ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı

Akademik Personel Şube Müdürü Görev Tanımı

1        GÖREV ADI

            Akademik Personel Şube Müdürü

2          GÖREV KAPSAMI

            Akademik Personel Şube Müdürlüğü, 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29. maddesinde belirtilen ve Adnan Menderes Üniversitesi Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, Üniversitemiz Akademik Personelinin, Personel Politikası ile ilgili çalışmalar yapmak ve Personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak, atama, özlük, emeklilik ve kadro işlemlerinin eksiksiz yürütülmesi, yapılması ve yaptırılması görev alanı içerisindedir.

3          GÖREV DETAYI

3.1.Yönetim fonksiyonlarını kullanarak şubenin bağlı birimler ile uyumlu bir biçimde çalışmasının sağlanması.

3.2.Personelin Özlük haklarının korunmasında gerekli hassasiyetin gösterilmesinin sağlanması.

3.3.Personelin aylık derece yükselmesi, kademe ilerlemesi, ve kıdem ilerleme işlemlerinin yapılmasının sağlanması.

3.4.Üniversitemizde bir üst unvana yükselmeye hak kazanmış personel ve kurumun ihtiyacı doğrultusunda alınacak personel ile ilgili kadro taleplerinin belirlenmesini sağlamak.(üst yöneticiler ile birlikte)

3.5.Üniversitemizin ihtiyacı olan kadrolarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına kullanma izni için gönderilmesi, ilgili başkanlığın uygun gördüğü kadroların titizlikle takip edilmesi ve yıl sonuna kadar kullanılmasının sağlanması.

3.6.Kullanım için izin alınmış Akademik Personel kadroların ilana çıkılması, başvuruların alınması, ilgili kanun hükümleri uyarınca yapılan sınav sonucuna göre kazanan adayların açıktan ve naklen atama işlemlerinin yaptırılması.

3.7.Kadro iptal, ihdas ve değişiklik işlemlerinin yapılmasının sağlanması.

3.8.Kadroların takibi kontrolü ve güncellenmesi.

3.9.Her ay Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına dolu.boş kadro durumları ile, ayrılan.atanan ve unvan değişikliği yapan Akademik Personel ile ilgili formların gönderilmesi, aynı zamanda her üç ayda bir Maliye Bakanlığı ve Başbakanlığa Personel Kadrolarının gönderilmesi, ayrıca her üç ayda bir Akademik Personel kadrolarının Maliye Bakanlığı’nın Web sitesine girilmesini sağlamak.             

3.10.Üniversitemiz Akademik Personelinin sigorta, bağ.kur ve askerlik hizmetlerinin değerlendirilme işlemlerinin yapılmasının sağlanması.

3.11.Üniversitemizde idari görevi bulunan Akademik Personelinin görev sürelerinin takip edilmesi görev süresi dolanların ilgili üst amire bildirilmesinin sağlanması.

3.12.Görev süresi dolan Akademik Personelin (doçent ve profesörler hariç) görev sürelerinin takibinin yaptırılmasının sağlanması.

3.13.Akademik Personele ait özlük dosyalarının tanziminin yapılmasının sağlanması.

3.14.Değişen Kanun, Yönetmelik ve Mevzuatların birimlere bildirilmesi birimlerin bilgilendirilmesinin sağlanması yorumlanması.

3.15.Adanan Menderes Üniversitesi Akademik Personeli ile ilgili yazışmaların Akademik Personel Şube Müdürlüğü kanalı ile yapılmasının sağlanması.

3.16.Personel ile ilgili diğer bütün işlerin yaptırılması koordinasyonun sağlanması.

3.17.Personelin özlük hakları ile ilgili sorularına cevap verilerek personelin bilgilendirilmesinin sağlanması.

3.18.Akademik Personel Şube Müdürlüğündeki evrakların arşivlenmesinin ve dosyaya çekilmesinin sağlanması.

3.19.Birimlerden gelen evrakların incelenmesi. 

3.20.Sosyal Güvenlik Kurumu web (HİTAP) sitesine göreve başlayan ve ayrılan personel bilgi girişinin yapılmasının sağlanması.

3.21.YÖKSİS’e bilgi girişlerinin takibinin yapılması.

3.22.ÜAK kurum yetkililiğinin yürütülmesi ve ÜAK’dan gelen görevlendirmelerin takibinin sağlanması.

3.23.Kalite politikası ve kalite hedeflerinin Akademik Personel Şube Müdürlüğü içerisinde anlaşılması ve benimsenmesinin sağlanması.

3.24.Kalite politikası, kalite hedefleri ve ilgili prosedürler uyarınca, kalite yönetim sisteminin kurulması, geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmalarda bulunmak, destek sağlamak. Üst yönetimi, Kalite Yönetim sistemini Gözden geçirme toplantılarına/davet edildiğinde) katılmak.

3.25.Görevi ile ilgili süreçleri Adnan Menderes Üniversitesi Kalite Politikası ve Kalite Yönetim sistemi çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek.

4    GÖREVDE ARANAN NİTELİKLER

 4.1.657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre atanmış olmak.

4.2.Yükseköğrenim Mezunu olmak

5    YETKİ ve SORUMLULUK

5.1.Personel Dairesi Başkanına birinci derecede sorumludur.