1) Fakültede uygulanan tıp eğitiminin amacı; birinci basamakta üstün nitelikli koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmeti vermek için gereken bilgi ve becerilerle donanmış, tıp mesleğinin etik değerlerini özümsemiş ve bilgiye ulaşma yollarını öğrenmiş hekimler yetiştirmektir.

(2) Bu amaca yönelik olarak eğitim entegre sistemle sürdürülür. Bu sistemde gözetilen birinci ilke, gerek temel tıp bilimleri derslerinin gerekse klinik tıp bilimleri derslerinin kendi içlerinde uyum gösterecek biçimde işlenmesi, yani yatay uyumun sağlanmasıdır. İkinci ilke, temel ve klinik tıp bilimleri derslerinin birbirinden kopuk değil, birbirine bütünleşmiş biçimde işlenmesi, yani dikey uyumun gerçekleşmesidir. Üçüncü ilke, tıbbın belirli bir alanına ilişkin bilgilerin kuramsal derslerde aktarılmasına paralel olarak, o alanı ilgilendiren beceri ve tutumların da entegre hekimlik uygulamaları yoluyla kazandırılmasıdır. Dördüncü ilke, üst düzeyde bütünleşmeyi güvence altına alacak biçimde eğitimin ilk sınıflarda ders kurulları, üst sınıflarda ise staj kurulları yoluyla düzenlenmesi ve sürdürülmesidir.

(3) Eğitim programları, anılan ilkeler doğrultusunda ve eğitim yılları itibariyle düzenlenir.

 

Akademik takvim ve eğitim dönemleri

MADDE 6 - (1) Fakültede uygulanacak akademik takvim Senato tarafından belirlenir.

(2) Tıp eğitimi; Temel Tıp Bilimleri Dönemi, Klinik Tıp Bilimleri Dönemi ve Aile Hekimliği Dönemi olmak üzere üç dönemde uygulanır.

(3) Temel Tıp Bilimleri Dönemi, birinci, ikinci ve üçüncü sınıfları kapsar. Bu sınıflarda bir yıl en az yüz altmış eğitim gününe karşılık gelir. Ders yapılmayan hafta sonu ve resmi tatil günleri ile yarıyıl tatili, yılsonu ve bütünleme sınavı günleri bu sürenin dışındadır. Yılsonu sınavları ile bütünleme sınavlarının başlangıç ve bitiş tarihleri akademik takvimde belirtilir. Bu dönemde eğitim, ders kurulları yoluyla sürdürülür ve sınıf geçme esasına tümüyle uyulur.

 

(4) Klinik Tıp Bilimleri Dönemi, dördüncü ve beşinci sınıfları kapsar. Bu sınıflarda eğitim programları yıllık olarak, hafta bazında düzenlenir ve bir yıl en az kırk eğitim haftasına karşılık gelir. Resmi tatiller ve/veya sınavlar nedeniyle üç günden az öğretim yapılan haftalar bu süreden sayılmaz ve programlamada dikkate alınmaz. Bu sınıflarda eğitim, staj kurulları yoluyla sürdürülür. Her staj kurulu, bir veya daha çok klinik stajı ve stajlar eşliğinde çeşitli anabilim dalları tarafından verilen kuramsal/uygulamalı dersleri içerir. Öğrenciler bir sınıfın stajlarını tamamladıktan sonra üst sınıfın stajlarını yapmaya başlayabilir.

(5) Aile Hekimliği Dönemi, altıncı sınıfa karşılık gelir. Bu dönemde 12 aylık süreyle intörnlük stajları yapılır. Staj programı aylık olarak düzenlenir ve tatiller göz önüne alınmaz. Öğrenciler intörnlük eğitimine Temmuz ayının ilk günü başlar. Gecikmeli olanlar, beşinci sınıf staj kurullarını başarıyla tamamlamalarını izleyen ayın ilk günü intörnlük stajlarına başlar. İntörn öğrenciler, belirtilen günlerde kliniklerde hafta içi ve hafta sonu nöbetlerine kalmakla yükümlüdür.

 

(6) Aile Hekimliği Döneminde eğitim, yarıyıl tatili verilmeksizin aralıksız sürdürülür.

 

Ders kredileri ve eğitimin düzenlenmesi

MADDE 7 - (1) Ders/staj kurullarındaki derslerin kredileri, AKTS kredileri olarak, kuruldaki toplam ders saatlerinin kuramsal veya uygulama/staj oluşu ve ağırlığı dikkate alınarak belirlenir.

(2) Fakültede eğitimle ilgili etkinlikler Fakülte Kurulunun yanında aşağıdaki organlar tarafından yürütülür:

a) Tıp Eğitimi Anabilim Dalı (TEAD),

b) Tıp Eğitimi Koordinasyon Kurulu (TEKOK),

c) Koordinatörler,

ç) Ders Kurulları ve Staj Kurulları,

(3) Tıp Eğitimi Anabilim Dalı(TEAD);

a) Görevleri: Fakültede uygulanan mezuniyet öncesi eğitim etkinliklerine ve eğitim programının geliştirilmesine yönelik çalışmalara aktif olarak katılmak. Eğitimin amaçları, ilkeleri, planlama ve programlanmasına ilişkin öneriler geliştirmek, danışmanlık yapmak. Mezuniyet öncesi eğitim programında yer almakta olan klinik beceriler ve iletişim becerileri derslerinin planlanması ve uygulanmasını yürütmek.

 

(4) Tıp eğitimi koordinasyon kurulu (TEKOK);

a) Kuruluş ve İşleyişi: Dekan başkanlığında, eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısı, Başkoordinatör ve Başkoordinatör Yardımcıları, Sınıf Koordinatörleri ve Sınıf Koordinatör Yardımcılarından oluşur. Dekan gerektiğinde Kurulu toplantıya çağırır. Dekanın katılmadığı Kurul toplantılarına yardımcısı başkanlık eder. Bir sınıfın koordinatörünün toplantıda bulunmaması durumunda yardımcısı toplantıya katılır ve onun yerine oy kullanır.

b) Görevleri: TEKOK Fakültede eğitim programlarının yürütülmesi işlevini sürdüren organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

(a) Sona eren eğitim yılı ile ilgili değerlendirmeleri bir rapor halinde dekanlığa sunmak.

(b) Bir sonraki yılın eğitim programını belirlemeye yönelik çalışmalar yaparak bir taslak ortaya çıkarmak.

(c) Yıl içinde eğitimin aksamadan ve eşgüdümlü biçimde sürdürülmesi için gerekli önlemleri almak.

(ç) Dekanın uygun gördüğü eğitimle ilgili diğer görevleri yerine getirmek.

(5) Koordinatörler ve yardımcıları;

a) Atanması: Başkoordinatör, başkoordinatör yardımcıları, sınıf koordinatörleri ve sınıf koordinatör yardımcıları Fakültenin öğretim üyeleri arasından Dekan tarafından atanır.

b) Görevleri:

(a) Başkoordinatör; Fakültenin eğitim programı ve sınavlarının aksamadan ve düzenli biçimde sürdürülmesinden sorumludur. Eğitim ve sınavla ilgili belgelerin tutulmasını gözetir, toplar ve dekanlığa iletir. Gerekli gördüğü durumlarda, sınıf koordinatörleriyle birlikte ders/staj kurulu toplantılarına katılır.

(b) Başkoordinatör yardımcıları; Fakültenin eğitim programlarının ve sınavlarının aksatılmadan ve düzenli biçimde sürdürülmesinde Başkoordinatöre yardımcı olur. Eğitim ve sınavla ilgili belgelerin tutulmasını gözeterek, toplanıp dekanlığa iletilmesine yardımcı olur. Gerekli durumlarda, sınıf koordinatörleriyle birlikte ders/staj kurulu toplantılarına katılır. Başkoordinatör görevi başında olmadığı durumlarda yardımcısı ona vekâlet eder.

(c) Sınıf Koordinatörleri; kendi sınıflarıyla ilgili ders/staj kurullarının eğitim ve sınav programının hazırlaması ve uygulamasını koordine eder. Bu amaçla, ders/staj kurulu başkanları ile toplantılar yaparak ders/staj kurullarının etkin biçimde çalışmasını sağlar. Ders/staj Kurulu başkanlarından aldığı sınav soru ve yanıtlarını düzenleyerek, çoğaltarak sınavı yapmak üzere başkanlara teslim eder. Sınavı takiben değerlendirmeyi yaparak sonuçları başkoordinatöre iletir. Sınıf koordinatörleri 3 yıllığına atanırlar, bu 3 yılın sonunda bir sonraki yılın hazırlıklarını tamamlayarak görevlerini yardımcılarına devrederler.

 (d) 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıf koordinatörleri yılsonu ve bütünleme sınavlarını gerçekleştirmekle yükümlüdür. Bu sınavlarda, ders saatleri de göz önüne alarak anabilim dallarının not paylarını ders kurulu başkanlarıyla birlikte belirler.

(e) Sınıf koordinatör yardımcıları, eğitimle ilgili her konuda sınıf koordinatörlerine yardımcı olur. Bir sınıfın koordinatörünün görevi başında olmadığı dönemlerde, yardımcısı ona vekâlet eder. Görev süresi dolan koordinatörden sonra yardımcıları koordinatörlük görevini üstlenirler ve kendilerine aynı şekilde bir yardımcı atanır.

(6) Ders kurulları ve staj kurulları;

a) Kuruluş ve İşleyiş: Ders/Staj Kurulu, bir ders/staj kurulunda dersi olan anabilim/bilim dallarınca belirlenen öğretim üyelerinden oluşur. Ders/Staj Kurulu başkanı ve yardımcısı ders/staj kurulunda dersi olan anabilim dalından bir öğretim üyesi içinden Dekanlık tarafından belirlenerek 2 yıl için atanır. Görev süresi dolan ders/staj kurulu başkanının yerine yardımcısı görevi devralır.  Görev süresi dolan ders/staj kurulu başkanının yerine yardımcısı görevi devralır. Başkanın en önemli görevi kurulun etkin biçimde çalışmasını sağlamaktır. Ayrıca, belirlenen bir yardımcı ile birlikte bu Yönergede ders/staj kuruluna verilmiş olan görevler arasında yürütme ile ilgili olanları kurul adına yerine getirmekle yükümlüdür.

b) Görevleri:

(a) Ders/staj kurulu eğitim hedeflerini belirlemek, ders/staj programını hazırlamak.

(b) Klinik ve laboratuvar uygulamalarının koordinasyonunu sağlamak.

(c) Ders/staj kurulu sınavlarının not paylarını belirlemek.

(ç) Ders/staj kurulu başkanları sınav sorularını ve yanıtlarını toplamak ve sınavı hazırlama işlerini koordine etmek ve sınavı gerçekleştirmek.

(d) Ders/staj kurulu başkanları ders/staj kurulunun tümüne yönelik devamsızlıktan kalan öğrencilerinin listelerini Dekanlığa bildirmek.

(e) Ders/staj Kurulu bitimini izleyen iki hafta içinde toplanarak uygulanan programı, öğrencilerden alınan geri bildirimleri ve sınav sonuçlarını gözden geçirmek, bir değerlendirme raporu hazırlayarak Dekanlığa iletilmek üzere sınıf koordinatörüne sunmak.

(7) Seçmeli Dersler;

Tıp eğitim ve öğrenimi süresince 1 inci sınıfta bir dönem süresince (14 hafta) haftada 2 (iki) saat olarak yapılır. Ders yapılmayan resmi tatil günleri ile yarıyıl sonu sınav günleri bu sürenin dışındadır.

(8) Aile hekimliği dönemi;

Bu dönemde öğrenciler her anabilim dalında yapılan çalışma sonunda klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, aldıkları hasta öyküleri, yazdıkları çıkış özetleri, hastalara davranışları ve ilgileri, nöbetler, katıldıkları seminerler, toplantılardaki katılımları, kuramsal bilgi düzeyleri ve genel davranışları ayrı ayrı incelenerek başarıları, sorumlu öğretim üyesi ve anabilim dalı başkanı tarafından belirlenir. Öğrenciler zorunlu haller nedeniyle eksik kalan çalışmalarını da başarıyla tamamlamak durumundadır. Stajlardan bir veya bir kaçından başarısız olan öğrenci bu staj veya stajları tekrar ederek başarılı olmak zorundadır. Stajın başarılı kabul edilmesi için,  başarı notunun en az CC olması gerekir.

(9) Seçmeli stajlar;

6 ncı sınıf aile hekimliği döneminde 1 ay süreyle bir dönem seçmeli staj yapılır. Her anabilim dalı seçmeli staj dönemleri için istediği öğrenci sayısını belirleyerek aile hekimliği dönemi başlamadan önce koordinatörlere bildirir ve öğrenciler tarafından kurayla seçilir. Dağılım yıllık olarak önceden koordinatörlük tarafından planlanır. Seçmeli staj için öğrenci istemeyen Anabilim Dallarına öğrenci verilmez.

 (10) Ders saatleri;

Tıp öğretimi entegre sistemle ve sınıf geçme esasına göre yapıldığından, mezuniyet için altı sınıfın ders, staj ve ders/staj kurullarını başarıyla tamamlanmış olması koşulu aranır. Her sınıf için eğitim yılında verilmesi gereken minimum toplam (kuramsal+uygulamalı) ders saatleri aşağıda gösterilmiştir:

Sınıflar Toplam Ders

1 inci sınıf 640 saat

2 nci sınıf 640 saat

3 üncü sınıf 640 saat

4 üncü sınıf 640 saat

5 inci sınıf 640 saat

6 ncı sınıf 12 ay

Bir öğrenci için ilk üç sınıfta, haftalık ders ve uygulamaların toplam süresi yirmi beş saatten az, otuz sekiz saatten fazla olamaz. Sonraki sınıflarda haftalık toplam ders ve uygulama süresi yirmi dört saatten az, seksen saatten fazla olamaz.

(11) İzin;

Öğrencinin eğitimine katkıda bulunacak yurt dışı burs, staj ve araştırma gibi imkânların doğması ve eğitim yılı başlamadan en az on beş gün önce başvurması halinde öğrenciye Yönetim Kurulu kararı ve Üniversite Yönetim Kurulu onayı ile bir defaya mahsus olmak üzere bir yıla kadar izin verilebilir. Bu süre bir yıla kadar daha uzatılabilir.

 

Devam zorunluluğu

MADDE 8 - (1) Derslere devam zorunluluğu ve dersleri izleme esasları şunlardır:

a) Her öğrenci, kuramsal derslerin en az %70’ine, uygulamaların en az %80’ine katılmak zorundadır. Seçmeli derslerden her öğrenci derslerin en az %70’ine katılmak zorundadır.

b) Devam zorunluluğu ders/staj kurullarının hem bütünü için, hem de kurulların kapsamındaki her bir dersin kuramsal ve uygulamalı kısımları için ayrı ayrı söz konusudur.

c) Kuramsal ve uygulamalı kısımları ayrılamayan dersler, devam yükümlülüğü açısından kuramsal dersler gibi değerlendirilir.

ç) Staj kurulları sırasında öğrenciler kuramsal dersler ile klinikteki eğitimle ilgili toplantıların %70’ine, klinik uygulamaların %80’ine katılmak zorundadır.

d) İntörnlük stajları devam yükümlülüğü açısından uygulamalı ders gibi değerlendirilir.

(2) Yoklama çizelgeleri Dekanlık öğrenci işleri tarafından hazırlanır.

(3) Yoklama çizelgelerinin düzenli olarak tutulması ve değerlendirilmesi ders/staj/uygulama yapan öğretim üyesinin sorumluluğunda olmak kaydıyla öğrenci işleri tarafından izlenir.

(4) Staj kurullarında kuramsal derslerden veya uygulamalardan devamsızlıktan kalan öğrencilerin listeleri sınavdan önce ilgili dersin anabilim dalı/bilim dalı başkanları veya sorumlu öğretim üyeleri tarafından, staj kurullarının bütününe yönelik devamsızlıktan kalan öğrencilerin listeleri ise staj kurulu başkanları tarafından onaylanarak Dekanlığa bildirilir. Listeler tarihinden bir gün önce Dekanlıkça öğrencilere duyurulur.

(5) Bir ders/staj kurulunun bütününden yukarıda belirtilen sınırların üstünde devamsızlık yapan öğrenci, o ders/staj kurulunun sınavına alınmaz.

(6) İlk üç sınıfta, herhangi bir ders kurulu sınavına devamsızlık nedeniyle alınmayan öğrenci yılsonu sınavı hakkını da kaybetmiş olur ve sınıfta kalmış sayılır.

(7) Sonraki sınıflarda (4, 5, 6) devamsızlıktan kalma durumunda staj tekrarı yapılır.

(8) Bir ders/staj kurulunun bütününden devam alan ancak kurul kapsamındaki herhangi bir dersin uygulamalı bölümünden devam alamayan öğrenci ders/staj kurulunun sınavına girer, ancak o dersin uygulamalı sınavına alınmaz ve dolayısıyla kuramsal sorularını yanıtlayamaz.

(9) Bir dersin kuramsal kısmından devam alamayan öğrenci ise, o dersin uygulamalı sınavına alınır ancak, kuramsal sorularını yanıtlayamaz.

(10) Üniversite adına Üniversiteyi temsilen halk oyunları, spor, kültür gibi çeşitli gösteri ve yarışmalara katılan öğrenciler katılmadıkları uygulamaları telafi etmek koşulu ile derslerin uygulama ve kuramsal kısmından devam almış sayılır.

(11) Üniversite hastaneleri veya diğer resmi hastanelerden alınan sağlıkla ilgili rapor veya başka engeller öğrencinin derslere devam zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

 

Sınavlar ve değerlendirme esasları

MADDE 9 - (1) Fakültede yapılan sınavlar;

a) Temel Tıp Bilimleri Dönemi için öğretimde öngörülen sınavlar; ders kurulu sınavları, yılsonu sınavları ve bütünleme sınavlarıdır.

b) Klinik Tıp Bilimleri Dönemi için öngörülen sınavlar ise staj kurulu sınavları ve bütünleme sınavlarıdır.

c) Bu sınavlar birden çok anabilim/bilim dalı ve klinik tıp bilimleri döneminde ilgili staj kurulunda dersi olan anabilim/bilim dalı katılımıyla gerçekleştirilen, uygulamalı ve kuramsal yanları olan sınavlardır.

ç) Ancak, Klinik Beceriler ve İletişim Becerileri derslerinin sınavları bilgi ve becerinin birlikte değerlendirildiği nesnel olarak yapılandırılmış klinik sınavlar şeklinde yapılabilir.

d) Yılsonu veya staj kurulu sınavlarının bütünlemeleri asıl sınavın tekrarı niteliğindedir.

e) Burada tanımlanan ders/staj kurulu kuramsal sınavlarından önce (klinik staj rotasyonlarının bitiminde veya ders/staj kurulu sonunda) ders/staj kurulunda uygulaması olan anabilim/bilim dalı öğrencilerin uygulamalardaki başarı düzeylerini belirlemek için uygulama sınavlarını yapar. Bu uygulama sınavlarının hangi sınav yöntemi ile yapılacağı eğitim rehberinde belirtilir.

f) Ders/staj kurulu kuramsal sınavlarına herhangi bir ders için girebilecek öğrenci, ders/staj kurullarında ilgili anabilim/bilim dalı dersi uygulamalarından ve kuramsal derslerinden devam almış olmak ve uygulama sınavında en az %50 düzeyinde başarılı olmak zorundadır.

g) Anabilim/bilim dalı başkanları veya sorumlu öğretim üyeleri tarafından, anabilim/bilim dalı dersi uygulamalarından varsa devamsız olan öğrencilerin listesi ve uygulama sınavı not çizelgeleri, ders/staj kurulu kuramsal sınavlarından önce ders/staj kurulu başkanlarına ve koordinatörlüğe verilir. Teslim edilen uygulama not çizelgelerindeki uygulama notları sonradan objektif belgelere dayandırılan maddi hatalar dışında değiştirilemez.

ğ) Bir sınavdan alınabilecek yüz tam notun dersler arasında paylaştırılması yetkili kurullar tarafından ders saatleri göz önüne alınarak yapılır. Yapılan paylaştırma sonrasında ilgili kuruldaki her bir dersin not payları belirlenir. Ders/staj kurulunun başında, ders programıyla birlikte sınav tarihi ve not payları da öğrencilere bildirilir.

h) Bir anabilim/bilim dalı dersi uygulama sınavına girmeyen veya uygulama sınavındaki başarı düzeyi %50’nin altında kalan öğrenci, kuramsal sınavda o anabilim/bilim dalı dersi sorularını cevaplayamaz ve o anabilim/bilim dalı dersinden aldığı kuramsal not sıfır kabul edilir. 1., 2. ve 3. sınıfların yıl sonu ve bütünleme uygulama sınavlarında baraj sistemi uygulanmaz.

ı) Bir anabilim/bilim dalı dersi uygulamasından ve/veya kuramsal derslerinden devam almayan öğrenci, kuramsal sınavda o anabilim/bilim dalı dersi sorularını cevaplayamaz ve o anabilim/bilim dalı dersinden aldığı kuramsal not sıfır kabul edilir.

 i) Yazılı kuramsal sınavlarda bir anabilim/bilim dalı dersinin kuramsal not payının %50’si o anabilim/bilim dalı dersinin kuramsal not barajını oluşturur.

j) Kuramsal sınavda bir anabilim/bilim dalı dersinin not barajını aşamayan öğrencinin o anabilim/bilim dalı dersinin sorularından aldığı puan kadar not alır.

k) Herhangi bir sınava hakkı olduğu halde katılmayan öğrenci, o sınavda sıfır not almış sayılır.

l) Sınavlar, ilgili koordinatör tarafından değerlendirilir. Sınav sonuçları, beş nüsha olarak hazırlanarak, Sınıf Koordinatörü, Başkoordinatör ve Dekan tarafından imzalanır. Ders/staj kurulu sınav sonuçlarını ders/staj kurulu başkanı da imzalar. Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde öğrencilere duyurulur. Her türlü sınav sonuç duyurusu üzerinde ilan tarihi bulunur.

m) Aile Hekimliği Döneminde başarı durumunu belirlemede 8 nci maddede belirtildiği gibi intörnlük stajı sırasındaki yeterlilik durumu göz önüne alınır.

(2) Ders kurulu sınavları: Ders kurulu sınavları ders kurulu içinde ve/veya sonunda yapılan uygulamalı ve ders kurulu sonunda yapılan kuramsal ya da nesnel olarak yapılandırılmış klinik sınavlardır.

(3) Yılsonu sınavları: Temel Tıp Bilimleri Döneminde yıl boyunca işlenen ders kurullarındaki başarı düzeyini topluca değerlendirmek amacıyla en son kurul sınavından en erken on beş gün sonra yapılan uygulamalı ve/veya kuramsal sınavlardır. Bu sınavlarda ve bütünlemelerinde derslerin not payları ders kurulu başkanlarının ortak kararı ile belirlenir. Yılsonu sınavına girebilmek için, o sınıfın tüm ders kurullarının sınavlarına girmiş ya da girme hakkı kazanmış olmak gerekir. O sınıfa kayıt yaptırmamış olan ya da devamsızlık nedeniyle herhangi bir ders kurulu sınavına alınmayan öğrenci, yılsonu sınav hakkını da kaybetmiş sayılır.

(4) Bütünleme sınavları:

a) Temel Tıp Bilimleri Döneminde, yılsonu sınavı sonunda sınıf geçmek için gereken notu alamayan veya sınav hakkını kazandığı halde herhangi bir nedenle yılsonu sınavına giremeyen öğrenciler için yılsonu sınavından en erken iki hafta sonra bir kez açılan sınavlardır.

b) Klinik Tıp Bilimleri Döneminde ise, yıl içinde girdiği staj kurulu sınavında başarısız olan veya sınav hakkını kazandığı halde staj kurulu sınavına giremeyen öğrenciler için ilgili sınıfın son blok staj kurulu sınavından en erken bir hafta sonra bir kez açılan sınavlardır.

c) Staj kurullarının bütünleme sınavları ayrı ayrı yapılır.

(5) Staj kurulu sınavları:

a) Her staj kurulunda klinik staj rotasyonlarının bitiminde veya staj kurulu sonunda yapılan uygulama sınavları ile staj kurulunun sonunda yapılan kuramsal sınavlardan oluşur. Kuramsal sınav, not payları belirlenmiş derslerin sorularını içerir.

b) Staj kurulu sınavının düzenlenmesi, derslerin not paylarının belirlenmesi, sınav notlarının zamanında koordinatörlüğe iletilmesi staj kurulunun sorumluluğu altındadır.

c) Staj kurulu sınavları için mazeret kabul edilmez ve mazeret sınavı açılmaz.

ç) Bir staj kurulu sınavında bir kez başarısız olan öğrenciler, son blok staj kurulu sınavından en erken bir hafta sonra bir kez bütünleme sınavına girer. Bu sınavda da başarısız olan öğrenciler o staj kurulunu, her seferinde yılsonunda bütünleme hakkı tanınması koşuluyla,  başarılı olana dek tekrarlar. Ancak intörnlüğe başlamada gecikme yaşanmaması amacıyla, beşinci sınıfta dönem içinde tek bir stajdan bütünlemeye kalmış olan öğrenciler, yılsonunda yapılacak bütünleme sınavını beklemeden bir sonraki staj kurulu sınavına “bütünleme sınavı olarak” girebilirler. Bu durumdaki öğrenciler, bir sonraki staj kurulu sınavına girmek için dekanlığa dilekçe ile başvurur ve bütünleme hakkını kullanmış sayılır.

d) Farklı sınıflardaki birden çok staj kurulunu tekrar edecek öğrencilerin alacakları staj kurulunun seçiminde yıllık akademik takvime uygunluk ve ilk fırsatta almadıkları alt sınıf stajlarını almaları ilkesine uyulur.

e) Devamsızlık nedeniyle staj kurulu sınavına alınmayan öğrenciler staj tekrarı yapar.

f) İlke olarak, yaz döneminde staj ve staj kurulu sınavı yapılmaz.

g) Bir sınıfın stajlarının tümünü gecikmeli olarak yıl içinde tamamlayan öğrenciler, üst sınıfın stajlarına beklemeden başlayabilir.

(6) Seçmeli Ders sınavları: Yılsonu sınavı ve bütünleme sınavları olarak iki farklı sınav mevcuttur. Notlar yüzde olarak ve Adnan Menderes Üniversitesi tarafından kabul edilen harf karşılığı olarak verilir.

(7) Sınav hakkı: Ders/staj kurulu, yılsonu ve bütünleme sınavları için mazeret kabul edilemez ve mazeret sınavı açılamaz. Ancak Türkiye’yi, Üniversiteyi veya Yönetim Kurulu kararı ile Fakülteyi temsilen sportif kültürel yarışma ve gösterilere katılan öğrencilere, yarışma veya gösteriler sırasında sakatlanmaları halinde, ilgili sağlık biriminin vereceği rapora göre, Yönetim Kurulunca katılamadıkları sınavlar için bir sınav hakkı verilebilir.

(8) Sınavlarla ilgili olarak aşağıdaki kurallara uyulur:

a) Sınavlar kuramsal (yazılı, yazılı ve sözlü) ve uygulamalı olarak yapılabilir.

b) Sınavlar Dekanlıkça belirtilen yerde ve zamanda yapılır.

c) Ders kurulu sınavı, yıl sonu sınavı, bütünleme sınavı ve staj kurulu sınavına katılamayanlar o sınavdan sıfır not almış sayılır.

ç) Her öğrenci sınav sırasında kimlik kartını yanında bulundurmak zorundadır. Yanında kimlik kartı bulunmayanlar, öğrenci bürosundan alacakları kimliklerini belirten bir belgeyle sınava girebilir.

d) Sınavda hile veya kopya yapan, bunlar için girişimde bulunan ve bunlara yardım eden öğrenciler sıfır not almış sayılır. Ayrıca bu gibi öğrenciler hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca işlem yapılır.

e) Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi halinde o sınavda aldığı not iptal edilir.

(9) Bir günde aynı sınıfa ait olan ikiden fazla dersin sınavı yapılmaz.

(10) Birimin ilgili kurulunun kararı ile Cumartesi ve Pazar günleri de ders ve sınav yapılabilir.

(11) Dönem içi sınavı sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren iki hafta içinde duyurulur.

(12) Her türlü sınav evrakı bir yıl, not itirazına konu olan derslerde ise, itiraz idari veya hukuki olarak sona erinceye kadar saklanır.

(13) Öğrenciler, Senato tarafından belirlenen derslerden muafiyet sınavına girebilir. Muaf tutulmuşlarsa, muafiyet sınavında almış oldukları not başarı notu olarak değerlendirilir. Ancak, muafiyet sınavında başarılı olan öğrenci isterse notunu yükseltmek amacıyla bu derslere kayıt yaptırabilir. Bu durumda muafiyet sınavında aldığı not geçersiz sayılır.

(14) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde sayılan derslerin başarı notu geçer/kalır olarak belirlenir.

 

Asgari başarı notu

MADDE 10 – (1) Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim programında, TIP koduyla açılan derslerin tümünde asgari başarı notu CC dir.

 

Ağırlıklı not ortalamaları

MADDE 11 – (1) Başarı notu, sınıf geçme, sınıfta kalma esasları aşağıdaki gibidir:

a) Temel Tıp Bilimleri Döneminde yıllık başarı notu, yıl içindeki ders kurulları notlarına göre hesaplanan ders kurulu sınavları notunun %40’ı ile yılsonu/bütünleme sınavı notunun %60’ı toplanarak belirlenir.

b) Başarı notunun hesaplanmasında esas alınacak ders kurulu sınavları notu, kurulların AKTS kredilerine göre ağırlıkları dikkate alınarak hesaplanır.

c) Sınıf geçebilmek için, yılsonu/bütünleme sınavından 100 tam not üzerinden en az 50 almak koşulu ile başarı notunun en az CC olması gerekir.

ç) Sınıfta kalan öğrenciler aynı sınıfta bir kez daha okurlar.

d) Klinik Tıp Bilimleri Döneminde staj kurullarında başarılı sayılmak için staj kurulu sınavı veya bütünleme sınavı notunun en az CC olması, ayrıca kuramsal sınavdan barajlar uygulandıktan sonra toplam kuramsal not payının en az %50’si kadar not alınmış olması gerekir.

e) Aile Hekimliği Döneminde yer alan intörnlük stajlarında başarı notu, öğrencinin staj uygulamalarında gösterdiği başarıya bakılarak anabilim dalı başkanı ve sorumlu öğretim üyesi tarafından 7 nci maddede belirtildiği gibi verilir. Geçme notu CC dir.

f) Altıncı sınıf Aile Hekimliği Döneminde yer alan intörnlük stajlarına ait başarı notları, staj bitimini izleyen beş iş günü içinde Dekanlığa teslim edilmek zorundadır.

g) Seçmeli derslerde öğrencilerin ara sınav notunun %40’ı ve yarıyıl sonu sınavının %60’ını alarak hesaplanan başarı notu 50 olmak zorundadır. Yarıyıl sonu sınav notu 50’nin altında olan öğrenci başarısız kabul edilir. Yarıyıl sonu sınavından 15 gün sonra bütünleme sınavı yapılır. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavında aldığı not yerine bütünlemeden aldığı notun%60’ı alınarak başarı notu hesaplanır ve 50’nin(DD) üzerinde ise öğrenci başarılı kabul edilir.

h) Seçmeli derslerden öğrenciler 3. sınıfı bitirene kadar başarılı olmak zorundadır. Başarısız olursa Tıp Fakültesi 4. sınıfına devam edemez.

 

(2) İlk üç sınıf için akademik başarının göstergesi, yukarıda belirtilen şekilde hesaplanan yıllık başarı notlarıdır. Sonraki sınıflarda akademik başarının göstergesi ise, her bir sınıf için o sınıftaki kurulların AKTS kredilerine göre ağırlıkları dikkate alınarak hesaplanır.

a) Akademik başarı düzeyi hesaplanırken, öğrencinin sınıfta kaldığı veya başarısız olduğu yılsonu / staj kurulu sınavlarındaki notları göz önüne alınmaz. Ancak bütünlemeye kalan öğrenciler onur sıralamasına giremez.

b) Bir öğrencinin akademik başarı ortalaması, altı sınıf için ayrı ayrı hesaplanan başarı göstergeleri toplanıp altıya bölünerek bulunur. Kesirli çıkan ortalamalar tam sayıya dönüştürülür.

c) Mezun olan öğrencilerin akademik başarı derecelerinin tespiti için akademik başarı ortalaması dikkate alınır. Ancak ilk üç dereceye gireceklerin belirlenmesinde öğrencinin disiplin cezası almaması ve yıl kaybetmemiş olması dikkate alınır. 4 üncü sınıftan itibaren Fakülteye yatay geçiş yapan öğrenciler derecelendirilmeye alınmaz.

 

Mezuniyet ve diploma

MADDE 12 – (1) Mezun olabilmek için öğrencilerin, Tıp Fakültesi öğretim programında yer alan tüm ders ve stajları GANO’su en az 2.00 olacak şekilde başarı ile tamamlamaları gerekir.

(2) İlgili Yükseköğretim Kurulu kararı uyarınca, tıp eğitimi üç dönemde uygulanır. Bu dönemler ve karşılık gelen diplomalar aşağıda gösterilmiştir.

 

Eğitim Dönemi                                       Sınıf                        Diploma

Temel Tıp Bilimleri Dönemi                   1–2–3                     Temel Tıp Bilimlerinde

                                                                                              Önlisans Diploması

Klinik Tıp Bilimleri Dönemi                     4–5                          Temel Tıp Bilimlerinde

                                                                                              Önlisans Diploması

Aile Hekimliği Dönemi                              6                           Tıp Doktoru Diploması

 

 

a) Bu dönemlerden sadece birincisini tamamlayabilenlere hak ettikleri diploma verilir. Üç eğitim dönemini de başarıyla tamamlayan öğrencilere, Tıp Doktoru diploması verilir. Tıp Doktoru diploması Sağlık Bakanlığınca onaylanır ve tescil edilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönergede hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliği hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

 

Yürürlükten kaldırılan yönerge

MADDE 14 – (1) Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunun 25/06/2008 tarih ve 2008/10-VIII (Değişiklik 13.05.2009 tarih ve 2009/07 sayılı Üniv.Sen.) nolu karar ile kabul edilen Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönerge, 2015-2016 akademik yılından itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Tıp Fakültesi Dekanı yürütür.

 

* Bu Yönergede yapılan değişiklikler, Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunun 06/04/2016 ve 2016-04 sayılı oturumunda alınan III sayılı kararı ile kabul edilmiştir.