ADU Menu

Adnan Menderes Üniversitesi
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Bilgi Edinme Kurum Planı

BİLGİ EDİNME KURUM DOSYA PLANI
 
 
 
 
GENEL SEKRETERLİK
 
 
 
 • Üniversite gelen evrak kayıt ve havalesi
 • Üniversite giden evrak kayıt ve postası
 • Öğrenci ve personel konulu duyuruların ve yazıların dışında kalan duyuru ve tanıtım yazışmalarının yapılması
 • Üniversitemiz araştırma merkezlerinin kuruluş ve bilgileri
 • Üniversite yönetim kurulu gündem ve kararlarının yazımı ve dağıtımı
 • Üniversite senatosu gündem ve kararlarının yazımı ve dağıtımı
 • Üniversite disiplin kurulu gündem ve kararların yazımı ve dağıtımı
 
 
 
 
İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
 
Satınalma Şube Müdürlüğü
 
 • Mal ve Hizmet Alımları
 • Makine, Teçhizat Alımları
 • Araç Gereç ve Malzeme Temini
 • Kamuya Ait Yerleri Kiralama
 
Tahakkuk Şube Müdürlüğü
 
 • Maaş Mutemetliği
 • Özel Güvenlik ve Geçici İşçiler Maaş Mutemetliği
 • Elektrik – Su – Telefon Hizmetleri Tahakkuku
 
Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğü
 
 • Bilimsel Araştırma Projelerinin Kabulü, Değerlendirilmesi, Desteklenmesi ve       
İzlenmesi
 
Tedavi Şube Müdürlüğü
 
 • Tedavi Giderlerinin Tahakkuka Bağlanması( Hastane, Eczane, Optik Giderler ve Kişilerden Gelen Tedavi Evrakları)
 
Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü
 
 • Güvenlik Önlemlerinin sağlanması ve takibi
 
Merkezi Ayniyat Saymanlığı
 
 • Dayanıklı ve tüketim taşınırlarının kayıt altına alınması, dağıtımı ve takibinin
 • Yapılması
 
Hizmet Araçları birimi
 
 • Merkez Kampus ile Fakülte/Yüksekokulların araç, şoför ve nakliye işlemlerinin                  
Yürütülmesi
 
 
 
 
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
 
 • Üniversite internet altyapısı ve yönetimi
 • Network ve sistem yönetimi hizmeti
 • Bilgisayar ve çevre birimleri donanımı bakım ve onarım hizmeti
 • Web teknolojileri, web tasarım hizmeti
 • Bilgisayar yazılım hizmeti (Üniversite otomasyon yazılımları)
 • Bilgisayar donanım ve yazılım danışmanlık hizmeti
 
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 
 
 • Yapım ve onarım işlemlerinin keşiflerinin hazırlanması, ihale işlemleri, ihalesi yapılan işlerin imalat bazında denetimi, hak edişler, geçici ve kesin kabul işlemleri
 • Yatırım projeleri kapsamında bulunan bina ve tesislerin etüd-projeleri, belediye ile ilgili imar-ruhsat işlemleri
 
PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
 
 • Akademik ve idari atamaların sonuçlandırılması
 • Emeklilik işlemleri
 • Görevlendirme
 • Siciller (Akademik ve İdari)
 • İzinler (Senelik, Ücretsiz, Askerlik)
 • Terfiler (Akademik ve İdari)
 • Hizmet değerlendirmeleri (Sigorta ve Bağ kur)
 • Personel kimlik kartları
 • Doktora ve lisans değerlendirmeleri
 • İntibak işlemleri
 • Sağlık karnesi dağıtımı (Rektörlük)
 • Yurtdışı izin onayları
 • Pasaport işlemleri
 • Hizmet belgesi
 • Asalet onayları
 • Görev süresi uzatımı
 • Daimi, vizeli ve geçici işçilerin maaşların hazırlanması ve ödenmesi
 • Hizmetiçi, hazırlayıcı ve pekiştirici eğitimler.
 • Yurtiçi ve yurtdışı yolluk ödemeleri
 • Ek ders ücreti ödemeleri.
 
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
 
 • Genelgeler, İstatistikler, Anketler
 • Disiplin işlemleri
 • Akademik takvim
 • Yönetmelikler
 • Bölüm ve program açılması
 • Öğrenciler ile ilgili yazışmalar
 • Başarı oranları
 • Eğitim programları ile ilgili işlemler
 • Öğrenci sayılar
 • Öğrenci kimlik kartları
 • Öğrenci kontenjanları
 • Öğrenci kayıt kabul işlemleri
 • Yatay, Dikey geçiş işlemleri
 • Ön kayıt ve özel yetenek sınavı
 • Lisans üstü öğrenci kontenjanları
 • Kaydı silinen öğrenciler
 • Lisans tamamlama
 • Askerlik tecil işlemleri
 • Mezuniyet ile ilgili işlemler
 
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
 • Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak
 • İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek
 • İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak
 • İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak
 • Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek
 • İdarede kurulmuşsa Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek
 • İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek
 • İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek
 • Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak
 • Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak
 • İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek
 • Genel bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek
 • Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak
 • İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek
 • İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak
 • İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak
 • Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak
 • Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek
 • İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak
 
 
 
 
KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
 
 • Üniversitedeki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri için ihtiyaç duyulan her türlü bilgi kaynağını sağlamak.
 • Sağlanan bilgi kaynaklarının ve bilgilerin akademik-idari personel, öğrenciler ve diğer bilgiye gereksinim duyan araştırmacılara zamandan, emekten ve ekonomiden yarar sağlanmasını gözeterek gerekli organizasyonunu yapmak ve hizmete sunmak.
 • Bilgi kaynaklarının verimli kullanımını sağlamak için kullanıcı eğitimi vermek.
 • Kütüphaneler arasında işbirliği sağlamak.
 • Üniversitelerin Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencilerinin staj programlarını yürütmek (talep edilmesi durumunda)
 • Rektörlükçe verilecek diğer benzer görevleri yürütmek.
 
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
 
 • Her türlü sağlık hizmetlerinin yürütülmesi
 • Güzel sanatlar ve spor alanlarında çalışmalar ve gösteriler düzenlenmesi
 • Öğrencilere burs, kredi, beslenme, barınma çalışma, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme olanaklarının sağlanması
 • Ulaşım ve iş bulma alanlarında yardımcı olacak hizmetlerde bulunulması
 • Hizmet alanına giren konularda araştırma ve uygulamalar yapılması veya yaptırılması
 • Okuma salonları, öğrenci yurtları açılması
 • Toplantı, sinema ve tiyatro salonları, spor salon ve sahaları, kamp yerleri sağlanması bu ve benzeri diğer tesislerin kurulması, kiralanması, işletilmesi veya işlettirilmesi
 • Bu amaca yönelik olarak üniversitenin diğer birimleri ve üniversite dışındaki kuruluşlarla işbirliği içinde çalışır. 
 
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
 
 • Üniversitenin öğrenciler, diğer kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde üniversitenin haklarını savunmak,
 • Üniversitenin tasarruflarının yürürlükteki kanunlara uygun olarak icra edilmesini sağlamak ve idareye yardımcı olmak.
 
Disiplin ve Ceza Soruşturmaları Sekreterya Birimi
 
 • Üniversitemizce açılan inceleme ve soruşturma ile ilgili yazışmaları yapmak ve evrakları kayıt altında tutmak.
 
Dış İlişkiler Ofisi
 
 • Üniversitemizin yurtdışındaki kurum ve kuruluşlarla iletişimini sağlamak,
 • Yurtdışındaki çeşitli üniversiteler ile akademik işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla öğrenci ve öğretim elemanlarının değişimini sağlamak ve belirtilen konularla ilgili bilgi ve belgeleri kayıt altında tutmak.
 
Sivil Savunma Uzmanlığı
 
 • Üniversitenin sivil savunma hizmetlerini yürütmek bu konuda yapılacak çalışmalarla ilgili koordinasyonu sağlamak