ADÜ Menü
ADü LOGİN

Adnan Menderes Üniversitesi
Hukuk Müşavirliği

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma Görevlileri Temsilciliği Yönergesi

 

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ TEMSİLCİLİĞİ

YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar,

 

Amaç

MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı; Adnan Menderes Üniversitesi bünyesinde yer alan birimlerde, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 33/a, 50/d ve 35. maddelerine göre görev yapan araştırma görevlilerinin, bilimsel ve sanatsal çalışma, eğitim öğretim, özlük hakları, sosyal ve kültürel alanlardaki etkinlikleri gibi konularla ilgili sorunlarının, taleplerinin ve önerilerinin saptanması, bu sorunların çözümü, taleplerin ve önerilerin yerine getirilmesi için gerekli idari başvurularda bulunulmasının karara bağlanması ve bu saptamaların ve alınan kararların ilgili Yönetim Organlarına bildirilmesi için, Üniversite nezdinde araştırma görevlileri temsilciliği müessesesinin düzenlenmesine ilişkin esasları belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 - Bu Yönerge; Adnan Menderes Üniversitesi bünyesinde yer alan birimlerde görev yapan araştırma görevlilerini temsil etme yetkisiyle seçilecek olan araştırma görevlileri temsilcilerinin seçim ve çalışma esaslarına ilişkin hususları kapsar.

 

Tanımlar

MADDE 3 - Bu Yönergede geçen;

 

Birim: Adnan Menderes Üniversitesinin bünyesinde bulunan Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar,  Devlet Konservatuarı ve  Meslek Yüksekokullarıdır.

 

Birim Araştırma Görevlisi Temsilcisi: Adnan Menderes Üniversitesinin birimlerinde çalışan araştırma görevlilerinin bulundukları birimi temsil etmesi için kendi aralarından seçtiği araştırma görevlisidir.

 

Araştırma Görevlileri Konseyi: Birim araştırma görevlisi temsilcilerinden oluşan kuruldur.

 

Araştırma Görevlileri Konseyi Başkanı: Birim araştırma görevlileri temsilcilerinin kendi aralarından seçtiği kişidir. Araştırma Görevlileri Konseyi Başkanı aynı zamanda Üniversite Araştırma Görevlileri Temsilcisidir.

 

Araştırma Görevlileri Konseyi Yönetim Kurulu: Araştırma Görevlileri Konseyi üyelerinin, kendi aralarından toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla seçtiği; toplam yedi araştırma görevlisinden oluşan kuruldur.

 

Birim seçim kurulları; Birim araştırma görevlilerinin seçimini  birimlerde  yürüten  kurullardır.

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Birim Araştırma Görevlileri Temsilciliği

 

Birim Araştırma Görevlileri Temsilciği Adaylığı;

MADDE 4 – Adnan Menderes Üniversitesi bünyesinde yer alan Birimlerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 33/a, 50/d ve 35. maddelerine göre görev yapan her Araştırma Görevlisi, kadrolarının bağlı olduğu birimlerde araştırma görevlileri temsilciliğine aday olabilir. Araştırma görevlisi temsilciliklerine aday olacak araştırma görevlileri, adaylıklarını ilan ederler ve seçimlerin yapılacağı tarihten bir önceki günün mesai bitimine kadar seçim kampanyasını yürütebilirler.

 

Birim Araştırma Görevliliği Temsilcileri Seçim Kurulları;

MADDE 5- Birimlerdeki Dekan/Müdür tarafından görevlendirilecek bir yardımcısının yöneticiliğinde, o birimde görevli iki öğretim elemanının katılımı ile oluşan üç kişiden oluşur.  

 

Seçim Kurullarının Görevleri

MADDE 6- Bu kurulların görevleri;

a)     Seçim tarihini ilgili araştırma görevlilerine iletmek,

b)     Araştırma görevlileri temsilcisi adaylarının başvurularını almak,

c)      Seçimin tarihinde, disiplin ve güvenlik içinde yapılmasını sağlamak,

d)     Seçim sonucuna yapılacak itirazları anında değerlendirerek sonuca bağlamak,

e)     Seçim sonucunu tutanakla bir üst birime iletmektir.

 

Birim Araştırma Görevlileri Temsilcisi Seçimleri

MADDE 7-

a)     Birim araştırma görevlileri temsilcileri iki yıl süre için seçilirler. Bir temsilci üst üste en fazla iki dönem görev yapabilir

 

b)     Görev süresi biten veya herhangi bir nedenle görevi sona eren araştırma görevlisi temsilcisi yerine ilgili birimde bir ay içerisinde yeniden ve kalan süreyi tamamlamak üzere seçim yapılır.

 

c)      Araştırma görevlileri temsilcilerinin belirlenmesi için yapılacak seçimler, Dekanlık/Müdürlüklerin önerisi de dikkate alınarak Rektörlük tarafından belirlenen ve ilan edilen bir tarihte, iki yılda bir eylül ayında, boşalan üyelik olması halinde ise doğrudan ilgili Dekanlık/Müdürlük tarafından bir ay içinde yapılır ve Rektörlüğe bildirilir.

 

MADDE 8-  Yönergenin 5, 6 ve 7. maddelerinde belirtilen kurallar dâhilinde gerçekleştirilen seçimlerde, bir birimde herhangi bir nedenle sonuç alınamaz ise, o birimde yeniden seçim yapılır. Yenilenecek olan seçimler, sonuç alınamamış olan seçim tarihinden bir hafta sonra aynı günde ve aynı yerde yeniden yapılır. Yenilenen ikinci seçimde de sonuç alınamaz ise ikinci seçim tarihinden bir hafta sonra üçüncü kez seçim benzer biçimde yapılır ve bunda da sonuç alınamaması durumunda iki yıl sonraki döneme kadar o birim temsil edilme hakkını kaybeder.  

 

MADDE 9- Birim araştırma görevlileri seçiminin yapılabilmesi için birinci tur seçimlerde seçimin yapıldığı ilgili birimdeki araştırma görevlilerinin en az %75'nin, ikinci turda ise en az %50'sinin seçime katılması şarttır. İlk iki turda temsilci seçilemez ise üçüncü tur seçimlerde çoğunluk koşulu aranmadan katılanların sayısına bakılmaksızın seçim gerçekleştirilir.

Temsilci seçilebilmek için aday kişi seçime katılanların salt çoğunluğu kadar oy almalıdır. Bu kural her tur seçim için geçerlidir.  Eşitlik durumunda eşit oy alan iki aday arasında kurayla temsilci seçilir.

İlgili birimin araştırma görevlisi temsilcisinin süresi bitmeden önce görevinden ayrılması veya herhangi bir nedenle görevinin sona ermesi halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili birimde araştırma görevlileri tarafından aynı usulle yeni bir temsilci seçilir.

 

MADDE 10- Birim araştırma görevlileri temsilcileri bulundukları birimde yılda en az 2 kez olmak üzere temsilcisi oldukları araştırma görevlileri ile toplanırlar.

 

MADDE 11- Birim araştırma görevlileri temsilcilerinden, kendi birimlerindeki kurullara davetli oldukları halde mazeretsiz olarak iki defa katılmayanların temsilci sıfatları kendiliğinden sona erer.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Araştırma Görevlileri Konseyi

 

Araştırma Görevlileri Konsey Başkanı ve Konsey Yönetim Kurulu Seçimi

MADDE 12- Araştırma görevlileri konsey başkanı ve araştırma görevlileri konseyi yönetim kurulu üyelerinin seçimi, Rektör tarafından görevlendirilecek Rektör Yardımcısının yöneticiliğinde, üniversitede görevli iki öğretim elemanının katılımı ile oluşan üç kişilik seçim kurulu tarafından gerçekleştirilir. Seçim; bütün birimlerin seçim sonuçlarının açıklanmasını takip eden bir hafta içinde, birim temsilcilerinin katılımı ile ve birim temsilcisi seçimi usulünde belirtildiği biçimde yapılır.

 

Araştırma Görevlileri Konseyinin Görevleri;

MADDE 13-

a)      Kendi aralarından, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla ve iki yıl için; bir(1) başkan (Üniversite Araştırma Görevlileri Temsilcisi), bir (1) başkan yardımcısı ve bir (1) genel sekreter olmak üzere toplam yedi araştırma görevlisinden oluşan konsey yönetim kurulu üyelerini belirlemek.

b)      Araştırma görevlilerinin bilimsel ve sanatsal çalışma, eğitim-öğretim, özlük hakları, sosyal ve kültürel alanlardaki etkinlikleri gibi konularla ilgili sorunlarını, taleplerini ve önerilerini saptamak,

c)      Kendi çalışma alanları ile ilgili sorunlar ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla uzmanlık alanlarına göre gerektiği takdirde çalışma grupları oluşturmak,

d)      Birim araştırma görevlileri temsilcilerinin bulundukları birimle ilgili yapılan saptamaları ve alınan kararları değerlendirmek, bu değerlendirmelere bağlı kararlar almak

 

Araştırma Görevlileri Konseyi Yönetim Kurulu'nun Görevleri;

MADDE 14-

a)     Araştırma Görevlileri Konseyi tarafından saptanan sorunların çözümü, taleplerin ve önerilerin yerine getirilmesi için gerekli kararları almak ve idari başvurularda bulunmak,

b)     Ulusal ve uluslararası düzeyde diğer yükseköğretim kurumlarındaki araştırma görevlileri ile işbirliği yaparak, çeşitli organizasyonlar geliştirmek ve gerçekleştirmek,

c)      Gerçekleştirilen çalışmaların raporlarını hazırlamak ve arşiv oluşturmak,

 

 

Konsey Toplantıları

MADDE 15- Konsey Yönetim Kurulu toplantılarında, yönetim kurulunun çoğunluğunun hazır olması gereklidir. Birinci toplantıda yeter sayı sağlanamazsa bir hafta sonra aynı gün ve saatte mevcut ile toplantı yapılır. Karar alınabilmesi için toplantıya katılanların salt çoğunluğunun karar lehine oy kullanması şartı aranır.

 

MADDE 16- Araştırma görevlileri konseyi yılda en az 4 kez toplanır.

 

MADDE 17- Araştırma görevlileri konseyi toplantılarına üst üste 2 kez mazeretsiz olarak katılmayan üyelerin temsilci sıfatı kendiliğinden sona erer. Bu durum, konsey tarafından ilgili birime bildirilir. Yerine yedek üyelerden en çok oy alan araştırma görevlileri temsilcisi getirilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 18- Bu Yönerge Adnan Menderes Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandığı tarihten itibaren  yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 19- Bu Yönerge hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü yürütür.

 

Geçici Madde

MADDE 20- Bu yönergenin yürürlüğü girdiği ay içerisinde, takip eden ilk seçim dönemine kadar geçerli olmak üzere seçime gidilir.

 

 Ek Dosya Bağlantısı