ADU Menu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

ADÜ Bilişim Kaynakları Kullanım yönergesi


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler

 

Amaç ve Kapsam
MADDE 1
(1) Bu yönergenin amacı, "Adnan Menderes Üniversitesi-ADUNET ağı" yer sağlayıcı olarak, Adnan Menderes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın, içerik sağlayıcıları ile kullanıcılarının "Adnan Menderes Üniversitesi Bilişim Kaynakları" nın kullanımı için uyacakları kurallara, yetki ve sorumluluklara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Hukuki Dayanak
MADDE 2
(1)Bu Yönergenin hazırlanmasında, "5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" ile Telekomünikasyon Kurumu Tarafından hazırlanan "Erişim Sağlayıcılara Ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" esas alınmıştır.

Tanımlar
MADDE 3
(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Adunet (İntranet); ADUNET, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) bir enstitüsü olan ULAKBİM tarafından, TÜBİTAK yönetmeliklerine uygun olarak işletilen "ULAKNET" ile Adnan Menderes Üniversitesi tarafından lisanslanan/kiralanan ya da Adnan Menderes Üniversitesi tarafından kullanım hakkına sahip olunan her türlü bilgisayar ağı ve internet ortamı üzerinden servis verir. Kullanıcıların haberleşme gereksinimlerinin TCP/IP protokolü ile çalışan kablolu veya kablosuz ağlar üzerinden karşılandığı tüm servis ve altyapının, üniversite kampüs ve yerleşkeleri içinde yeralan kısmını,
b) İnternet Ortamı; Haberleşme ile kişisel veya kurumsal bilgisayar sistemleri dışında kalan ve kamuya açık olan internet üzerinde oluşturulan ortamı,
c) Erişim; Bir internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını,
ç) Yer Sağlayıcı; Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişileri,
d) İçerik Sağlayıcı; Adnan Menderes Üniversitesi Bilişim Kaynaklarını kullanmak üzere, bu kaynaklar üzerinde gerekli yetkilendirme tanımları yapılarak, Adunet(intranet)/internet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişileri,
e) Kullanıcılar; Adnan Menderes Üniversitesi Bilişim Kaynaklarını kullanmak üzere, bu kaynaklar üzerinde gerekli yetkilendirme tanımları yapılarak belirlenen özel ve tüzel kişilerdir, bunlar;
Adnan Menderes Üniversitesi Kullanıcıları: Bu kullanıcılar, Adnan Menderes Üniversitesi Bilişim Kaynaklarını doğrudan kullanım hakkına sahiptir.Adnan Menderes Üniversitesi'nin idari yapısı içinde yer alan birimlerde akademik ve idari görevlerde bulunan kadrolu/geçici personel ile Adnan Menderes Üniversitesi'nde öğrenim hayatını sürdürmekte olan tüm, önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri,
Özel Kullanıcılar: Adnan Menderes Üniversitesi'nin kurumsal işbirliği içinde olduğu özel ve tüzel kişiler bu tanım kapsamında, Rektörlüğün görüşü ve izni doğrultusunda Adnan Menderes Üniversitesi Bilişim Kaynaklarını kısıtlı ve/veya geçici olarak kullanım hakkına sahiptir.Adnan Menderes Üniversitesi Bilişim Kaynaklarının geçici ve/veya kısıtlı olarak kullanıma sunulduğu özel ve tüzel kişileri,
Kapsamdışı Kullanıcılar: Adnan Menderes Üniversitesi Bilişim Kaynaklarını, Adnan Menderes Üniversitesi Kullanıcıları ve Özel Kullanıcılar başlığı altında tanımlandığı biçimiyle kullanım hakkına sahip olmayan, sadece genel kullanıma açık kaynak ya da servisleri (Örneğin; Adnan Menderes Üniversitesi web sayfaları, Adnan Menderes Üniversitesi ftp servisi vb.) kullanan kişi ve kuruluşları,
f) Adnan Menderes Üniversitesi Bilişim Kaynakları; Mülkiyet hakları Adnan Menderes Üniversitesi'ne ait olan, Adnan Menderes Üniversitesi tarafından lisanslanan/kiralanan ya da Adnan Menderes Üniversitesi tarafından kullanım hakkına sahip olunan her türlü bilgisayar/bilgisayar ağı, donanımı, yazılımı ve servislerini,
g) Temel Kullanım; Adnan Menderes Üniversitesi Bilişim Kaynaklarının, Üniversitenin eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme, toplumsal hizmet, ve idari/yönetimsel faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olan kullanımını,
h) İkincil (tali) Kullanım : Bilişim kaynaklarının, temel kullanım tanımı dışında kalan her türlü kullanımını,
İfade eder.

Genel İlkeler
MADDE 4
(1) Adnan Menderes Üniversitesi Bilişim Kaynakları, Temel Kullanım kapsamındaki ihtiyaçlar için hizmete sunulmaktadır. Bu kaynakların israfından kaçınılmalıdır.
(2) Adnan Menderes Üniversitesi Bilişim Kaynaklarını kullanıma sunan birimler,
a) kullanıcı bilgilerinin gizliliğini, mahremiyetini korumalı,
b) kaynakların adil olarak paylaştırılmasını sağlamalı,
c) kaynağa yönelik tehditleri en aza indirebilmek için risk düzeylerine göre güvenlik önlemlerini almalı,
d) kritik olma düzeyine göre kaynakları yedeklemeli,
e) güvenliği ilgilendiren durumlarda kanıt özelliği taşıyabilecek bilgileri, kaynakları kullananların kimliğinin tespit edilmesini sağlayacak düzende tutmalıdır.
(3) Adnan Menderes Üniversitesi içerik sağlayıcıları ve kullanıcıları, temel kullanım kapsamında kullanımlarına tahsis edilen veya mülkiyeti kendilerine ait olan bilişim kaynaklarının güvenliği ile ilgili kişisel önlemlerini almalı, bu kaynaklar üzerinde yer alan bilgileri, kritik olma düzeyine göre yedeklemelidir.
(4) Adnan Menderes Üniversitesi Bilişim Kaynakları, bu kaynaklar kullanılarak oluşturulan ve bu kaynaklar üzerinde barındırılan/kullanılan her türlü kaynağın (yazılım, donanım, ağ kaynağı) kullanım kurallarına ve koşullarına (izin, telif hakkı, lisans koşulları, ağ kullanım kuralları, vb.) uyularak kullanılmalıdır. Bilişim kaynaklarının, temel kullanım kapsamında ihtiyaç duyulmayan atıl kapasitesinin ikincil (tali) kullanım için kullanılabilmesi sözkonusudur. Ancak ikincil (tali) kullanım, temel kullanımı kısıtlayıcı/engelleyici boyutlara ulaştığında genel ilkelere aykırı kullanım kapsamına girer.
(5) Adnan Menderes Üniversitesi Bilişim Kaynakları, kullanım hakkını, doğrudan ya da dolaylı olarak devretmek ya da kiralamak amacıyla, ticari nitelik taşıyan ve gelir teminine yönelik kullanımlar için, Rektörlük makamından izin alınmadan, kullanılmamalıdır.
(6) Adnan Menderes Üniversitesi Bilişim Kaynakları, Adnan Menderes Üniversitesi içi bilgi kaynaklarını (duyuru, haber, doküman vb.), yetkisiz ve/veya izinsiz olarak 3. kişilere/kuruluşlara dağıtmak amacıyla, Adnan Menderes Üniversitesi'ne ve 3. kişilere/kuruluşlara ait bilgilere ve kaynaklara (bilgisayar, bilgisayar ağı, yazılım ve servisler) izinsiz ve/veya yetkisiz erişim sağlamak, amacıyla, diğer kullanıcıların kaynak kullanım hakkını engelleyici faaliyetlerde bulunmak amacıyla, kaynaklara zarar verici/kaynakların güvenliğini tehdit edici biçimde kullanılmamalıdır.
(7) Adnan Menderes Üniversitesi Bilişim Kaynakları, genel ahlak ilkelerine aykırı materyal üretmek, barındırmak, iletmek, siyasi propaganda yapmak, rastgele ve alıcının istemi dışında mesaj (SPAM iletiler) göndermek amacıyla kullanılmamalıdır.
(8) Adnan Menderes Üniversitesi Bilişim Kaynakları, Üniversite yönetmeliklerine, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve bunlara bağlı olan yönetmeliklere aykırı faaliyetlerde bulunmak amacıyla kullanılamaz.
(9) "Yasal Sorumluluk Reddi" metinleri, Genel İlkelere aykırı kullanımların kabul edilebilir olduğunu göstermez.

İKİNCİ BÖLÜM
Yetki ve Sorumluluklar, Yükümlülükler


Yetki Ve Sorumluluklar
MADDE 5
(1) Üniversite temel amaçları doğrultusunda, Adnan Menderes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bilişim Kaynaklarını, içerik sağlayıcılarına ve kullanıcılarına sunar, bu hizmetlerin çalışırlığını ve sürekliliğini sağlar. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, bilgisayar ağında oluşabilecek güvenlik açıklarını asgari düzeye indirebilmek için, içerik sağlayıcılarına ve kullanıcılarına güvenlik yazılımları (antivirus, antispam ve kişisel güvenlik yazılımı) temin eder ve işletim sistemi güncellemelerini ve yeniliklerini izleyerek içerik sağlayıcıları ve kullanıcıları bilgilendirir.

Yer Sağlayıcının Yükümlülükleri
MADDE 6
(1) Bilgilendirme yükümlülüğü; yer sağlayıcıları aşağıda belirtilen tanıtıcı bilgilerini kendilerine ait internet ortamında, kullanıcıların ana sayfadan doğrudan ulaşabileceği şekilde, iletişim başlığı altında, doğru, eksiksiz ve güncel olarak bulundurmakla yükümlüdür; a) Gerçek kişi ise; adı ve soyadı, tüzel kişi ise unvanı ve sorumlu kişiler, vergi kimlik numarası veya ticaret sicil numarası, b) Yerleşim yeri, tüzel kişi ise merkezinin bulunduğu yer, c) Elektronik iletişim adresi ve telefon numarası, ç) Sunduğu hizmet bir merciin iznine veya denetimine tabi bir faaliyet çerçevesinde yapılıyor ise yetkili denetim merciine ilişkin bilgiler. Yer sağlayıcı faaliyetini sona erdirmek istediğinde Kuruma yapacağı bildirimi müteakip, hizmetlerine son vereceğini kullanıcıların ulaşacağı şekilde ana sayfasından duyurur. (2) Yer sağlayıcının yükümlülükleri; Yer sağlayıcı; a) Yer sağladığı hukuka aykırı içerikten, ceza sorumluluğu ile ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla, 5651 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre, Başkanlık, adli makamlar veya hakları ihlal edilen kişiler tarafından haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak engelleme imkânı bulunduğu ölçüde hukuka aykırı içeriği yayından kaldırmakla, b) Sunucu barındırma hizmeti dâhil, diğer bütün hizmetlerinde (a) bendindeki hükümlere uymakla, c) Yer sağlayıcı trafik bilgisini altı ay saklamakla, bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü oluşan verilerin dosya bütünlük değerlerini zaman damgası ile birlikte saklamak ve gizliliğini temin etmekle yükümlüdür.Yer sağlayıcı, yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

İçerik Sağlayıcı Ve Kullanıcıların Yükümlülükleri
MADDE 7
(1) Adnan Menderes Üniversitesinden "Bilişim Kaynaklarına" erişim izni alan içerik sağlayıcı veya kullanıcı,
a) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın belirleyeceği bir "kullanıcı adı" ve kendisinin belirleyeceği bir "şifre" ye sahip olur.
b) "Kullanıcı adı" kişiye özeldir ve aynı "kullanıcı adı" iki farklı kişiye verilmez.
c) "Şifre" ilk kullanımda Adnan Menderes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından belirlenir ve sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamıyla kullanıcının sorumluluğundadır. Adnan Menderes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir. Her kullanıcı ve içerik sağlayıcı, kullanıcı adı ve şifrelerini başka kullanıcılara vermemelidir. Kullanıcı ve içerik sağlayıcı, üniversite tarafından kendisine tahsis edilen kaynakların (ağ bağlantısı, kullanıcı kodu, kampüs içi/dışı erişimi vb.) kullanımından, güvenliğinden ve bu kaynakların bilinçli ya da bilinçsiz olarak üçüncü kişilere kullandırılması durumunda ortaya çıkabilecek yasaklanmış faaliyetlerden birinci derecede sorumludur.
d) Şifresini unutan kullanıcı veya içerik sağlayıcı, Adnan Menderes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığına bizzat müracaat etmek zorundadır. Bilişim Kaynaklarına erişim şifresi kesinlikle telefon ile verilmez.
e) Adnan Menderes Üniversitesi Bilişim Kaynakları kullanıcıları ve içerik sağlayıcıları, Adnan Menderes Üniversitesi sunucuları üzerinde kendilerine tahsis edilen "Kullanıcı Kodu/Şifre" ikilisi ve/veya "Mac adres" ve/veya IP (Internet Protocol) adresi kullanılarak gerçekleştirdikleri her türlü etkinlikten, Adnan Menderes Üniversitesi Bilişim Kaynaklarını kullanarak oluşturdukları ve/veya kendilerine tahsis edilen Adnan Menderes Üniversitesi Bilişim Kaynağı üzerinde bulundurdukları her türlü kaynağın (belge, doküman, yazılım, vb.) içeriğinden, kaynağın kullanımı hakkında yetkili makamlar tarafından talep edilen bilgilerin doğru ve eksiksiz verilmesinden, ilgili kaynağın kullanım kurallarına, Üniversite Yönetmeliklerine, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve bunlara bağlı olan yönetmeliklere karşı birebir kendileri sorumludur.
f) Kullanıcının, ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce ve ifadeleri veya kurumsal her türlü bilgi veya veriyi Adnan Menderes Üniversitesi Bilişim Kaynağı ortamına eklemesi, değiştirmesi veya sağlaması halinde, kullanıcı içerik sağlayıcının yükümlülüklerini taşır, dosyaların sorumluluğu kendisine aittir, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü ve yer sağlayıcı olarak Adnan Menderes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
(2) İçerik sağlayıcının yükümlülüğü; İçerik sağlayıcı,
a) internet ortamında kullanıma sunduğu her türlü içerikten,
b) bağlantı sağladığı başkasına ait içerikten sorumlu değil, ancak, sunuş biçiminden, bağlantı sağladığı içeriği benimsediği ve kullanıcının söz konusu içeriğe ulaşmasını amaçladığı açıkça belli ise genel hükümlere göre,
sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Yasaklanmış Kullanım, Uygulama ve Yaptırımlar


Yasaklanmış Kullanım
MADDE 8
(1) Sistem ve Ağ güvenliğinin ihlal edilmesi yasaktır, cezai ve hukuki mesuliyetle sonuçlanabilir. Adnan Menderes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı veya ULAKBİM bu tür ihlallerin sözkonusu olduğu durumları inceler ve eğer bir suç oluştuğundan şüphe duyulursa yasa uygulayıcı ile işbirliği yapar.
(2) ADUNET aşağıdaki amaçlarla kullanılamaz;
a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;
1) İntihara yönlendirme (madde 84),
2) Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra),
3) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190),
4) Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194),
5) Müstehcenlik (madde 226),
6) Fuhuş (madde 227),
7) Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228), suçları.
b) 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar.
c)Ticari reklamlar ve haber duyuruları gibi istenmeyen mesajlar (Spam İletiler) göndermek; ağ kaynakları kullanılarak, kütlesel e-posta gönderilmesi (mass mailing, mail bombing, spam) ve üçüncü şahısların göndermesine olanak sağlanması yasaktır.
ç) Başka bir kullanıcının posta sunucusunu (mail server), o kullanıcının açık izni olmadan mesaj gönderme amacıyla kullanmak yasaktır..
d) ADUNET veya ULAKNET üzerindeki servis kalitesini etkileyecek, bozacak, karışıklık yaratacak trafik düzenlemeleri oluşturmak. Peer-to-peer (P2P - noktadan noktaya) dosya paylaşım programları, telif hakları ve lisansları ihlal etmenin yanı sıra, yüksek bant genişliği tüketerek birincil amaçlar için ağ kullanımına kaynak bırakmamaktadır. Bu nedenle, aşağıda sıralanan fakat bunlarla sınırlı olmayan tüm "peer-to-peer" dosya paylaşım araçlarının kullanılması, trafık kampüs içinde yaratılıyor olsa bile yasaktır.
KaZaA, iMesh, eDonkey2000, Gnutella, Napster, Aimster, Madster, FastTrack, Audiogalaxy, MFTP, eMule, Overnet, NeoModus, Direct Connect, Acquisition, BearShare, Gnucleus, GTK-Gnutella, LimeWire, Mactella, Morpheus, Phex, Qtella, Shareaza, XoLoX, OpenNap, WinMX, DC++, BitTorrent, DC++ veya benzeri.
e) Ağ kaynaklarının üniversite dışından kullanılmasına sebep olabilecek ya da üniversite dışındaki kişi ya da bilgisayarların kendilerini üniversite içindeymis gibi tanıtmalarını sağlayacak her tür faaliyet (proxy, relay, IP sharer, NAT vb.) yasaktır.
f) Kullanım amaçlarına aykırı, uygunsuz, müstehcen, rahatsız edici materyali üretmek ve dağıtmak, gerçek dışı, sıkıntı ve rahatsızlık verici, korku yaratacak metaryali üretmek ve dağıtmak; İftira ve karalama mahiyetinde metaryali üretmek ve dağıtmak yasaktır.
g) Başkalarının fikri haklarını (copyright) ihlal edici mahiyette metaryali (yazı, makale, kitap, film, müzik eserleri dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere) dağıtmak
h) ADUNET üzerinden ulusal veya uluslararası hizmetleri kasıtlı olarak yetkisiz kullanmak;
ı) Kasıtlı olarak yapılan aşağıdaki tip uygulamalar:
1. başkalarının verilerini tahrip etmek ve çalışmaları bozmak
2. başkalarına ait kişisel bilgilere tecavüz etmek;
3. ADUNET üzerinde başkalarına kullanım olanağı vermeyecek oranda trafik yaratmak;
4. ağ baglantısı kullanılarak servis veren (web hosting servisi, e-posta servisi vb.) sunucu nitelikli bilgisayar bulundurmak
5. ADUNET'in veya ULAKNET'in çalışmasını engellediği, gereksiz trafik yarattığı için Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü veya ULAKBİM tarafından ilan edilerek kullanımı yasaklanan yazılımların ısrarla kullanılması;
(3) Akademik araştırma, kamu yararı gözetilerek yapılacak uygulamalara zemin hazırlama veya benzeri durumlarda, yasaklanmış kullanım dahilinde yeralan uygulamaların kullanılması gerektiğinde, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü'nden görüş veya izin alınması ve uygulamanın Adnan Menderes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı denetimi ve kontrolünde yapılması esastır.

Uygulama Ve Yaptırımlar
MADDE 9
(1) Adnan Menderes Üniversitesi Bilişim Kaynaklarının Genel İlkelere aykırı etkinlikler dahilinde kullanılması durumunda Adnan Menderes Üniversitesi makamları gerçekleştirilen eylemin
" yoğunluğuna,
" kaynaklara veya kişi / kurumlara verilen zararın boyutuna,
" tekrarına göre
aşağıdaki işlemlerin bir ya da birden fazla maddesini, sıra ile ya da sırasız uygulayabilir;
1. Kullanıcı sözlü ve/veya yazılı olarak uyarılabilir,
2. Kullanıcıya tahsis edilmiş Adnan Menderes Üniversitesi Bilişim Kaynakları sınırlı veya sınırsız süre ile kapatılabilir,
3. Üniversite bünyesindeki akademik/idari soruşturma mekanizmaları harekete geçirilebilir,
4. Adli yargı mekanizmaları harekete geçirilebilir,

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hususlar


Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 10
(1) Kullanım ve tanımların yetersiz kaldığı ya da bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Kanun, Yönetmelik ve Türk Telekomünikasyon Kurumu tarafından çıkarılmış veya çıkarılacak düzenlemelere uyulur.

İhtilaf
MADDE 11
(1) Adnan Menderes Üniversitesi yönetimi, Adnan Menderes Üniversitesi, kullanıcıları, içerik sağlayıcıları ve özel kullanıcılar ile üçüncü kişi veya kuruluşlar arasında doğabilecek her türlü ihtilaf durumunda doğrudan taraf olma hakkını saklı tutar.

Değişiklikler ve Bilgi Verme
MADDE 12
(1) Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü ve/veya yetkilendirdiği birimler, Adnan Menderes Üniversitesi Bilişim Kaynakları kullanımı hakkında kuralları belirleyip, bu kuralları gelişen teknolojinin öngördüğü biçimde sürekli olarak değerlendirir ve gerekli değişiklikleri hayata geçirir. Bu tür değişiklikler yapıldığında genel duyuru mekanizmaları ile kullanıcılar bilgilendirilir.

Yürürlük
MADDE 13
(1) Bu Yönerge, Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği 25/06/2008 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 14
(1) Bu Yönerge hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.