ADU Menu

Adnan Menderes Üniversitesi
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Müdürlüğümüzde Yapılan İşler

DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDE YAPILAN İŞLER

1-İşletmenin İdari, mali ve teknik işlerinin, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, çalışma programları, bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütmek

2-İşletmeye bağlı birimler arasında koordinasyonu sağlamak

3-İşletmeye gelen evrakların ilgililere havalesini yapmak

4-İşletmenin stratejik planını, faaliyet raporlarını hazırlamak

5-Birimlerin Banka Hesaplarının takibini yapmak

6-İşletme Müdürlüğü birleştirilmiş bütçesini hazırlamak

7-İç ve Dış kurumlarla işletme birimlerini ilgilendiren yazışmaları yapmak

8-Giderlerin bütçe tertiplerine uygunluğunun kontrolünü yapmak ödenek üstü harcamalara aktarma ve ek bütçe işlemlerinin takibini yapmak.

Genel görevler dışında aşağıdaki ek görevler İşletme Müdürlüğüz Personelince yapılmaktadır.

1-Vergi dairesi işlemlerini takip etmek, sistem değişikliğinden sonra tüm birimlerin düzenleyecekleri beyannameler için eğitim ve diğer mali konularda danışmanlık hizmeti vermek

2-Bütçe çağrısına istinaden son 2 yılın tahmini döner sermaye bütçesini hazırlamak,  Üniversite Yönetim Kurulu’na sunmak, ek  bütçe       ve ödenek aktarma işlemlerini yapmak, TÖMER (Türkçe Öğretimi Arş.Uyg.Merkezi) banka gelir-gider hesabının takibi, gelirlerin faturalanması,  birimin ihtiyacına ilişkin alımların yapılması, öğretim üyesi ve araştırma görevlilerinin ek ödemelerine ait ödeme işlemlerinin hazırlanması.

3-Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerince verilen klinik araştırma ve danışmanlık hizmetleri ile ilgili yazışmaları yapmak, elde edilen gelirden ilgili öğretim üyesine ödenecek ücretlerin tahakkuk ve ödeme işlemlerini yapmak, tüm işletme birimlerinin banka hesaplarının takibini yapmak

4-Hastane personelinin sabit ek ödeme, performans ve yabancı uyruklu personelin maaş ödeme işlemlerini yapmak, öğretim üyesi ve asistanların tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerinin takibi ve ödemelerini yapmak.

5-Hastane personelinin performans, sabit ek ödeme ve özel muayene ücretlerinin ödeme işlemleri ile personele fazla ve yersiz yapılan ödemelerin takip ve tahsilatını yapmak.

6-Döner Sermaye bütçesinden maaş alan 4B’li ve 657’li personelin maaş, SGK ve Hitap işlemlerini yapmak