ADU Menu

Adnan Menderes Üniversitesi
İç Denetim Birimi

İç Denetim Birimi

İÇ DENETİM

Kamu yönetiminde yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamında kamu mali yönetimini yeniden yapılandırmayı amaçlayan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu mali yönetimi yönetim sorumluluğu esasına göre düzenlenmiş ve kamu mali yönetimimize diğer kavramlar yanında iç denetim kavramı girmiştir.

Kanunun “İç denetim” başlıklı 63 üncü maddesinde iç denetim; kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyeti olarak tanımlanmıştır.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile iç denetimle ilgili diğer düzenlemelere göre;

İç denetimin özellikleri;

  •   İç denetim, sertifikalı iç denetçiler tarafından gerçekleştirilir.
  •   İç denetim, İç Denetim Koordinasyon Kurulunun koordinasyon ve rehberliğinde Kurul tarafından belirlenen genel kabul görmüş standartlara göre gerçekleştirilir.
  •   İç denetim, iç denetim birimi tarafından hazırlanan ve üst yönetici tarafından onaylanan risk odaklı denetim plan ve programlarına göre yapılır.
  •   İç denetim sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla gerçekleştirilir.
  •   İç denetim faaliyeti fonksiyonel bağımsızlık ilkesine uygun olarak yürütülür.
  •   İç denetim, mali ve mali olmayan tüm işlemleri kapsar.

İç denetimin bileşenleri;

  •  Kontrol süreçlerini değerlendirmek; İdarenin amaçlarına ulaşmasını sağlayacak uygun bir iç kontrol yapısının oluşturulması ve sürdürülmesi için değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
  •  Yönetim süreçlerini değerlendirmek; İdarenin hesap verme sorumluluğunu güçlendirmek amacıyla, kurumsal yapının ve yönetim süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve önerilerde bulunmak.
  •  Risk yönetim süreçlerini değerlendirmek; İdarenin, hedeflerine ulaşmasını engelleyecek riskleri belirlemek, analiz etmek, sınıflandırmak ve alınması gereken önlemleri tespit etmek, uygulama ve izleme kapasitesini değerlendirmek ve önerilerde bulunmak.

Söz konusu Kanun ve ilgili diğer kanuni düzenlemeler uyarınca Üniversitemize tahsis edilen (3 adet) İç Denetçi kadrolarına  Abdurrahman DEMİRCAN, Arif GÜVEN ve DİNÇER ZORLAR atanmıştır. Adı geçen iç denetçilerden iki tanesi A-2 düzeyinde, bir tanesi A-1 düzeyinde İç Denetçi Sertifikasına sahip olup, Rektöre (Üst Yöneticiye) bağlı olarak görev yapmaktadırlar.