ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Hukuk Müşavirliği

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Yönergesi

 

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON

BİRİMİ YÖNERGESİ

                                                                

BİRİNCİ BÖLÜM

     Genel Hükümler

 

Amaç ve Kapsam

 

Madde 1- Bu Yönerge, Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından yönetilen bilimsel araştırma proje önerilerinin hazırlanması, değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi; bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili kuralları oluşturmak ve uygulamak amacıyla hazırlanmıştır.

 

Dayanak

 

Madde 2- Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 4684 sayılı Kanun’la değişik 58’inci maddesine göre düzenlenmiş olan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Bütçelerinde Projeler için Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanılması, ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller” e dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

Madde 3- Bu yönergede geçen kavramların tanımları aşağıda belirtilmiştir.

a) Yüksek Öğretim Kurumu: Adnan Menderes Üniversitesi,

b) Rektör: Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü,

c) Yönetim Kurulu: Adnan Menderes Üniversitesi Yönetim Kurulu,

d) Senato: Adnan Menderes Üniversitesi Senatosu,

e) Birim: Adnan Menderes Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezleri,

f) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi: Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması ve özel hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinden sorumlu birim,

g) Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu: Yüksek Öğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmenlik hükümleri gereğince bilimsel araştırma projelerinin kabulü, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve izlenmesi amacıyla oluşturulan Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu,

h) Alt Komisyon: Adnan Menderes Üniversitesine bağlı birimlerde oluşturulan Bilimsel Araştırma Projeleri Alt Komisyonu,

i) Değerlendirme Kurulu: Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projelerinin Yayın ve Toplantı Katılımı Destekleme İlkeleri’ni yürüten kurul,

j) Bilimsel Araştırma Projeleri İdari Birimi: Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri             İdari Birimi.

k) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü: Bilimsel Araştırma Projeleri  Koordinasyon Biriminin faaliyetlerinin yükseköğretim kurumu adına yürütülmesinden sorumlu, üst yönetici tarafından belirlenen ve üst yöneticiye karşı sorumlu kişi.

l) Bilimsel Araştırma Projesi: Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime, evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, Yükseköğretim Kurumu içi ve/veya dışı ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projeler ile bilim insanı yetiştirme ve araştırma alt yapısı geliştirme projeleri,

m) Proje Yöneticisi: Projeyi teklif eden, hazırlanmasından ve yürütülmesinden sorumlu olan öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar,

n)Araştırmacı: Bilimsel araştırma projesinin yürütülebilmesi için proje yöneticisi tarafından proje ekibinde gösterilen öğretim elemanı.

o)Özel Hesap: Yükseköğretim kurumları bütçelerinden bilim ve teknolojik araştırma hizmetleri için öz gelir ve hazine yardımı karşılığı olarak tefrik edilen ödeneklerin, ilgisine göre  (05) veya (07) ekonomik kodlarından tahakkuka bağlanmak suretiyle aktarıldığı kamu bankalarının birinde açtırılan proje hesabı.

  

İKİNCİ BÖLÜM

Yönetim ve Örgüt

Yönetim

Madde 4- Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin üst yöneticisi Rektördür. Rektör gerekli gördüğünde bu görevi yardımcılarından birine devredebilir.

 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Madde 5- Birimlerde öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından yönetilen bilimsel araştırma proje önerilerinin hazırlanması, değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi; bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili kuralları oluşturan ve uygulayan birimdir. Bu birim; Komisyon, Alt Komisyonlar, Değerlendirme Kurulu ve Bilimsel Araştırma Projeleri  İdari Personelinden oluşur.

 

 

Komisyon ve Alt Komisyonlar

Madde 6- “Amaç ve Kapsam” maddesinde belirtilen görevlerin yürütülmesi için Rektör veya görevlendireceği Rektör Yardımcısının başkanlığında Fen, Sağlık, Sosyal Bilimler Enstitüleri müdürlerinden ve Senatonun önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilen uluslararası atıf endekslerince taranan dergilerde yayını olan ve/veya yayınlarına bu endekslerce taranan dergilerde atıf yapılan üç öğretim üyesinden oluşan “Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu” kurulur. Komisyon üyeleri, Üniversitede var olan bilim dalları arasında denge gözetilmek suretiyle dört yıl için görevlendirilir. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Asli görevleri nedeniyle komisyonda bulunan üyelerin her ne şekilde olursa olsun esas görevlerinden ayrılmaları halinde komisyondaki görevleri de kendiliğinden sona erer.

                      Fakültelerde ve Yüksekokullarda kadrolu en az üç öğretim üyesinden , Meslek Yüksekokullarında ise kendi aralarında ortak oluşturacakları, en az üç öğretim üyesinden oluşan alt komisyonlar kurulur. Birimlerde dört yıl için belirlenen alt komisyon üyeleri, Birim yöneticileri tarafından komisyona bildirilir. Görevi sona eren üye aynı usul ile yeniden görevlendirilebilir. Alt komisyon başkanı, Dekan/Müdür veya onların görevlendireceği bir öğretim üyesidir. Alt komisyonun tüm yazışmaları Dekanlık/Müdürlük kanalı ile yürütülür.

 

Komisyonun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 7- Komisyon aşağıda belirtilen konularda görevli ve yetkilidir:

a) Birimlerce önerilen Alt Komisyon ve Değerlendirme Kurulu üyelerini görevlendirmek,

b)Yıllık bütçenin kullanım planlamasını yapmak,

c) Proje başvurularını karara bağlamak,

d) Proje raporlarını değerlendirmek,

e) Projelerin yürütülmesinde doğabilecek olumsuzluklar hakkında önlemler almak,

f) Bitirilen projelerin basımı ile ilgili kararlar almak,

g)Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Yayın ve Toplantı Katılımı Destekleme İlkeleri’ni belirlemek.

Komisyon, çalışmaları ile ilgili olarak Rektöre karşı sorumludur.

 

Komisyonun Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

Madde 8- Komisyon, komisyon başkanının çağrısı üzerine toplanır. Rektör ya da görevlendireceği Rektör Yardımcısı veya komisyon üyelerinden en az üçü komisyonu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Komisyon toplantılarına devam esastır. Komisyon kararları oy çokluğu ile alınır.

 

Alt komisyonların görev yetki ve sorumlulukları

Madde 9- Alt komisyonlar aşağıda belirtilen konularda görevli ve yetkilidir.

a)-Anabilim dallarından, proje değerlendirmelerinde hakem olarak görev yapabilecek, kurum içi ve kurum dışı öğretim üyelerinin isimlerini almak ve her yıl bunların güncellenmesini sağlamak,

b)-Gelen proje önerilerini değerlendirmek üzere hakemlere göndermek,

c)-Desteklenmeye değer bulunmuş proje önerilerini senato tarafından o yıl için belirlenmiş olan öncelik ilkelerini dikkate alarak sıralamak suretiyle komisyona göndermek,

d)-Komisyonca desteklenmesine karar verilen projelerin, birim ve kurum olanaklarını da dikkate alarak bütçe revizyonlarının  gerçekleştirilmesini sağlamak,

e)-Proje gelişme raporlarının düzenli verilmesini sağlamak ve değerlendirilmek üzere  hakemlere göndermek,

f)-Bitirme raporlarının düzenli ve formatına uygun verilmesini sağlamak,

g)-Proje  yöneticilerinin; ek süre, bütçe ve ekip değişikliği taleplerini  görüş belirterek komisyona göndermek,

 

Değerlendirme Kurulu

Madde 10- Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Yayın ve Toplantı Katılımı Destekleme İlkeleri doğrultusunda, “Yayın Projeleri” ve “Bilimsel Toplantı Katılımı Projeleri”ni değerlendirmek amacıyla 2 yıl süreyle görevlendirilen, lisans eğitimi veren birimlerde belirlenen birer öğretim üyesi ve meslek yüksekokulu koordinatörünün katılımı ile oluşturulur. Değerlendirme kuruluna, komisyon başkanı veya görevlendireceği komisyon üyesi başkanlık eder.

 

Bilimsel Araştırma Projeleri İdari Birimi

Madde11-Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörüne bağlı olan ve bilimsel araştırma projeleri koordinasyon biriminin idari işlerinin yürütüldüğü birimdir. Birim personelinin görev ve görev dağılımını BAP Koordinatörü belirler. Birim personeli arasından belirlenen bir kişi Birimin sorumlusu olarak komisyon toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılır ve raportörlük görevini üslenir.

 

Harcama Yetkilisi, Gerçekleştirme Görevlisi ve Muhasebe Yetkilisi

Madde 12-Harcama Yetkilisi:  Bilimsel Araştırma  Projeleri  Koordinatörü veya  Rektörün  belirleyeceği kişi/kişiler.                                 

Gerçekleştirme Görevlisi:  Harcama yetkilisi tarafından görevlendirilen kişi yada kişiler.

Muhasebe Yetkilisi: Adnan Menderes Üniversitesi muhasebe biriminin yönetiminden ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumlu yetkili. Muhasebe hizmetleri,  ADÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı muhasebe birimi tarafından yürütülür.

 

Birleşemeyecek Görevler

Madde 13- Harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi görevi aynı kişide birleştirilemez.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Projelerin Önerilmesi, Değerlendirilmesi ve Kabulü

 

Öncelikli Alanların Belirlenmesi

Madde 14- Komisyon, her eğitim öğretim yılının ikinci yarısında, bir sonraki yılda esas alınacak öncelikli araştırma alanlarını belirlemek için; alt komisyonların görüşlerini alır. Ayrıca, Devlet Planlama Teşkilatı, Yükseköğretim Kurulu ve Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu tarafından açıklanan hedefleri ve bilim politikalarını da göz önünde bulundurarak öncelikli alanları belirler ve takiben Üniversite Senatosuna sunar. Öncelikli alanlar Senato tarafından kesinleştirilir.

 

Proje Türleri

Madde 15- Bilimsel araştırma projeleri kapsamında öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış öğretim elemanlarının hazırladıkları projelerdir. Üç tür projeye destek sağlanır:

 

1 ) Araştırma Projeleri

a)Lisansüstü Tez Projeleri: Yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik eğitimi programlarında, lisansüstü tez önerisi ilgili enstitü tarafından kabul edilen ve tez danışmanlarınca yönetilen araştırma projeleridir.

 

b)Bireysel Araştırma Projeleri: Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıların hazırladıkları projelerdir.

 

c)Araştırma Altyapı Projeleri: Üniversitenin araştırma altyapısını güçlendirmeye yönelik projelerdir.

 

d)Güdümlü Altyapı Projeleri: Rektör, Senato tarafından kesinleştirilen öncelikli alanlarda Üniversitenin bilimsel ve teknolojik altyapısını geliştirmeye yönelik projeler hazırlatabilir. Bu amaçla Rektör, bir veya bir grup öğretim üyesini bu  projeleri hazırlamak üzere görevlendirir. Bu projeler, bu yönerge kapsamında tanımlanan değerlendirme ve izleme süreçleri kapsamı dışındadır.

 

2)Yayın Projeleri:

 Adnan Menderes Üniversitesi öğretim elemanlarının yayın faaliyetleri kapsamında; yayınları hazırlama ve basımını sağlama aşamalarındaki giderlerini karşılamaya yönelik projelerdir.

 

3) Bilimsel Toplantı Katılımı Projeleri:

 Adnan Menderes Üniversitesi öğretim elemanlarının araştırma sonuçlarını sunmak üzere katıldıkları ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar için yaptıkları harcamaları karşılamaya yönelik projelerdir.

 

Araştırma Projelerinin Seçiminde Göz Önünde Tutulacak İlkeler

Madde 16– Projelerin; evrensel ve ulusal bilime, ülkemizin teknolojik, ekonomik, sağlık, sosyal ve kültürel kalkınmasına, siyasi, tarihi vb. sosyal sorunlarının açıklanmasına/çözümüne katkı sağlaması esastır.

Beş Yıllık Kalkınma Planı hedefleri ile ülkemiz ve üniversitemiz bilim politikalarına uygun konularda; temel bilimler içerikli, sonuçları uygulamaya dönük, kaynakları ve faaliyetleri bakımından çok katılımlı; kamu kurumları ve sektör işbirliği olan, disiplinler arası ve uluslararası nitelikteki projeler desteklenir. Senato tarafından öncelikli olarak belirlenen alanlardaki projeler ve en az %30’u üniversite dışından destek alan projeler, desteklenmede öncelik taşır. Yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları da bu araştırma projeleri kapsamında desteklenir.

Projelerin seçiminde öğretim üyesi sayısı ve proje sayısı göz önünde bulundurularak tüm birimler arasında denge sağlanmasına özen gösterilir.

Daha önce en az iki proje desteği alan; ancak bu projelerden hiçbir yayın veya kongre bildirisi yapmamış olan araştırmacıların projelerine, koşullar yerine getirilinceye kadar destek verilmez.

 

Projelerin Hazırlanması ve Süresi

Madde 17- Birimlerde yapılacak araştırmalardan, giderleri kısmen veya tamamen bu yönerge çerçevesinde karşılanması istenen projelerin her biri için Proje Öneri Formu (Ek- 1) doldurulur. Bu işlem sırasında;

                a) Proje hakkında genel bilgiler, araştırma gerekçesi ile planı ve önceliği; projede kullanılacak insan gücü, teçhizat ve malzeme; projede kullanılabilecek olanaklar, projenin gerektirdiği giderlerin dağılımı eksiksiz doldurulur.

                b) Proje giderlerinin belirlenmesinde personel ve seyahat giderleri; hizmet, malzeme ve demirbaş alımları ile diğer harcama kalemleri ayrı ayrı gösterilir. Harcama kalemlerinin her birinin gerekçeleri ayrı ayrı belirtilir.

              c) Araştırma Altyapı ve Güdümlü Altyapı projeleri hariç olmak üzere, makine-teçhizat, demirbaş alımları proje toplam harcamalarının %60’ını geçemez. Proje Öneri Formu’na Proje Yöneticisinin, Adnan Menderes Üniversitesi kapsamında daha önce destek alan projelerinin ve bu projelerden yapılan yayınlarının listesi eklenmelidir.

              d) Güdümlü Altyapı Projeleri, araştırma projelerine ayrılan bütçenin %30’unu geçemez.

              e) Projeler en fazla 3 yıl süreli hazırlanır.

 

 

Projelerin Değerlendirilmesi

Madde 18– Proje önerileri Anabilim Dalı ve/veya Bölüm Kurullarında görüşüldükten sonra Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları  Alt Komisyonlarına  eylül ayı sonuna kadar gönderilir. Gelen proje önerileri, Alt Komisyon tarafından en az ikisi Üniversitemiz dışından olmak üzere üç hakeme gönderilir. Hakemlerden ikisi,  ilgili anabilim dallarınından her yıl istenecek  hakem önerileri arasından, birisi ise proje yöneticisinin önereceği hakemler arasından seçilir. Hakemler, projenin desteklenmeye değer olup olmadığı hakkındaki görüşlerini Proje Önerisi Değerlendirme Formu (Ek-2) ile bildirirler. Alt Komisyon, hakem görüşlerini  ve bu yönergedeki öncelik ilkelerini dikkate alarak projeleri sıralar. Ancak; en az iki hakem tarafından desteklenmeye değer bulunmayan projeler sıralamaya alınmaz ve sahiplerine iade edilir Bu değerlendirmelerden sonra proje önerileri aralık ayında Komisyona gönderilir. Gelen projeler BAP koordinatörlüğü  İdari Birimi tarafından kodlanır.

                Lisansüstü Tez Projeleri hakemlere gönderilmez. Bu projeler ile ilgili her türlü değerlendirme, Enstitü Müdürlükleri ve Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından yapılır, görüşülmek üzere Komisyona gönderilir.

                Tıpta Uzmanlık Tezi dışındaki Lisansüstü Tez Projesi önerilerine ilgili Enstitünün, projenin tez önerisi olarak kabul edildiğine ilişkin Yönetim Kurulu kararı eklenir. Tez danışmanı tez projesinin yöneticisidir. Eğer projede öngörülen araştırma çalışmaları, insan ve/veya hayvan denek kullanımını gerektiriyor ise, kapsam ve niteliğine göre ilgili etik kurul kararının proje önerisine eklenmesi zorunludur.

              Proje yöneticileri, projelerini tamamlamadan yeni bir öneride bulunamazlar; Lisansüstü Tez Projeleri bu kapsamın dışında tutulur.

 

 

 

Projelerin Kabulü ve Sözleşme

Madde 19– Araştırma Projeleri; Komisyon tarafından ayrıntıları da belirtilen bir raporla kabulüne karar verilmesi ve bu raporun Rektör tarafından onaylanması ile yürürlüğe girer. Kabul edilen projenin yöneticisi ile bir sözleşme (Ek-3/Proje Destekleme Sözleşmesi) yapılır; projeler sözleşmede ve raporda yer alan esaslara göre yürütülür ve sonuçlandırılır. Projede gerekli olan malzemelerin alımı için Malzeme İstek Formu ve Dilekçe’si (Ek- 4a) ile Avans Formu ve Dilekçe’si (Ek- 4b) doldurularak Komisyona teslim edilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Projelerin İzlenmesi ve Sonuçlandırılması

 

Proje Raporları

Madde 20- Kabul edilen projenin yöneticisi, alt komisyona yılda bir, çalışmaları ile ilgili bilgilerin yer aldığı gelişme raporu (Ek-5/Gelişme Raporu Formu) sunar. Gelişme raporları, projeyi değerlendiren üç hakem arasından ikisi (birisi üniversitemiz içinden ve birisi bir başka üniversiteden olmak üzere) tarafından değerlendirilir (Ek-6/Gelişme Raporu Hakem Değerlendirme Formu).Gelişme raporları hakem değerlendirmeleri ile birlikte Komisyona gönderilir. Bir yılı aşan projelerin sonraki dilimleri ile ilgili maddi desteğin devamı, Komisyonun olumlu görüşüne bağlıdır.

                Proje yöneticisi, proje süresince ekibindeki bazı araştırıcıları çıkarabilir ve/veya katkı sağlayacak yeni  araştırıcıları projeye dahil edebilir. Bu değişiklikler için, proje ekibinin de oluru ile gerekçe göstererek   alt komisyona müracaat  etmek  suretiyle  komisyondan izin  almak zorundadır.

 

 Projelerin Tamamlanması

Madde 21- Proje Yöneticisi, projenin bitiminde bir bitirme raporu (Ek-7/Proje Bitirme Raporu) hazırlayıp Alt Komisyona sunar. Alt Komisyon gelişme raporlarını izleyen hakemlerden bitirme raporları için de  değerlendirme ister (Ek-8/Bitirme Raporu Hakem Değerlendirme Formu). Bitirme raporu ve  hakem değerlendirme formu, Alt Komisyon tarafından görüşü ile birlikte Komisyona gönderilir. Projenin tamamlanmış sayılması bu rapor hakkında Komisyonun alacağı karara bağlıdır. Lisansüstü tez projeleri, jüri tarafından kabul edilen biçimi ile bitirme raporu olarak Komisyonda kabul edilir. Eğitimini tamamlamadan bırakan ve bu nedenle de  Enstitü ile ilişiği kesilen  lisansüstü / tıpta uzmanlık öğrencilerinin tez  projelerinde, projenin tamalanıp tamamlanamayacağı,  danışmanın vereceği rapora ve Komisyonun görüşüne bağlıdır.

 

Projelerin Teslimi, Basım ve Yayın Şekli

Madde 22– Proje Yöneticisi, Komisyonun kararından sonra tamamladığı raporun sunuş kapağında proje kod numarası yazılı olan beş kopyasını, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun proje sorumlusuna tanıdığı haklar saklı kalmak koşulu ile Komisyona sunmak zorundadır. Ayrıca çalışmanın Türkçe ve yabancı dildeki özetleri ile anahtar kelimeleri içeren bilgiler internet ortamına aktarılmak üzere, elektronik veriler halinde Komisyona sunulur.

Komisyon, gerekli gördüğü proje raporlarının basımına karar verir. Basımına karar verilen projeler, Üniversiteler Yayın Yönetmeliği’ne göre işlem yapılmak üzere Rektörlüğe önerilir.

                Proje Yöneticisi, proje kaynak ve numarasını belirtmek koşuluyla yürütmekte olduğu proje ile ilgili yayın yapabilir. Yayımlanmış olan makale ve bildirilerin birer kopyası Komisyona sunulur.

                Proje Yöneticisi proje sonuç raporunda ve proje verileri ile ilgili her türlü yazı, makale ve sunduğu bildirilerde "Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenmiştir" ibaresini belirtmek zorundadır.

 

Sonuçların Duyurulması

Madde 23– Rektörlük her yılın sonunda desteklenen, kapsama alınan, devam eden ve tamamlanan projeler hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na özet bilgi verir. Bu bilgiler internet aracılığı ile kamuoyuna duyurulur.

 

Proje Ek Süresi ve Ek Kaynak Verilmesi

Madde 24- Proje Yöneticisinin talebi üzerine Komisyon kararı ile projeye 1 yıla kadar ek süre verilebilir. Ek kaynak ise en çok, toplam proje maliyetinin %50’si kadar olabilir.

 

Proje İptali

Madde 25- Aşağıdaki durumlarda Komisyon Proje Yöneticisini değiştirebilir, Projenin revizyonunu isteyebilir, durdurabilir veya iptal edebilir.

a-  Projelerin, teklifte öngörülen gelişmeyi göstermemesi,

b- Gelişme raporunun üst üste iki kere Alt Komisyona verilmemesi,

c- Herhangi bir nedenle Proje Yöneticisinin bu görevi bırakması,

d- Kapsamlı projelerde Proje Yöneticisinin ve/veya Araştırmacıların yarısından fazlasının Üniversite ile ilişkilerinin son bulması.

 

Proje İptali İle İlgili İşlemler

Madde 26- Projesi yukarıdaki nedenlerle iptal edilen Proje Yöneticisi iki yıl süreyle yeni proje teklifinde bulunamaz. İptal edilen proje için alınan araç, gereç ve kullanılmayan sarf malzemeleri hakkında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 44’üncü maddesi gereğince çıkarılan Taşınır Mal Yönetmeliği’ndeki hükümler uygulanır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mali Hükümler

Gelirler

Madde 27- a-Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin gelirleri aşağıdaki gibidir

 Döner Sermaye işletmesinden, öğretim üyelerinin doğrudan veya dolaylı katkısı olup olmadığına bakılmaksızın, elde edilen gayri safi hasılatın %5’inden az olmamak kaydıyla Üniversite Yönetim Kurulunun belirlediği oranda tahsilatı takip eden ayın yirmisine kadar aktarılacak tutar, Süresi içinde yatırılmayan tutarların tahsilinde 6183 sayılı kanun hükümleri uygulanır.

                    b-Projelerden elde edilen gelirler.

                    c-Projeler için yapılacak bağış ve yardımlar

                    d-Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile Üniversitenin yurtiçindeki veya yurtdışındaki kuruluşlar ile yapacağı araştırmalar için ilgili kuruluşlar tarafından ödenecek tutarlar.

                    e- Diğer Gelirler..

Yukarıda belirtilen ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına yatırılan tutarlar, Üniversite bütçesine bir yandan özel  gelir, diğer yandan yeni açılacak tertipler özel ödenek kayıt edilir.

 

Harcama Yetkilisi Mutemeti

Madde 28- Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında yürütülecek avans ve kredi işlemlerinde Üniversiteye bağlı her fakülte, yüksekokul, enstitü gibi birimler ile farklı mahallerde yürütülen projeler için özel hesaptan avans kullandırılmak üzere harcama yetkilisi tarafından her proje için belirlenen kişi veya kişiler

 

Taşınır İşlem Kaydı

Madde 29- Proje kapsamında alınan makina-teçhizatın ayniyat kaydı yapılır ve proje bitiminde ilgili birimin Taşınır İşlem  mutemedine zimmetlenir.

 

Ödenek ve Ödeneklerin kullanımı

Genel ilkeler

Madde 30- Bilimsel araştırma projelerinin özel hesaptan yürütülmesinde aşağıdaki ilkelere uyulur:

a) Bilimsel araştırma projelerine ilişkin olarak yükseköğretim kurumları bütçelerinde  tefrik edilen ödeneklerden, bütçelerine gider kaydı yapılmak suretiyle mal ve

hizmet alınamaz, ödeme yapılamaz. Söz konusu harcamalar, özel hesaptan gerçekleştirilir.

b) Özel hesaba aktarılan tutarlar ve projelere ilişkin giderler, yükseköğretim kurumları bütçe ve faaliyet gelir-giderleriyle ilişkilendirilmeksizin, emanet hesaplarda izlenir

c) Özel hesaba aktarılan tutarlardan yapılan harcamalar, analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlama sistemine uygun olarak tasnif edilir ve yükseköğretim kurumu kayıtlarında izlenir.

ç) Özel hesaptan yapılacak mal ve hizmet alımlarında, 01/12/2003 tarihli ve 2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri uygulanır.

d) Bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve kamuoyuna duyurulması hususları ile Esas ve Usullerde hüküm bulunmayan hallerde Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik ve Yılı Programının  Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar hükümleri uygulanır.

e) Özel hesaba aktarılan tutarlar, yükseköğretim kurumlarının Strateji Geliştirme Birimlerince açılmış bulunan diğer banka hesapları ile ilişkilendirilmez.

 

Bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması

Madde 31- Yükseköğretim kurumları bütçelerinde bilimsel ve teknolojik araştırma hizmetleri için öz gelir ve hazine yardımı karşılığı olarak tefrik edilen bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödenekler, proje özel hesabına aktarılmak suretiyle kullanılır. Söz konusu ödenekler, Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasındaki sınırlamaya tabi olmaksızın ilgisine göre “05- Cari Transferler”, “07- Sermaye Transferleri”  ekonomik kodlarına ve söz konusu ekonomik kodlardan tahakkuka bağlanmak suretiyle  de proje özel hesabına aktarılır.

Ödeneklerin aktarılmasında aşağıdaki hususlara uyulur :

a) Yükseköğretim kurumları bütçelerinde bilimsel araştırma projelerine ilişkin olarak  “03- Mal ve Hizmet Alımları” ekonomik kodunda yer alan ödenekler, “05.2- Hazine Yardımları”  ekonomik koduna; “06- Sermaye Giderleri” ekonomik kodunda yer alan 3 ödenekler  ise “07.1- Yurtiçi Sermaye Transferleri” ekonomik koduna fonksiyon değişikliği yapılmaksızın  aktarılır.

b) Anılan transfer tertiplerine aktarılacak tutarlar, üçer aylık dönemler itibariyle serbest bırakılan  miktarlar, öz gelir gerçekleşmeleri ile bilimsel araştırma projeleri

komisyonunca belirlenen bilimsel araştırma projelerinin kaynak ihtiyaç planları doğrultusunda  belirlenir.

c) Öz gelir karşılığı bilimsel araştırma projelerine ilişkin olarak önceki yıldan devreden finansman fazlası tutarlar ile yılı bütçelerinin (B) işaretli cetvelinde belirlenen tahmini  tutarlar üzerinde gerçekleşen gelir fazlası tutarlar ilgisine göre (05.2) veya (07.1) ekonomik  kodlarına ödenek olarak eklenir ve buradan özel hesaba aktarılır.

ç) Bilimsel araştırma projelerine ilişkin olarak yıl içerisinde meydana gelen ödenek artışları,  ilgisine göre “05.2- Hazine Yardımları” ve “07.1- Yurtiçi Sermaye Transferleri” ekonomik kodlarına kaydedilir buradan da özel hesaba aktarılmak suretiyle kullanılır.

d) Yılı yatırım programında “Proje etüdü DPT Müsteşarlığı tarafından onaylandıktan sonra  harcama yapılacaktır.” ifadesi bulunan bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödenekler, proje etüdü DPT Müsteşarlığı tarafından onaylanmadıkça özel hesaba aktarılamaz ve kullanılamaz .

 

Özel hesaptan yapılacak harcamalar

Madde 32-

(1) Özel hesapta izlenen tutarlar, proje süresi ile sınırlı olmak üzere çalıştırılacakların    harcamaları, yolluk, hizmet alımları, tüketim malları ve malzeme alımları, demirbaş alımları,  makine ve teçhizat alımları ile bilimsel araştırma projeleri için gerekli diğer giderleri  karşılamak üzere kullanılır.

 (2) Bilimsel araştırma projelerinin proje planlarında personel çalıştırılması öngörülmediği   sürece, söz konusu projeler için özel hesaptan personel çalıştırılamaz, bu amaçla herhangi bir  ödeme yapılamaz. Proje planında yer alan ve ilgisine göre DPT Müsteşarlığı veya bilimsel araştırma projeleri komisyonunca her yıl yapılacak değerlendirmeler  neticesinde verilecek personel çalıştırma izinlerinde belirtilen sayı, süre ve tutarları  geçmeyecek şekilde projelerde personel çalıştırılabilir. Ancak, ilgili mevzuatı gereğince  yapılması gereken zorunlu ödemeler, toplam proje maliyeti içinde kalmak kaydıyla ödenebilir .

 

Özel hesabın kullanımı ve işleyişi

Madde 33-

(1) Özel hesaba aktarılan tutarlar, yapılan harcamalar ve verilen avanslar  bilimsel araştırma projeleri koordinasyon birimince öz gelir ve hazine yardımı karşılığı ayrımı yapılarak, analitik bütçe sınıflandırmasının ekonomik kodlama sistemine uygun  olarak dört düzeyli kaydedilir ve izlenir.

 (2) Bilimsel araştırma projelerinin finansman değişiklikleri ile söz konusu projelerin toplam  maliyetini değiştirecek kaynak geçişleri; yılı yatırım programında yer alan hazine yardımı  karşılığı bilimsel araştırma projeleri için Yılı Programının Uygulanması Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar hükümleri, diğerlerinde ise bilimsel araştırma projeleri  komisyon kararları çerçevesinde gerçekleştirilir.

 (3) Gerçekleştirme görevlisinin imzasını müteakip tahakkuk eden bilimsel araştırma projelerine ilişkin giderler, harcama yetkilisinin muhasebe birimine, muhasebe yetkilisinin de bankaya  vereceği talimat üzerine özel hesaptan ödenir.

 

Ön ödeme ve mahsup İşlemleri

Madde 34-

(1) Ön ödeme limitleri, yılı merkezi yönetim bütçe kanununda iller için belirlenen  parasal limitin altı katına kadar yükseköğretim kurumu tarafından belirlenir. Her bir  harcama yetkilisi mutemeti aldığı avanstan harcadığı tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri en  çok bir ay, açılan kredilerden harcadığı tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri ise en çok üç ay  içerisinde muhasebe birimine vermekle yükümlüdür.

(2) Harcama yetkilisi mutemeti işin tamamlanmasından sonra veya mali yılın sonunda  bu sürelerin dolmasını beklemeksizin avans veya kredi artığını iade etmek, henüz mahsubunu  yaptırmadığı harcamalara ait belgeleri vermek ve varsa artan parayı muhasebe birimine  iade etmek suretiyle mahsup işlemini gerçekleştirmek zorundadır. Bu şekilde mahsup  işlemi yapılmadıkça aynı iş için yeniden avans verilemez, kredi açılamaz.

 (3) Önceki yıllarda açılmış akreditiflere ilişkin kredi artıkları ertesi yıla devredilmekle birlikte ödenekleri iptal olunur. Devredilen kredi artıklarının karşılığı, yükseköğretim kurumu bütçesinin bilimsel araştırma projelerinin ilgili tertiplerine ödenek kaydolunur,  özel hesapla hiçbir şekilde ilişkilendirilmez. Ancak, akreditif karşılığı ödenek kaydedilen  tutarın alım maliyetini karşılamaması halinde, ilave maliyet özel hesaptan ödenir.

 (4) Aldıkları avansın mahsubunu yapmayan harcama yetkilisi mutemetleri hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

 

Muhasebeleştirme işlemleri ve belgeleri

Madde 35-

(1) Emanet hesaplardan yapılan tüm işlemlerde Merkezi Yönetim Harcama  Belgeleri Yönetmeliği eki muhasebe işlem fişi, muhasebeleştirme belgesi olarak kullanılır.  Muhasebeleştirme belgelerinin ekine harcama belgelerinin asılları eklenir.

 (2) Satın alınan dayanıklı taşınırlar, Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince taşınır işlem fişi düzenlenerek yükseköğretim kurumu envanterine alınır ve söz konusu taşınırlar, bunları kullanacak proje yürütücüsüne ya da belirleyeceği kişiye zimmetlenir. Tüketime yönelik mal ve malzemeler ise doğrudan proje yürütücüsünün kullanımına tahsis edilir.

 

Harcama belgeleri ve muhafazası

Madde 36-Bilimsel araştırma projeleri kapsamında yapılan harcamaların belgelendirilmesinde Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri kıyasen uygulanır. Bilimsel araştırma projeleri ile ilgili her türlü işlem ve harcamalara ilişkin belgeler, ilgili yükseköğretim kurumunda genel hükümlere göre muhafaza edilir ve denetime hazır halde bulundurulur.

 

Özel hesap dönemi ve devir

Madde 37-

(1) Özel hesabın dönemi takvim yılıdır.

 (2) Özel hesaba aktarılan tutarlardan herhangi bir bilimsel araştırma projesine ayrılan tutarın kullanım imkanının kalmaması halinde, söz konusu tutarlar diğer bilimsel araştırma projelerinin finansmanında kullanılabilir.

 (3) Dönem sonu itibariyle özel hesapta kalan tutarlar, ilgili yükseköğretim kurumu bütçesi ile ilişkilendirilmeksizin ertesi yıla devreder.

 (4) Kullanılmayan ve ertesi yıla devreden tutarların bilimsel araştırma projeleri ile ilişkilendirilmesinde,  Esas ve Usullerin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır.

 

Sorumluluk

Madde 38-

(1) Yükseköğretim kurumu üst yöneticisi, Esas ve Usuller çerçevesinde özel hesabın işleyişinden, kaynakların verimli ve etkin bir şekilde kullanılması hususunda gerekli tedbirlerin alınmasından sorumludur.

(2) Harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi, muhasebe yetkilisi, proje yürütücüsü ile bunların dışında kalan ihale komisyonu, muayene ve kabul komisyonu gibi komisyonlarda görevli diğer personel, yükseköğretim mevzuatı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili diğer mali mevzuat hükümleri çerçevesinde sorumludur.

 

Denetim

Madde 39-

(1)Bu Yönerge kapsamında yapılan harcamalar projelerin tabi olduğu mevzuat ve 5018 sayılı Kanununa göre denetlenir. Yapılan denetimler neticesinde, Türk Ceza Kanunu açısından suç teşkil eden fiillerin tespiti halinde ilgililer hakkında yükseköğretim kurumu tarafından genel hükümlere göre işlem yapılır.

(2) Bu Yönerge kapsamında yapılan harcamalar Sayıştay denetimine tabidir.

   

                                                                          ALTINCI BÖLÜM

                                                                      Yürürlülük ve Yürütme 

 

Yürürlülük

Madde 40- Bu Yönerge Senatoda kabul edildiği tarihinden geçerli olmak üzere  yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 41- Bu Yönerge hükümlerini,  Rektör yürütür.

                                                                     

  TC

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

YAYIN VE TOPLANTI KATILIMI

DESTEKLEME İLKELERİ          

 

Madde 1- Amaç ve Kapsam

 

Bu ilkeler, Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Birimi Yönergesinin 15. maddesinin 2. ve 3. fıkralarında belirtilen proje türlerinin desteklenmesine ilişkin esasları belirlemek amacı ile düzenlenmiş ve bu kapsamda Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış öğretim elemanlarına nitelikli bilimsel yayın ve toplantı katılımları için destek sunularak özendirilmesi ve ödüllendirilmesi hedeflenmiştir.

 

Madde 2- Tanımlar ve Kısaltmalar

 

Bu ilkelerde geçen kısaltmalar ve tanımları aşağıda belirtilmiştir.

Üniversite              : Adnan Menderes Üniversitesi

Rektörlük              : Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü,  

Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi: Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi,

Komisyon: Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu,

Değerlendirme Kurulu: Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Yayın ve Toplantı Katılımı Destekleme İlkeleri’ni yürüten kurul,

YÖK                     : Yükseköğretim Kurumu

TÜBİTAK            : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu,

SCI                     : Science Citation Index

SCI-exp              : Science Citation Index-Expanded

SSCI                      : Social Sciences Citation Index

AHCI                    : Arts and Humanities Citation Index

 

Madde 3- Değerlendirme Kurulu 

 

Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Yönergesinin 10. maddesinde tanımlanan Değerlendirme Kurulu, Yayın Projeleri ve Bilimsel Toplantı Katılımı Projelerinin değerlendirilmesi ve yürütülmesinden sorumludur. Değerlendirme Kurulu gerekli durumlarda Değerlendirme Kurulu Başkanının çağrısı üzerine  toplanır. Kurulun kararları oy çokluğu ile alınır ve Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanı tarafından Rektör onayına sunulur.

 

Madde 4- Finansal Kaynak

Verilecek proje desteğinin finansal kaynağı, BAP Komisyonunca her yıl ayrılacak tutar ile kişi ve kuruluşlar tarafından yapılan bağışlardan oluşur.

 

Madde 5- Yayın Projeleri

 

Adnan Menderes Üniversitesinin Öğretim üyeleri ile doktora ve tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış öğretim elemanları  tarafından sunulan,

a)  ISI-Web of Science (SCI, SCI-exp, SSCI ve AHCI) kapsamında olup TÜBİTAK tarafından gruplandırılmış olan bilimsel dergiler  (vaka takdimi, kısa bildiri, derleme, editöre mektup ve teknik notlar da dahil) yayınların,

b) Uluslararası yayınevleri tarafından yayınlanmış özgün kitaplar, ya da bu tür kitaplarda yayınlanmış bölümlerin,

c) Ulusal yayınevleri tarafından basılan ve dağıtılan kitapların,

hazırlanma ve basımını sağlama aşamalarındaki giderlerini karşılamaya yönelik projelerdir.

  

Madde 6- Bilimsel Toplantı Katılımı Projeleri

 

a) Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora ve tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış öğretim elemanları araştırma sonuçlarını sunmak üzere katıldıkları yurtiçi ulusal /uluslararası ile yurtdışı uluslararası  bilimsel toplantılara (Kongre, Sempozyum, Konferans) aktif katılım (bildiri veya poster)  için yapılan harcamaları karşılamak üzere sunulan projeler.

 

b) Bilimsel toplantıların: bilim, organizasyon ve yürütme kurullarında yer alan,veya konuşmacı, panalist, oturum başkanı gibi görevleri yerine getiren öğretim elemanları tarafından yapılan  harcamaları (organizasyon tarafından karşılanmayan) karşılamak üzere sunulan projelerdir.

 

Madde 7- Yayın ve Toplantı Katılım Desteklerinin Başvuru Koşulları

 

a) Başvurusu yapılan bilimsel yayın ya da toplantı metni içerisinde “Adnan Menderes Üniversitesi” adresinin bulunması gerekir.

b)Yayın Projelerinin başvuruları, yayının basım yılında ya da takip eden bir sonraki yılda yapılabilir.

c) Yayın Projelerinin tamamı veya önemli bir bölümü yurt içinde gerçekleştirilmiş olmalıdır.

d) Yayına kabul edilse bile basılmamış dergilerdeki makaleler için başvuru yapılamaz.

e) Sorumlu yazar Adnan Menderes Üniversitesi mensubu ise sadece bu yazarın başvurusu dikkate alınır.

f) Bir öğretim elemanı yayın desteği için yılda bir kez başvuruda bulunabilir (Form 1 ve 3).

g) Toplantı katılım desteği her öğretim elemanına biri yurtdışı olmak üzere en çok yılda iki kez verilir. (Form 2 ve 3) Ancak bir önceki yılda Citation Index kapsamındaki dergilerde yayımlanmış bir makalede ilk isim olan araştırmacılar için, üçüncü bir toplantı katılım desteği verilebilir.

 h)  Bilimsel toplantı katılım projeleri  için başvurular, etkinliğin yapıldığı yıl içerisinde kabul edilir.

ı) Her bildiri ya da poster için sadece sunucusuna destek verilir. Projede sunumun, çalışmada görev alan Adnan Menderes Üniversitesi mensubu öğretim elemanlarından hangisi tarafından yapılacağı belirtilir.

i) Yurtdışı ve Yurtiçi toplantı katılımları için Rektör onaylı Yönetim Kurulu kararı gerekir.

j) Bilimsel Toplantı Katılımı Projeleri kapsamında destek alacak öğretim elemanlarının dönüşlerinde Form 4’ü de doldurmaları gerekmektedir. 

k) Bilimsel sahtecilik olaylarına karışmış ve bu konuda ilgili meslek kuruluşları, üniversiteler vb. kurumlarca disiplin cezası almış olanlar bu ilkeler kapsamındaki desteklerden yararlanamazlar.

 

Madde 8- Yayın ve Toplantı Katılım Projeleri Desteği Başvurusu ve Gereken  Belgeler

             Yayın ve Toplantı Katılım Projeleri başvuruları; öğretim elemanlarının bağlı bulunduğu Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Alt Komisyonları yoluyla Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine iletilir (Alt Komisyonun tüm yazışmaları Dekanlık/Müdürlük kanalı ile yürütülür). Bilimsel Yayın ve Toplantı Katılım Belgeleri, Değerlendirme Kurulunda incelendikten ve değerlendirildikten sonra BAP Koordinatörü tarafından Rektör onayına sunulur. Proje desteği öz gelir ve hazine yardımı karşılığı tefrik edilen ödeneklerden sağlanır. Sağlanan desteğin karşılığında 2547 sayılı Kanunun 58. Maddesi, Döner Sermaye mevzuatı ve Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu gereklerinin yerine getirilmesi ve harcamalara ilişkin belgelerin sunulması şarttır. Sağlanan destek, uluslararası yayın evlerince istenen sayfa ve renkli baskı ücretleri,  Proje için gerekli makine- teçhizat, demirbaş, kırtasiye ve diğer sarf malzemesi, kitap ve dergi abonelik giderleri, hizmet alımı, yol ve bilimsel amaçlı toplantı katılım ücreti şeklinde kullanılabilir.

 

Bilimsel Yayın Başvuruları için Gereken Belgeler

1-Makale/Kitap/Kitap Bölümü vaka takdimi, kısa bildiri ve teknik notların fotokopisi

2-Yayının AKBİS’ e kaydedildiğini gösteren bilgisayar çıktısı

3-Form-1 ve Form-3

4-Basım masrafı varsa ödeme belgesinin aslı.(Ödemenin yapılabilmesi için T.C. Kimlik No ile Banka Hesap No. Bildirilmelidir.)

 

Yurtiçi Bilimsel Toplantı Katılımı Başvuruları için Gereken Belgeler

 

1-Bildirinin Özeti

2-Bildirinin kabul edildiğine dair belge

3-Kongre Duyuru Formu Fotokopisi (Kayıt Ücretini ve Hesap No’yu gösterir belge)

4-Kayıt Ücretinin yatırıldığına dair belgenin aslı (Dekont)

5-Görevlendirmeyi yapan birimin Yönetim Kurulu Karar Sureti ( Rektör Onaylı olmalı ve içeriğinde Katılım Ücretinin BAP tarafından ödenebilmesi ibaresi muhakkak bulunmalıdır)

6-Bildirinin AKBİS’ e kaydedildiğini gösteren bilgisayar çıktısı

7-Katılım Belgesi

8-Form-2 –Form-3-Form-4

 

Yurtdışı Bilimsel Toplantı Katılımı Başvuruları için Gereken Belgeler-(Katılım Ücreti İçin)

 

1-Bildirinin Özeti

2-Bildirinin kabul edildiğine dair belge

3-Kongre Duyuru Formu Fotokopisi (Kayıt Ücretini ve Hesap No’ yu gösterir belge)

4-Kayıt Ücretinin yatırıldığına dair belgenin aslı (Dekont)

5-Görevlendirmeyi yapan birimin Yönetim Kurulu Karar Sureti ( Rektör Onaylı olmalı ve içeriğinde Katılım Ücretinin BAP tarafından ödenebilmesi ibaresi muhakkak bulunmalıdır)

6-Bildirinin AKBİS’ e kaydedildiğini gösteren bilgisayar çıktısı

7-Katılım Belgesi

8-Form-2 –Form-3-Form-4

9-T. C. Kimlik No  - Banka Hesap No.

 

Yurtdışı Bilimsel Toplantı Katılımı Başvuruları için Gereken Belgeler-(Yol  Ücreti İçin)

 

1-Bildirinin Özeti

2-Bildirinin kabul edildiğine dair belge

3-Kongre Duyuru Formu Fotokopisi

4-Uçak ,Otobüs vs. Biletinin Aslı

5-Görevlendirmeyi yapan birimin Yönetim Kurulu Karar Sureti ( Rektör Onaylı olmalı ve içeriğinde Yol Ücretinin BAP tarafından ödenebilmesi ibaresi muhakkak bulunmalıdır)

6-Bildirinin AKBİS’ e kaydedildiğini gösteren bilgisayar çıktısı

7-Form-2 –Form-3-Form-4

8-Geçici Görev Yolluk Bildirgesi

9-T. C. Kimlik No  - Banka Hesap No.

 

Madde 9- Yayın ve Bilimsel Toplantı Katılım Projeleri  Destek  Miktarları

Yayın ve Bilimsel Toplantı Katılım Projelerine, o yıl için Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü bütçesinden aktarılacak miktar ve Yayın Projeleri desteği üst sınır miktarı olarak ifade edilen “M” değeri, Komisyon tarafından Üniversite Senatosu’na önerilir.

 

a) Yayın Projeleri

Yayın projeleri  dergi türü ve destek oranları aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

 

 

 

Yayının Basıldığı Derginin Türü

 

Yapılacak Destek Miktarı

  A grubu dergiler*

M

  B grubu dergiler*

7/8M

  C grubu dergiler*

6/8M

  D gurubu dergiler**

6/8M

TÜBİTAK tarafından yayınlanan ve yukarıdaki gruplara girmeyen dergiler

4/8 M

 

 

*: ISI-Web of Science (SCI, SCI-exp, SSCI ve AHCI) kapsamında olup TÜBİTAK tarafından gruplandırılmış olan bilimsel dergiler.

**: YÖK’ün sosyal bilimler alanında Doçentlik başvurusunda kabul ettiği dergiler

(Dergi isimleri ilgili Bölüm Başkanlığınca bildirilecektir.)

Destek Miktarları: Dergi gurubunun toplam yazar sayısına bölünmesi ve ADÜ li yazar sayısı ile çarpımı sonucu hesaplanan miktardır.

SSCI, AHCI kapsamındaki A, B, C grubu dergilerde yayınlanmış araştırma makaleleri için tablodaki desteğin 1.5 katı destek verilir. 

Yayının uluslararası, vaka takdimi, kısa bildiri, derleme, editöre mektuplar ve teknik not türünde olması halinde, yayına yukarıdaki formüllerle hesaplananın miktarın yarısı kadar destek verilir.

Uluslararası basılan kitaplar için 3 M, kitap bölümleri için M ile hesaplanan miktarda destek verilir.

Ulusal yayınevlerinde basılmış kitaplar için M, kitap bölümleri için M/2 ile hesaplanan miktarda destek verilir.

Desteklenmesi uygun görülen her yayına, ayrıca belgelenmek koşuluyla dergi editörlüğünce istenen ve dergiye ödenen basım masrafı  (ayrı basım masrafları hariç) karşılığında destek verilir.  Ancak bu destek en fazla aynı yayın için yazara ödenen destek kadar olabilir.

Adnan Menderes Üniversitesi kadrolu yazarın ilk isim olmaması halinde sunulacak destek miktarı da yukarıdaki formüllerle hesaplanan miktarın yarısı kadardır.

Editör, yılda sadece 1(bir) yayın destek başvurusunda bulunabilir. Destek miktarı M değeridir.

Kitap başvurularında ISBN numarası mutlaka bulunmalıdır.

Bildiri Kitapları destek kapsamı dışındadır.

Aynı kitapta birden fazla bölüm varsa bile sadece 1 (bir) kitap bölümü  için destek verilir.

 b) Bilimsel Toplantı Katılımı Projeleri

       1. Yurtdışında düzenlenen toplantılar için öğretim elemanına kongre katılım ücreti veya seyahat masrafları (uçak,otobüs,tren vs biletleri) karşılığında  destek verilir. Seyahat uçakla yapılmış ise Türk Hava Yollarında geçerli ekonomik sınıf fiyat tarifesini aşmamalıdır. Desteğin miktarı Amerika kıtasındaki ve Uzakdoğu ülkelerinde yapılan toplantılar için 1.2 M,  Avrupa ülkelerinde yapılan toplantılar için 0.6 M ile hesaplanan miktarı aşamaz.

      2. Yurtiçinde yapılan bilimsel toplantı projeleri için yalnızca kongre katılım ücreti  karşılığı destek verilir. Bu destek 0.25 M ile hesaplanan miktarı aşamaz.

 

 

 Ek Dosya Bağlantısı